Wykaz publikacji pracowników Katedry Geotechniki lata 2010 - 2002

2010
 1. Franus Wojciech2010: Materiał zeolitowy typu X otrzymany z popiołu lotnego w wyniku syntezy hydrotermalnej i niskotemperaturowej. Budownictwo i Architektura vol. 7(2), poz. 294.
 2. Franus Wojciech, M. Wdowin, 2010: Removal of ammonium ions by selected natural and synthetic zeolites. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 26, Zeszyt 4, 133 – 148 poz. 567.
 3. Franus Małgorzata2010: Zastosowanie glaukonitu do usuwania śladowych ilości metali ciężkich. Politechnika Lubelska Ośrodek d.s. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowe.
 4. Sybilski Dariusz2010: Gajewski M., Wróbel A., Jemioło S.: Wpływ właściwości reologicznych lepiszcza na koleinowanie mma, 14th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, cd, TRANSCOMP 2010”, Zakopane.
 5. Sybilski Dariusz, Bańkowski W., Krajewski M., 2010: Applicability of limestone aggregates for High Modulus Asphalt Concrete. International Journal of Pavement Research and Technology, Chinese Society of Pavement Technology, Taiwan.
 6. Sybilski Dariusz, Krzemiński J., Maliszewski M., 2010: Innowacyjna nawierzchnia z kostki kamiennej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Drogownictwo, nr 3, s. 80 – 86.
 7. Sybilski Dariusz, Wadowski P., 2010: Wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej i laserowej w budownictwie drogowym. Drogownictwo, nr 5, s. 162 – 168.
 8.   Zyga Jacek2010: Real estate evaluation model based on the method of least squares. Budownictwo i Architektura vol. (2), poz. 294.

2009

 1. Derkowski A., Środoń j., Franus W., Uhlik P., Banaś M., Zieliński M., Caplovicova M., Franus M., 2009:Partial dissolution of glauconitic samples: implications for the methodology of K-Ar and Rb-Sr dating, Clays and Clay Minerals Vol. 57/5.
 2. Franus W., Franus M., Wdowin M., 2009: Modification of glauconite clays and Na-X zeolites in order to receive acid gases sorbents. Mineralogia, Vol. 35.
 3. Franus M., Latosińska J., 2009: Wstępna ocena możliwości zastosowania zużytego złoża glaukonitowego jako surowca do produkcji kruszywa keramzytowego. Budownictwo i Architektura - Zeszyty Naukowe PL  Vol. 5(2009)
 4. J. Zyga;  Podobieństwo w wycenie nieruchomości. Budownictwo i Architektura. Wyd. Uczelniane PL Vol. 5(2009)
 5. Wdowin M., Franus W., Franus M., 2009: Selected natural and synthetic resources for CO2 neutralization needs. Mineralia Slovaca
 6. Franus W., Wdowin M., 2009: Synthesis of (Na-X) zeolitic material from F class fly ash – laboratory and pilot plant tests. Abstract Book II, XIV ICC.
 7. Franus M., Franus W., Latosińska J., 2009: Utilization of used up glauconite bed for making lightweight aggregate. Abstract Book II, XIV ICC.
 8. Gazda L. „Historyczne podziemne roboty górnicze Lubelszczyzny i Roztocza” Materiały 43 Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika. Zamość 16 – 18 10. 2009. str. 18 – 19.
 9. Gazda L. „ Potok Senderki – Podziemna kopalnia kamieni młyńskich” Materiały 43 Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika. Zamość 16 – 18 10. 2009. str. 28-29.
 10. Bieuz M.B.;Gazda L.; Klimek B. „Napriamki rozbitku metodyki naukowych dosidzeń istoricznych architekturnych obiektiw w ramkach wykonania magistersko roboty”. Metodologicznyj prostir architekturnowo nrojektywanija. Materiały II Naukowo – Prakticznoj Konferencji. Kijów 2009. str. 15 – 16
 11. Gazda L.; Karaś S. „Celowość i możliwości modernizacji historycznego traktu Carska Droga w Biebrzańskim Parku Narodowym” Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Ochrona Środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej. Kazimierz Dolny, październik 2009. str. 202 – 210
 12. Machnik J.; Babińska J.; Koman W.Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokolskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988 – 2006. Gazda L. Aneks II Analiza zabytków kamiennych z grobów podkurhanowych na Grzędzie Sokalskiej”. Str. 309 -315
 13. Derkowski A., Środoń j., Franus W., Uhlik P., Banaś M., Zieliński M., Caplovicova M., Franus M., 2009:Partial dissolution of glauconitic samples: implications for the methodology of K-Ar and Rb-Sr dating, Clays and Clay Minerals Vol. 57/5.
 14. Franus W., Franus M., Wdowin M., 2009: Modification of glauconite clays and Na-X zeolites in order to receive acid gases sorbents. Mineralogia, Vol. 35.
 15. Franus M., Latosińska J., 2009: Wstępna ocena możliwości zastosowania zużytego złoża glaukonitowego jako surowca do produkcji kruszywa keramzytowego. Budownictwo i Architektura - Zeszyty Naukowe PL  Vol. 5/2
 16. Wdowin M., Franus W., Franus M., 2009: Selected natural and synthetic resources for CO2 neutralization needs. Mineralia Slovaca
 17. Franus W., Wdowin M., 2009: Synthesis of (Na-X) zeolitic material from F class fly ash – laboratory and pilot plant tests. Abstract Book II, XIV ICC.
 18. Franus M., Franus W., Latosińska J., 2009: Utilization of used up glauconite bed for making lightweight aggregate. Abstract Book II, XIV ICC.

2008

 1. Franus W., Bajda T., Manecki A., Wieser T., 2008: Karpackie iłowce klinoptilolitowo-montmorillonitowe. Sorbenty mineralne Polski, (rozdział w monografii), Wyd. Naukowe AGH poz. 0274.
 2. Frauns W., Kalotka P., Wdowin M., 2008: Synthesis of zeolitic materiale from fly ash – laboratory and technological tests, Mineralia Slovaca 3/6.
 3. L. Gazda, B. Połednik, J. Zawiślak Uranium Activity in coal and coal mining wastes in the Lublin coal basin”.
  International Conference on Recent Developments and applications of nuclear technologies. Białowieża Poland 15-17 September 2008. “
 4. B.Połednik, L. Gazda, J. Zawiślak “Radiometric method for clarification and densification efficiency estimation of aggregated suspensions”
  International Conference on Recent Developments and applications of nuclear technologies. Białowieża Poland 15-17 September 2008. “
 5. R. Dobrowolski,L. Gazda, P. Mroczek: “Palaeokarst clay cortex from the Lublin-Volhynia Region (SE Poland, NW Ukraine) – Genetic and Palaeogeographical context.
 6. 16thInternational Karstological school “Classical Karst Research Institute ZRC SAZU Speleological Association of Slovenia Slovenian National Commission for UNESCO
 7. J. Zyga; Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w aspekcie naliczania odszkodowań. Budownictwo I Architektura. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej. Vol. 3 (2) 2008.
 8. Derkowski A., Środoń J., Franus W., Uhlik P., Banaś M., Zieliński G., Čaplovičová M., Franus M. Partial dissolution of glauconitic samples: implications for the methodology of K-Ar and Rb-Sr dating. Clays and Clay Minerals

2007

 1. Derkowski A., Franus W., Waniak Nowicka H., Czimerová Textural properties vs. CEC and EGME retention of Na-X zeolite prepared from fly ash at room temperature. International Journal of Mineral Processing. 2007. (57-68)
 2. Franus W., Derkowski A., Wdowin M., Łojna E., Franus M. Removal of ammonium ions by natural and synthetic zeolites and clay minerals. EUROCLAY 2007, Aveiro Portugal. Abstrakt Book.
 3. Franus W. Franus M. Derkowski A. Application of glauconite-quartz concentrates in fixed bed kolumn to remove heavy metals from water solutions. EUROCLAY 2007, Aveiro Portugal. Abstrakt Book.
 4. Franus W., Derkowski A., Łojan E., Wdowin M. – Practical use of clay minerals and zeolites. Mineralia Slovaca 2007. Materiały konferencyjne.
 5. Fabiś G., Sarbak Z., Franus W., Lewandowski M. Zeolite supported NiMo catalysts for hydrocraving. The role active phase location. 4th International Symposium Molecular Aspects of Catalysis by Sulfides. Doorn, The Netherlandes may 2007.
 6. Franus W., Bajda T., Manecki A., Wieser T. – Karpackie iłowce klinoptilolitowo-montmorillonitowe w świetle nowych badań. Monografia Sorbenty Mineralne Polski. Rozdział 7.
 7. Franus M. Removal of heavy metals on glauconite and quartz-glauconite mixture beds.Polish Journal of Environtal Studies Vol. 16, No. 2A (2007), 538-540.
 8. Karaś S., Gazda L. History and contemporary condition of reinforced concrete bridges In hennebique’s technology in Lublin. ДОРОГИ І МОСТИ. Збірник наукових праць. ВИПУСК 7. КИІВ 2007.
 9. Leniak-Tomczuk A., Gazda L., Łagoda G. МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ДОРОГИ І МОСТИ. Збірник наукових праць. ВИПУСК 7. КИІВ 2007.
 10. Leniak-Tomczyk A., Gazda L. Ochrona środowiska w projektowaniu dróg na przykładzie obwodnicy miasta Kraśnika. Estetyka i Ochrona środowiska w drogownictwie. III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Nałęczów wrzesień 2007.
 11. Gazda L. Geoinżynierskie podstawy stateczności i trwałości zabytkowych obiektów budowlanych. Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury. Rozdział w Monografii.
 12. Borowski W. Wyznaczanie przemieszczeń obiektów zabytkowych na przykładzie wieży w Stołpiu”. Scientific Bulletin of Chełm Section of technical scientes. No 2/2007

2006

 1. Derkowski A., Franus W., Waniak-Nowicka H., Czímerová A., 2006: CEC and EGME retention Vs. textural properties of Na-X (Fau) zeolite. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series Vol. 5
 2. Derkowski A., Franus W., 2006: Doing alchemy with ash. Academia no. 1
 3. Franus W,. Trochonowicz M., 2006: Cegła ceramiczna jako…”izolacja przeciwwodna”. Ceramika 1.
 4. Derkowski A., Franus W., Beran E., Czímerová A., 2006: Properties and potential applications of zeolitic materials produced from fly ash using simple methods of synthesis. Powder Technology vol. 166/1 (IF).
 5. Ratajczak T., Gazda L., Janik T., Franus W., Bazarnik J., 2006: Mineralizacja syderytowo-siarczkowa w aspekcie wykorzystania skał przywęgłowych KWK „Bogdanka”. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 22/3.
 6. Gołębiowska B., Pieczka A., Franus W., 2006: Olivenite-adamite solid solution from oxidation zone in Rędziny (The West Sudetes, Poland), Mineralogia Polonica 37/2.
 7. Barnat-Hunek D., Franus W., Klimek B., 2006: Stan zachowania i przyczyny niszczenia zabytkowych budynków z opoki w Kazimierzu Dolnym i okolicach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 22/3
 8. Bazarnik J., Franus W., Gazda L., Budzyń B., 2006: Sferolity syderytowe z liasowych iłów kaolinitowych (Lubelskie Zagłębie Węglowe). Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 22/3
 9. Franus M., Franus W., Gazda L., 2006: Trzeciorzędowe osady z glaukonitem – potencjalnym źródłem surowców ilastych Lubelszczyzny. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 22/3
 10. Franus W., Barnat-Hunek D., Klimek B., 2006: Problematyka zawilgocenia i zasolenia murów z opoki wapnistej Zamku w Janowcu W: Trwała ruina problemy utrzymania i adaptacji. Wyd. Politechniki Lubelskiej
 11. Klimek B., Franus W., 2006: Badania składu mas dekoracji sztukatorskiej w Gabinecie Franciszki Krasińskiej na Zamku w Janowcu. Analiza porównawcza ze składem masy z kościoła w Klimontowie. W: Trwała ruina problemy utrzymania i adaptacji  Wydawnictwo zwarte Politechniki Lubelskiej
 12. Franus W., Bajda T., Manecki A., Wieser T., 2006: Karpackie iłowce klinoptilolitowo-montmorillonitowe. W: Sorbenty mineralne Polski, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej (rozdział w monografii)
 13. Ratajczak T., Bazarnik J., Franus W., Gazda L., Janik T., 2006: Wpływ mineralizacji syderytowo-siarczkowej na wykorzystanie przywęglowych skał ilastych z KWK „Bogdanka” przez przemysł ceramiczny. Materiały konferencyjne Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi
 14. Derkowski A., Franus W., Waniak-Nowicka H., Czímerová A., 2006: Textural properties vs. CEC and EGME retention of Na-X zeolite prepared from fly ash at room temperature. International Journal of Mineral Processing
 15. Franus M. 2006: GLAUCONITE-QUARTZ COMPOUNDS APPLIED FOR THE REMOVAL OF HEAVY METALS FROM AQUEOUS SOLUTION – COLUMN STUDY.  ACTA MINERALOGICA – PETROGRAPHICA ABSTRACT SERIES, Volume 5, Szeged 2006.
 16. Pinińska J., Gazda L. , 2006: Rejowiec Fabryczny – the National Heritage of Cement Industry. International Conference PRO-REVITA Łódź. REWITALIZACJA – NOŚNIK TOŻSAMOŚCI I ROZWOJU OBSZARÓW METROPOLITALNYCH
 17. Karaś S. , Gazda L., 2006: THE BRIDGES FATE. АВТOMOБIЛЬНІ ДОРОГІ І ДОРОЖНЭ БУДІВНИЦТВО.
 18. Gazda L., Przesmycka E., Trykacz W.,  2006:  Zabytkowe posadzki, problemy ochrony i konserwacji. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. Praca zbiorowa pod redakcją J. jasienki, A. Klimka, Z. Matkowskiego i K. Schabowicza. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
 19. Gazda L. Karaś S., 2006: Środowiskowe i historyczne uwarunkowania stanu technicznego ruiny XII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Polski Komitet narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska. TRWAŁA RUINA. Problemy utrzymania i adaptacji.
 20. Gazda L.,Karaś S., Pinińska J., 2006: Elementy krajobrazu polodowcowego utrwalone w architekturze sakralnej Garbowa. II Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic. 18-19.09.2006 Lublin.
 21. Zyga J. 2006: Metody kontroli poprawności oszacowania wartości rynkowej nieruchomości w metodzie porównywania parami. Geoinformacja w dydaktyce i gospodarce. XXI Konferencja katedr i zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych. Częstochowa 2006.
 22. Borowski W. 2006: Sprawdzanie stałości przestrzennej trwałych ruin. Trwała ruina – problemy utrzymania i adaptacji. Wyd. Politechniki Lubelskiej.

2005

 1. Gołębiowska B., Pieczka A., Franus W., 2005: Olivenite-adamite solid solution from oxidation zone in Rędziny (The West Sudetes, Poland), Mineralogia Polonica vol. 36/2.
 2. Franus M., Franus W., Derkowski A., Gazda L., Krzowski Z., Wójcik R., 2005: Właściwości sorpcyjne minerałów ilastych wydzielonych z trzeciorzędowych osadów piaszczystych, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol.33/2.
 3. Franus W., Barnat – Hunek D., 2005: Przyczyny niszczenia zabytkowych budynków z opoki wapnistej w Kazimierzu Dolnym, Świat Kamienia 4/35.
 4. Franus M., Franus W., Gazda L., Krzowski Z., 2005: Surowce ilaste – niewykorzystane możliwości górnictwa Lubelszczyzny. W: Historia i współczesność górnictwa na terenie Lubelszczyzny. Wyd. Politechniki Lubelskiej.
 5. Barnat – Hunek D., Franus W., 2005: Stan zachowania murów zabytkowego Spichlerza Ulanowskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W: Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków. Wyd. Politechniki Lubelskiej.
 6. Klimek B., Franus W., 2005: Skład i budowa dekoracji sztukatorskiej w Kolegiacie P.W. Św. Józefa w Klimontowie. W: Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków. Wyd. Politechniki Lubelskiej.
 7. Franus M., Franus W., Nowacki T., Krzowski Z., 2005: Właściwości sorpcyjne minerałów ilastych wydzielonych osadów piaszczystych okolic Lubartowa. Mat. konferencyjne XXV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika – AQUA 2005.
 8. Gazda L. – Zmienność właściwości fizyko – chemicznych skał przywęglowych z KWK Bogdanka w aspekcie ich technologicznego i przyrodniczego wykorzystania. Warsztaty Górnicze z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie. Kazimierz Dolny Wisłą 20-22.06.2005. Wydawnictwa IGSMiE PAN, Kraków 2005.
 9. Gazda L. – Geologia, geomorfologia i gleby. Rozdział w monografii pod red. T. Chmielewskiego” Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie. Walory funkcjonowania perspektywy rozwoju”. Wyd. Poleski Park Narodowy i Wojewoda Lubelski. Lublin, Urszulin 2005.
 10. Gazda L., Gazda B. – Górnictwo skalne Nałęczowa. Rozdział w monografii pod red. Z.  Krzowskiego” Historia i współczesność górnictwa na terenie Lubelszczyzny”. Wyd. Pol. Lubelskiej, 2005.
 11. Gazda L., Karaś S.- Symbioza górnioctwa i budownictwa Wyniosłaości Giełczewskiej. Rozdział w monografii pod red. Z.  Krzowskiego” Historia i współczesność górnictwa na terenie Lubelszczyzny”. Wyd. Pol. Lubelskiej, 2005.
 12. Gazda L., Ruska A. – Górnictwo Kamieni Młyńskich w Potoku Senderki na Roztoczu. Rozdział w monografii pod red. Z.  Krzowskiego” Historia i współczesność górnictwa na terenie Lubelszczyzny”. Wyd. Pol. Lubelskiej, 2005.
 13. Bazarnik J., Gazda L. – Mineralogical charakterization of millerite from the Lublin Coal Basin (Poland). Pol. Tow. Miner. Prace Spec., 25:31-34, 2005.
 14. Karaś S., Gazda L. - O powszechnym braku świadomości o wartości zabytkowej mostów M. Lutosławskiego w Lublinie. Rozdział w monografii pod red. B Szmygina „Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków”. Wyd. Pol. Lubelskiej, 2005.
 15. Zyga J. – Analiza błędów średnich oszacowania wartości nieruchomości metodą porównywania parami – Przegląd Budowlany 7-8/2005
 16. Borowski W. Zastosowanie pomiarów geodezyjnych do kontroli wysokich obiektów budowlanych. Przegląd Budowlany 7-8/2005.

2004

Bajda T., Franus W., ManeckiA., Manecki M., Mozgawa W., Sikora M., 2004: Sorption of heavy metals on natural zeolite and smectite-zeolite shale from the Polish Flysch Carpathians. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 13, Suppl. III.       

Derkowski A., Franus W., 2004: Properties of Na-X zeolite materials produced from coal fly ash by low temperature and hydrothermal methods of synthesis. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 13, Suppl. III.           

Nowacki T., Franus W., 2004: Mrozoodporność mieszanin popiołowo – żużlowych stabilizowanych wapnem.  Materiały konferencyjne, Kielce 2004.  

Franus W., Derkowski A., Franus  M.,  Nowacki T., 2004: Acid-activated smectites and glauconites (Lublin Area, Poland): Textural properties and adsorption of β-carotene.  Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series Vol. 4.       

Franus W., Klinik J., Franus M., 2004: Mineralogical characteristic and textural properties of acid activated glauconite. Mineralogia Polonica, Vol. 35/2.

Derkowski A., Franus W., 2004: Adsorption and ion-selectivity properties of zeolite materials produced from fly fsh using simple methods of synthesis. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series Vol. 4.

Nowacki T., Franus W., 2004: Wykorzystanie mieszanin popiołowo-żużlowych stabilizowanych wapnem z Elektrowni Stalowa Wola S.A. w budownictwie drogowym. Monografia Recykling a Drogownictwo, Radom 2004.         
 - 2b2 (rozdział w monografii)

Rajchel J., Franus W., 2004: Klinoptilolit z formacji pstrych łupków (FM)(górny paleogen – dolny eocen) z jednostki skolskiej Polskich Karpat Zewnętrznych. Materiały konferencyjne, Iwonicz Zdrój 2004.  

Karaś S. Gazda L. – Ecology and contemporary bridges design in Poland Naukowo - techniczna konferencja „Współczesne problemy projektowania  wykonawstwa i eksploatacji budowli na szlakach komunikacyjnych.” Szlaki samochodowe i budownictwo drogowe. Kijów 2004.

Karaś S. Gazda L. – On Bridge concrete quality testing with pull-off and pull-out techniques. Naukowo - techniczna konferencja „Współczesne problemy projektowania  wykonawstwa i eksploatacji budowli na szlakach komunikacyjnych.” Szlaki samochodowe i budownictwo drogowe. Kijów 2004.

Karaś S., Gazda L. – Inżynier Marian Lutosławski i Jego mosty w Lublinie. Drogownictwo Nr 2, 2004.

Zyga J. - Analiza estymatora wartości rynkowej nieruchomości stosowanego w metodzie korygowania ceny średniej. Geodezja – jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce, Materiały Konferencyjne, Warszawa 2004.

Zyga J. -Błąd, dokładność i precyzja w szacowaniu nieruchomości metodą porównywania parami. Wycena nr 4 (66)/2004.

2003

Litwinowicz L. – „Stateczność skarp budowli ziemnych w warunkach wpływu poziomych deformacji podłoża” Monografia, Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, 2003r.

Franus W. , Klinik J., Franus M. – Mineralogical characteristic and textural properties of acid activated glauconite. Moneralogia Polonica.

Nowacki T. , Franus W., Ulepszone podłoże nawierzchni drogowych z mieszanek popiołowo – żużlowych. Materiały konferencyjne, Kielce 2003.

Gazda. L. Krzowski Z. Połednik B. – Wkład Politechniki Lubelskiej do powstania i rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Materiały konferencyjne „Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego”, 2003 r.

Gazda L., Franus W. – Minerały skał przywęglowych LZW –historia poznania, uroda, technologia. Materiały konferencyjne „Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego”, 2003r.

Gazda L., Połednik B., Franus W. – Właściwości odpadów mułów popłuczkowych kopalni Bogdanka i możliwości ich wykorzystania. Materiały konferencyjne „Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Weglowego”, 2003.

Derkowski A. , Michalik M., Franus W. , Kutrzuba A., Piasecki P., - Zeolit – popiołowy owoc XXI wieku. Szare na złote – Biuletyn Polskiej Unii Produktów Spalania nr 10. 2003.

Nowacki T., Franus M. – Utylizacja odpadów paleniskowych w aspekcie ich wykorzystania w budownictwie drogowym. Materiały konferencyjne, AQUA 2003 – Problemy Inżynierii Środowiska.

Gazda L. Karger M. – Konkrecje żelaziste Niziny Lubartowskiej. Przegląd Geologiczny.

Franus W., Gazda L., Janik T., Stachowicz S. – Tonsteiny Kopalni Węgla Kamiennego LZW „Bogdanka” . Przegląd Geologiczny.

Gazda L. – Ocena surowcowa przeróbczych odpadów przywęglowych z Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”. Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Materiały konferencyjne, maj 2003.

Zyga J. – Dokładność oszacowania wartości metodą porównywania parami. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współczesna Geodezja w Rozwoju Nauk Technicznych, Przyrodniczych i Ekonomicznych. Warszawa 2003.

 Sawicki B., Gazda L. – Zbiorowisko roślinne zbiornika Szczecin powstającego na szkodach górniczych KWK „Bogdanka”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Rekultywacja Terenów Zdegradowanych”.

2002

W. Franus, M. Franus - Bentonitised horizons from the Skole unit, Polish flysch Carpathians,  Slovensko – cesko-polske mineralogico – petrografico – loziskove dni. 27-29 .08. 2002 Ucebno-vycvikove zariadenie TU Kosice, Herlany, SR.

W. Franus, A. Manecki, T. Wieser – Geological and Mineralogical characteristics of clinoptilolite from the skole unit, Polish Flysch Carpathians. 6th International Conference on the Occurence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki 2002.

W. Franus, J. Rajchel – Tuffites the variegated shale formation of the skole unit. Geologia Carpathica, september 2002.

W. Franus – Studium geologiczno – mineralogiczne skał ilastych formacji pstrych łupków jednostki Skolskiej. Prace Mineralogiczne 92, 2002 PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Mineralogicznych. Monografia.

Pieczka A., Gołębiowska B., Franus W., 2002: Ca-bearing phospatian mimetite from Rędziny, Lower Silesia, Poland. Neues Jahrbuch fUr Mineralogie, Monatshefte 1

Gazda L., Franus M., Franus W., Krzowski Z. 2002: Wstępna ocena możliwości zastosowania osadów glaukonitowych Lubelszczyzny w inżynierii środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN

Gazda L., Karger M. – Origin of sphareosiderites from Lublins carboniferous formation in light of isotopes geochemistry. Materiały konferencyjne UT Kosice, Herlany 02.

Gazda L. Karaś S. – Trzeciorzędowe piaski kwarcowe Niziny Lubartowskiej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 97.

Gazda L. Szydeł R – Wstępna ocena złożowa kaolinów w LZW. Górnictwo Odkrywkowe nr 2-3.

Gazda M., Gazda L., Radkowiak A. – Wstępna ocena możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów ilastych z przeróbki kruszyw naturalnych w PPMB Niemce S.A. Przegląd Geologiczny nr 10/2.

Gazda L., Szydeł R. – O potrzebie zmian metodyki poszukiwania złóż kruszyw naturalnych na Wyżynie Lubelskiej. XII konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi: Świeradów Zdrój, 26-28 czerwca 2002 (Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej – Kraków: PPS IGSMiE PAN, 2002 – (Sympozja i Konferencje / PAN. IGSMiE; nr 56).

Gazda L. – Ocena możliwości wykorzystania skał przywęglowych z kopalni węgla kamiennego Bogdanka do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych. Materiały konferencyjne SITG, Krasnobród.

Gazda L. – Ocena oddziaływań geochemicznych nasypów drogowych wykonywanych z odpadów przywęglowych. Materiały Konferencyjne SITG. Krasnobród.

Glinko H., Bizoń K., Bizoń T. – Wybrane problemy geotechniki w budownictwie ziemnym na terenach górniczych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, seria Konferencje Nr 41, Katowice 2002.