Publikacje, badania - Piotr Jaśkowski

Uwaga: aktualny spis publikacji wszystkich pracowników uczelni znajduje się na http://pub.pollub.pl/

Projekty badawcze

Kierownik projektu badawczego N N506 254637 (IX 2009 – IV 2011): "Projektowanie odpornych harmonogramów budowlanych w oparciu o wieloatrybutową ocenę wpływu warunków realizacyjnych".

Generalny Wykonawca projektu badawczego nr 7 T07E 011 17 pt.: „Zastosowanie koncepcji organizacji wirtualnej do projektowania systemu zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym” (grant KBN, 2000 r.). Kierownik projektu – dr inż. Anna Sobotka.

Współpraca przy realizacji grantu z Zentrum für Logistik und Unternehmensplanung w Berlinie(Prof. H. Baumgarten) oraz z Uniwersytetem w Rostocku (oddział w Wismarze; Fachbereich Bauingenieurwesen, Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb; Prof. Dr. habil. W. Schäfer) – konsultacje, wymiana doświadczeń i tygodniowy pobyt.

Publikacje 2011

Jaśkowski P., Biruk S.: Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych. Abstract, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11", 3-5 kwietnia 2011, Ustroń, s. 17-18.

Bucoń R., Jaśkowski P.: Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP. Abstract, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11", 3-5 kwietnia 2011, Ustroń, s. 6.

Publikacje 2010

Jaśkowski P., Biruk S.: Buffer Sizing Method for Constructing Stable Schedules with Duration Constraints. Journal of Civil Engineering and Architecture, Vol. 4 No 10 2010 pp. 24-30.

Biruk S., Jaśkowski P.: On the problems of modelling and reliability assessment of construction projects duration. Reliability: Theory & Applications (Electronic Journal Reliability & Risk Analysis: Theory & Applications), Vol. 1 No. 4(19) 2010, 6-14.

Jaśkowski P., Biruk S.: Określanie wielkości buforów czasu w odpornych harmonogramach budowlanych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Rocznik XLII, 3(157), Lipiec-Wrzesień 2010, 366-377.

Biruk S., Jaśkowski P.: Harmonogramowanie przedsięwzięć wieloobiektowych z ciągłą realizacją procesów na działkach roboczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Rocznik XLII, 3(157), Lipiec-Wrzesień 2010, 340-349.

Jaśkowski P., Biruk S.: Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Czasopismo Techniczne z. 2/2010, seria Budownictwo, 2.1B/2010, 157-166.

Jaśkowski P., Biruk S.: Buffer sizing method for constructing stable schedules of time-limited projects. Proceedings (selected papers) of the 10th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", May 19-21, 2010, Vilnius Lithuania, 419-424.

Publikacje 2009

Jaśkowski P., Biruk S., Bucoń R.: Assessing contractor selection criteria weights with fuzzy AHP method application in group decision environment. Automation in Construction, 19 (2), 2010, 120-126.

Biruk S., Jaśkowski P., Kowalski T.: Efektywność ekonomiczna stosowania deskowań stropowych w budynkach wielokondygnacyjnych. Materiały VI. Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”, Puławy 19-21 października 2009, 223-232.

Sobotka A., Jaśkowski P.: Zarządzanie łańcuchem dostaw w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11/2009, 11-20.

Jaśkowski P., Bucoń R., Biruk S.: Ocena wielokryterialna ofert i wykonawców budowlanych w procedurach przetargowych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria Procesów Budowlanych”, Wisła 2009, Politechnika Śląska w Gliwicach, 181-188.

Jaśkowski P., Biruk S.: The work continuity constraints problem in construction projects’ network models, Archives of Civil Engineering, LV, 1, 2009, 29-41

Mielec A., Jaśkowski P., Biruk S.: Ustalanie wskaźnika narzutu zysku w strategii przetargowej przedsiębiorstwa budowlanego. Przegląd Budowlany nr 6/2009, str. 50-54

Publikacje 2008

Biruk S., Jaśkowski P.: Próba oceny założeń metody PERT. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Warsztaty Inżynierów Budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”, Puławy 22-24.10.2008, s. 289 – 296

Biruk S., Jaśkowski P.: Simulation modelling construction project with repetitive tasks using Petri nets theory. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika, 2008, Vol. 9, No. 3, p. 219-226

Jaśkowski P., Sobotka A.: Modelowanie problemu redukcji czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Przegląd Budowlany nr 9/2008, 55-58

Jaśkowski P.: Metoda projektowania struktury systemu wykonawczego przedsięwzięcia budowlanego z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego. Budownictwo i Architektura Vol. 2 (1) 2008, 19-36

Jaśkowski P.: Designing the structure of a construction project operating system using evolutionary algorithm. Archives of Civil Engineering, LIV, 2, 2008, 371-394

Biruk S., Jaśkowski P.: Problem dróg ciągłych czasowo w modelach sieciowych przedsięwzięć budowlanych. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 91. Seria: Studia i materiały nr 20. Technologia i Zarządzanie w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, 229-236

Sobotka A., Jaśkowski P.: Zadania i modele w zarządzaniu logistyką przedsięwzięć budowlanych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2008, 2-8

Publikacje 2007

Jaśkowski P.: Zastosowanie metod ewolucyjnych w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych. Rozdział w pracy zbiorowej pod. red. Kapliński O.: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Studia z Zakresu Inżynierii nr 57. Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 2007, s. 205-223.

Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Model organizacji wirtualnej przedsięwzięcia budowlanego. Rozdział w pracy zbiorowej pod. red. Kapliński O.: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Studia z Zakresu Inżynierii nr 57. Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 2007, s. 369-391.

Jaśkowski P., Sobotka A.: Modelowanie problemu redukcji czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Rozdział w pracy zbiorowej pod. red. Broniewicz M., Prusiel J. A.: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Tom III: Materiały, technologie i organizacja w budownictwie. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok 2007, s. 241-248

Sobotka A., Jaśkowski P.: Logistyka budowy: studium przypadku. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej Nr 605. Budownictwo Lądowe LXI 2007, s. 111-118

Publikacje 2006

Jaśkowski P., Sobotka A.: Multicriteria construction project scheduling method using evolutionary algorithm. Operational Research – An International Journal, Vol. 6, No 3, 2006, pp. 283-397

Biruk S., Jaśkowski P.: Zastosowanie sieci Petriego do modelowania przedsięwzięcia budowlanego z powtarzalnymi procesami. Przegląd Organizacji nr7-8/2006, s. 46-49

Jaśkowski P., Sobotka A.: Scheduling construction projects using evolutionary algorithm, Journal of Construction Engineering and Management,Vol. 132, No 8, pp. 861-870, 2006

Publikacje 2005

Jaśkowski P., Biruk S.: Analiza algorytmów minimalizacji przestoju brygad roboczych przy ciągłej realizacji obiektów budowlanych. Przegląd Budowlany nr 11/2005, str. 37-40

Jaśkowski P., Sobotka A.: Multicriteria construction project scheduling method – Practical application. Proceedings of the Third International Conference on Construction in the 21st Century “Advancing Engineering, Management and Technology” (CITC-III). September 15-17, 2005, Athens, Greece, p. 63

Jaśkowski P., Sobotka A.: Multicriteria construction project scheduling method using evolutionary algorithm. Proceedings of the Third International Conference on Construction in the 21st Century “Advancing Engineering, Management and Technology” (CITC-III). September 15-17, 2005, Athens, Greece, p. 62

Jędrak P., Jaśkowski P.: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w przedsiębiorstwie budowlanym. Przegląd budowlany nr 7-8/2005, str. 47-53

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: The use of the concept of a virtual organisation for the management of a construction project. Journal of Business Economics and Management. 2005, Vol VI, No 1, pp. 23-31

Jaśkowski P., Biruk S.: Problem minimalizacji przestoju brygad roboczych przy ciągłej realizacji obiektów budowlanych. Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt. „Budownictwo polskie w rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej”. Gdańsk 9-11 V 2005 r., str. 75-80

Ożga J., Jaśkowski P.: Strategiczna karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Rok LVI Nr 4 (663) 2005, str. 14-23

Publikacje 2004

Jaśkowski P., Sobotka A.: Scheduling construction projects with resources accessibility limited and changeable in time. Journal of Civil Engineering and Management. Vilnius: Technika, 2004, t. X, Nr. 4, p. 267–276

Czarnigowska A., Jaśkowski P., Sobotka A.: Zastosowanie metody łańcucha krytycznego w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych. Konferencja Naukowa Zarządzanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie, Kraków 13-15 maja 2004, s. 27-34 (materiały konferencyjne)

Jaśkowski P., Sobotka A.: Scheduling construction projects with resources accessibility limited and changeable in time. 8th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, 19-21 May 2004, Vilnius, Lithuania, p. 199-209 (proceedings)

Czarnigowska A., Jaśkowski P., Sobotka A.: Zastosowanie metody critical chain scheduling (CCS) w przedsięwzięciach budowlanych. Przegląd Organizacji nr 11/2004, s. 22-26

Sobotka A., Jaśkowski P.: Badania procesu decyzyjnego doboru podwykonawców do realizacji przedsięwzieć budowlanych. Przegląd Budowlany nr 2/2004, s. 28-32.

Publikacje 2003

Sobotka A., Biruk S., Jaśkowski P.: Lean logistics in the planning multiobject construction project. Slovak Journal of Civil Engineering 2002/2003, p. 20-25

Sobotka A., Jaśkowski P.: Metody doboru wykonawców przedsięwzieć budowlanych. Przegląd Budowlany 11/2003.

Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Zarządzanie w budownictwie. Organizacje, procesy, metody. Wydawnictwo Uczelniane PL. Lublin 2003.

Sobotka A., Jaśkowski P.: Metoda reengineeringu systemu logistycznego w przedsiębiorstwie budowlanym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2003.

Publikacje 2002

Sobotka A., Biruk S., Jaśkowski P.: Process Approach to Producting Management in a Construction Company. European Conferences on Product and Process Modeling: eWork and eBusiness in AEC. Portorož, Slovenia, September 9-11, 2002

Jaśkowski P.: Koncepcja metody planowania systemu wykonawczego w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych. Konferencja Naukowo-Techniczna: „Technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty rozwoju budownictwa”. Olsztyn-Łańsk 23-25 maja 2002, materiały konferencyjne

Publikacje 2001

Sobotka A., Biruk S., Jaśkowski P.: Podejście procesowe w zarządzaniu produkcją pomocniczą przedsiębiorstwa budowlanego. IV Ogólnopolskie Seminarium Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie „Budin 2001”. Szklarska Poręba, 29.11-2.12. 2001, materiały konferencyjne

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Zastosowanie koncepcji organizacji wirtualnej do zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym. Przegląd Budowlany nr 12/2001

Sobotka A., Jaśkowski P.: Formy i zasady wynagradzania wykonawców przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Twój Poradnik Budowlany nr 3/2001

Sobotka A., Jaśkowski P.: Technologia napraw i remontów budynków. Twój Poradnik Budowlany nr 3/2001

Sobotka A., Jaśkowski P.: Zastosowanie centrum logistycznego w realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. PION Technologia Organizacja Budownictwa nr 2-3 (5-6) 2001.

Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Zastosowanie koncepcji „oszczędnego” zarządzania w logistyce przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2001”. Opole-Krynica, 16-21 września 2001, materiały konferencyjne

Sobotka A., Jaśkowski P., Sieczka P.: Nowoczesne technologie komunikacyjne w systemach informatycznych zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjno-budowlanymi. Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej nr 5/2001

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Przegląd Budowlany nr 4/2001

Sobotka A., Jaśkowski P.: Zastosowanie koncepcji organizacji wirtualnej do zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym. Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologia i Organizacja Budownictwa na Progu XXI Wieku”, Puławy 21-24.06.2001, materiały konferencyjne

Jaśkowski P., Sobotka A.: Problemy racjonalnego wykorzystania powierzchni zabudowy. Twój Poradnik Budowlany nr 2/2001

Publikacje 2000 i wcześniejsze

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Sieciowe struktury organizacyjne w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjno-budowlanymi. Konferencja Naukowo -Techniczna K.P.B. Politechniki Śląskiej "Procesy Budowlane 2000", Gliwice - Kokotek 28.09-01.10.2000, materiały konferencyjne

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Zintegrowane zarządzanie logistyczne przedsięwzięciami inwestycyjno-budowlanymi. Konferencja Naukowo -Techniczna K.P.B. Politechniki Śląskiej "Procesy Budowlane 2000", Gliwice - Kokotek 28.09-01.10.2000, materiały konferencyjne

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Zintegrowane zarządzanie logistyczne na przykładzie wielkiej budowy na Placu Poczdamskim w Berlinie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2000

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Ewolucja struktur organizacyjnych przedsiębiorstw budowlanych. Przegląd Budowlany nr 9/2000

Sobotka A., Jaśkowski P.: Przykład koncepcji logistycznej wielkiej budowy na Placu Poczdamskim w Berlinie. Twój Poradnik Budowlany nr 3/2000

Sobotka A., Jaśkowski P.: Koszty logistyczne małej budowy. Twój Poradnik Budowlany nr 3/2000

Jaśkowski P.: Ochrona przeciwpożarowa stropów drewnianych. Twój Poradnik Budowlany nr 3/1999

Jaśkowski P.: Dekoracyjne tynki cienkowarstwowe. Twój Poradnik Budowlany nr 3/99

Jaśkowski P.: Niekonwencjonalna metoda obniżania kosztów ogrzewania pomieszczeń. Twój Poradnik Budowlany nr 1/1999

Taczanowska T., Jaśkowski P.: Ergonomia w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998

Jaśkowski P.: Szczelność warunkiem prawidłowego funkcjonowania izolacji termicznej. Twój Poradnik Budowlany nr 2/1998

Jaśkowski P., Sobotka A.: Zmniejszanie energochłonności budownictwa mieszkaniowego na podstawie doświadczeń niemieckich. Konferencja Naukowa PL WIBiS KTiOB, Towarzystwa Naukowego Inżynierii Procesów Budowlanych, Sekcji Organizacji i Zarządzania, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN "Ekologia w inżynierii procesów budowlanych", Lublin - Kazimierz Dolny 21-24.05.1998, materiały konferencyjne

Sobotka A., Jaśkowski P.: Problematyka zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Twój Poradnik Budowlany nr 3/1998

Jaśkowski P., Sobotka A.: Analiza kluczowych czynników sukcesu w projektowaniu strategii ogólnej przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji nr 7-8/1997

Jaśkowski P.: Budownictwo ekologiczne w technologii szkieletu drewnianego. Twój Poradnik Budowlany nr 3/1997

Jaśkowski P.: Ochrona drewna według norm niemieckich. Twój Poradnik Budowlany nr 3/1997

Jaśkowski P.: Projektowanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zasad ergonomii. Zastosowania Ergonomii nr 4/1996

Jaśkowski P., Sobotka A.: Analiza kluczowych czynników sukcesu w projektowaniu strategii przedsiębiorstwa budowlanego. XLII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków - Krynica 1996, materiały konferencyjne