Wykaz publikacji pracowników Katedry Geotechniki lata 2014 - 2011

2014
 1. Wdowin Magdalena, Franus MałgorzataPanek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech; 2014: The conversion technology of fly ash into zeolites. Clean Technologies and Environmental Policy. - w recenzji -
 2. Franus Małgorzata, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Franus Wojciech2014: Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash. CLEAN - Soil, Air, Water. - w recenzji -
 3. Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata2014: Synthesis of zeolites for fly ash development. Environmental Monitoring And Assessment. -  w recenzji
 4. Wdowin Magdalena, Wiatros-Motyka M., Panek Rafał, Stevens L.A., Franus Wojciech, Snape C.E; 2014: Experimental mercury removal from exhausted gas using silver impregnated zeolite sorbents. Fuel. - w recenzji -
 5. Lewicka E., Franus Wojciech; 2014: Badania przyczyn niejednorodności tworzywa skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. - w druku-
 6. Wdowin Magdalena, Tarkowski R., Franus Wojciech2014: Textural and mineralogical changes supplementary studies of reservoir and cap rocks selected as a potential sites suitable for underground COstorage. Arabian Journal for Science and Engineering. - wersja .pdf -

2013

 1. Chałupnik Stanisław, Franus Wojciech, Wysocka Małgorzata, Gzyl Grzegorz; 2013: Application of zeolites for radium removal from mine water. Environmental Science and Pollution Research. Vol. 20, p. 7900-7906, DOI 10.1007/s11356-013-1877-5.
 2. Gola Marek R., Karger Michał, Gazda Lucjan, Grafka Oliwia; 2013: Organic geochemistry of Upper Carboniferous bituminous coals and clastic sediments from the Lublin Coal Basin. Acta Geologica Polonica, Vol. 63, pp. 425-442.
 3. Gazda LucjanFranus Małgorzata; 2013: Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego. Budownictwo i Architektura, nr 3/2013, vol. 12, s. 83-90.
 4. Borowski Witold, Zyga Jacek; 2013: Geodezyjna ocena osiadań powierzchni terenu wokół kopalni Bogdanka w latach 1976-1983. Budownictwo i Architektura, nr 3/2013, vol. 12, s. 75-82.
 5. Nepelski Krzysztof; 2013: Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich. Budownictwo i Architektura, nr 3/2013, vol. 12, s. 113-120.
 6. Borowski Łukasz; 2013: Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS. Budownictwo i Architektura, nr 4/2013, vol. 12, s. 251-256.
 7. Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Rafał Panek, Agnieszka Woszuk, Magdalena Wdowin; 2013: Zeolite adsorbents of selected diesel types. International Journal of Arts & Sciences, Cd-Rom. ISSN: 1944-6934: 6(2):595–602 (2013).
 8. Wojciech Franus, Małgorzata Franus; 2013: Hydrothermal technology of zeolite materials synthesis from fly ash. Zeolite adsorbents of selected diesel types. International Journal of Arts & Sciences, Cd-Rom. ISSN: 1944-6934: 6(3): 391–396 (2013).
 9. Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech; 2013: Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie sorbentów zeolitowych wytwarzanych z popiołów lotnych. Sorbenty Mineralne. Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie. Wydawnictwo AGH Kraków 2013, s. 49-60.
 10. Szala Barbara, Turek Piotr, Bajda Tomasz, Matusik Jakub, Odrzywolski Adam, Czerwiński Jacek, Franus Wojciech, Manecki Maciej; 2013: Sorpcja BTX na organozeolicie. Sorbenty Mineralne. Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie. Wydawnictwo AGH Kraków 2013, s. 471-482.
 11. Franus Wojciech,  Panek Rafał, Wdowin Magdalena; 2013Processing line for the synthesis of zeolites from fly ash. IZC- 17th International Zeolite Conference, July 7-12 2013, Moscow, Russia. Book of abstracts, s. 146, P-1.1-38.
 12. Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Franus MałgorzataBandura Lidia; 2013: Synthesis of zeolite-type sorbents for sorption of petroleum hydrocarbons. 17 International Zeolite Conference. Moscow, Russia, 7-12 July 2013. Book of abstracts, s.252, P-3.1-15.
 13. Bandura LidiaFranus Wojciech,  Panek Rafał, Wdowin Magdalena; 2013: Synthesis of Zeolites from Fly Ashes the Industrial Scale. 1st Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2013), 24-27.04.2013, Antalaya, Turkey Vol 1 (2013).
 14. Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Wiatros-Motyka Małgorzata, Snape Colin E.; 2013: Neutralization of gaseous form of Hg - by produkt of coal combustion. 9 czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych". 15-17.10.2013 Ostrawa Czechy, s. 188.
 15. Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech; 2013: The use of scanning electron microscopy to identify zeolite minerals. International Multidisciplinary Congress - INTERM 2013.
 16. Odrzywolski Adam,  Panek RafałFranus Wojciech, Czerwiński Jacek; 2013: Wykorzystanie materiałów zeolitowych do usuwania BTEX z odcieków ze składowisk odpadów. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Postęp w Inżynierii Środowiska" Polańczyk, 19 - 21 września 2013 r.
 17. Wiśniewski Tadeusz, Gazda Lucjan2013: Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice, Eastern Poland. Fifth Arheoinvest sympozjum: Stories written in stone, International Symposium on Chert and other Knapable Materials , 20-24 august 2013, Iasi, Romania.

2012

 1. Franus Wojciech2012: Characterization of X-type zeolite prepared from coal fly ash. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21/2, p. 337-343. [15]
 2. Wdowin M., Franus Wojciech, Panek R., 2012: Preliminary results of usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2 capture. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 21/12, p.3726-3734. [15]
 3. Gazda Lucjan, Jaroszyński F., Kowalski D., Prucnal D., 2012: Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła św. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu . Próba analizy domniemanych anomalii obiektów o charakterze sepulkralnym. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, T. IV.
 4. Nepelski Krzysztof2012: Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu na tle Polskiej Normy. Przegląd Budowlany, vol. 10, s 43-48
 5. Franus Małgorzata, 2012: Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z dodatkiem glaukonitu, Budownictwo i Architektura. Nr 1/2012 vol 10 s. 5-14.
 6. Zyga Jacek2012: Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Wycena - Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami. nr 99-100 (2-3 /2012), s.36-46.
 7. Zyga Jacek2012: Istota podobieństwa w procedurach wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, nr 75 (3/2012), s. 22-26.
 8. Zyga Jacek2012: Model dynamiczny rynku i wartości nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol.20 nr 1, s. 209-219.
 9. Zyga Jacek2012: Model wartości nieruchomości. Wycena – Wartość. Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, nr 4 (101) 2012, s.20-27.
 10. Franus Wojciech2012: Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 102. s. 133.
 11. Franus Wojciech2012: Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych, Chemik 7/2012.
 12. Gazda Lucjan2012: Surowce, materiały i technologie XIII-wiecznego zespołu rezydencjalno-sakralnego na Górze Katedralnej, Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011, s. 44-46.
 13. Gazda Lucjan, K. Kozak, B. Polednik, 2012: Morphogenesis of lublinite in indoor environment. Healthy Building Conference, Brisbane, Australia, 8D.9, 2012.
 14. Polednik B., M.R. Dudzinska, K. Kozak, J. Mazur, Gazda Lucjan2012: The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes. Healthy Building Conference, Brisbane, Australia, 2B.8, 2012.
 15. Gazda Lucjan, Karaś Sławomir, 2012: Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów 22-24 marzec, Doslidżenija, zbiereżenija, restabracija, objektiw kulturnoj spadszczini, s. 8-10.
 16. Gazda Lucjan, Karaś Sławomir, 2012: Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów 22-24 marzec, Doslidżenija, zbiereżenija, restabracija, objektiw kulturnoj spadszczini, s. 38-41.

2011

 1. Franus Wojciech2011: Method for manufacturing zeolites and device for manufacturing zeolites,EP11188349.2.
 2. Franus Wojciech: 2011: Sposób wytwarzania zeolitów i urządzenie do wytwarzania zeolitów, P.396908.
 3. Franus WojciechFranus Małgorzata, Latosińska J., Wójcik R., 2011: The use of spent glauconite in lightweight aggregate production. Boletin De La Sociedad Espanola De Ceramica Y Vidrio, vol. 50/4, p. 193-200. wersja pdf.
 4. Franus Wojciech, Wdowin M., 2011: Wykorzystanie popiołów lotnych klasy F do produkcjimateriału zeolitowego na skalę półtechniczną. Polityka Energetyczna, vol. 11/2, s. 79-91.
 5. Franus Wojciech., Wdowin M., Panek R., 2011: Usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2­ capture. Abstract Book CaReTECH.
 6. PANEK R., Franus Wojciech., Wdowin M., 2011: Hydrothermal inversion of F class Fly Ash into synthetic zeolites. Abstract Book ISAM&MM.
 7. M. Gola, M. Karger, Gazda Lucjan2011: Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni "Bogdanka" (Lubelskie Zagłębie Węglowe). Przegląd Geologiczny nr 12.
 8. Nepelski Krzysztof2011: Analiza dynamiczna łukowej kładki pieszo-rowerowej obciążonej pieszymi, XI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, referat - rozdział w monografii , str.223-230.
 9. Nepelski Krzysztof, Lipecki Tomasz; 2011: Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo‑rowerowej. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA, nr 1/2011, vol. 8, s. 83-96.
 10. Sybilski Dariusz2011: Efektywny modyfikator asfaltu w nawierzchniach drogowych. Rynek inwestycji drogowych, wydanie pilotażowe.
 11. Sybilski Dariusz2011: Nowe technologie budowy dróg o zmniejszonej emisji gazów. Monografia: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, s. 281-290. SITK, Lublin, 2011
 12. Sybilski Dariusz2011: O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w Polsce. Drogownictwo, nr 1/2011, s. 3-7.
 13. Sybilski Dariusz, Bańkowski W., 2011: Beton asfaltowy o wysokim module w Polsce. Drogownictwo, nr 7-8/2011, s. 232– 238.
 14. Sybilski Dariusz, Bańkowski W., 2011: Prace badawcze laboratoryjne i w pełnej skali nad zastosowaniem betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w nawierzchni drogowej. Drogi i Mosty, Warszawa, nr 1-2/2011, s. 81-120.
 15. Sybilski Dariusz, Bańkowski W., Mirski K., Horodecka R., Wróbel A., 2011: Metoda modyfikacji mieszanki mineralno-asfaltowej gumą z dodatkiem tecRoad. Drogownictwo, nr 6/2011, s. 189– 193.
 16. Sybilski Dariusz, Bańkowski W., Mirski K., Horodecka R., Wróbel A., 2011: Rubber-Bitumen Granulate For Asphalt Pavements – Laboratory Comparative Analysis. 5th International Conference Bituminous Mixtures And Pavements Thessaloniki, Greece, 1-3 June 2011
 17. Sybilski Dariusz, Bańkowski W., Wróbel A., 2011: Ciche nawierzchnie asfaltowe z zastosowaniem granulatu gumowo-asfaltowego. Monografia: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, s. 291-300. SITK, Lublin, 2011
 18. Sybilski Dariusz, Horodecka R., Maliszewski M., 2011: Możliwości stosowania cichych nawierzchni drogowych w Polsce. Materiały Budowlane, 8, 2011, s. 32-34.
 19. Sybilski Dariusz, Maliszewski M., Maliszewska D., 2011: Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy. Materiały Budowlane, nr 3/2011.
 20. Czajecki Janusz, Januszewski Zbigniew, Zyga Jacek2011: Opłata adiacencka – podział nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy, nr 2 (70), s. 23-33.
 21. Zyga Jacek2011: Definicja podobieństwa nieruchomości dla potrzeb ich wyceny. Rzeczoznawca Majątkowy, nr 72 (2), s. 33-35.
 22. Zyga Jacek2011: Identyfikacja podobieństwa nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol.19, nr 4, s. 141-158.