Publikacje, badania - Sławomir Biruk

Uwaga: aktualny spis publikacji wszystkich pracowników uczelni znajduje się na http://pub.pollub.pl/

Projekty badawcze

„Projektowanie odpornych harmonogramów budowlanych w oparciu o wieloatrybutową ocenę wpływu warunków realizacyjnych” 2010-2011. N506 - Budownictwo - główny wykonawca

„Modelowanie struktury techniczno-organizacyjnej przedsięwzięć budowlanych” 2001-2003. 8T07E 01020 - wykonawca

„Zastosowanie koncepcji organizacji wirtualnej do projektowania systemów zarządzania przedsięwzięć budowlanych” 1999-2000. 7 T07E01117. - główny wykonawca

„Badania i optymalizacja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym 1996/97. H02D 00611 - główny wykonawca

Publikacje 2011

Jaśkowski P., Biruk S.: Synchronizacja procesów produkcji podstawowej i pomocniczej w sieciach logistycznych przedsięwzięć budowlanych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 9/2011, s. 19-24.

Jaśkowski P., Biruk S.: The Method for Improving Stability of Construction Project Schedules through Buffer Allocation. Technological and Economic Development of Economy, 2011, 17(3): 429-444.

Biruk S., Jaśkowski P.: Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych. Civil and Environmental Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2 (2011) 209-213.

Jaśkowski P., Biruk S.: Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanych. Civil and Environmental Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2 (2011) 501-505. 

Publikacje 2010

Jaśkowski P., Biruk S.: The Conceptual Framework for Construction Project Risk Assessment. Reliability: Theory & Applications, 03 (22) (Vol.2) 2010, pp.27-35.

Jaśkowski P., Czarnigowska A., Biruk S.: Project Performance Reporting and Prediction: Extensions of Earned Value Management. International Journal of Business and Management Studies, Vol 3, No 1, 2011, pp. 11-20.

Jaśkowski P., Biruk S., Czarnigowska A.: Evaluating Surrogate Measures of Construction Project Schedule Robustness. International Journal of Business and Management Studies, Vol 3, No 2, 2011, pp. 263-272.

Jaśkowski P., Biruk S.: Buffer Sizing Method for Constructing Stable Schedules with Duration Constraints. Journal of Civil Engineering and Architecture, Vol. 4 No 10 2010 pp. 24-30.

Biruk S., Jaśkowski P.: On problems of Modelling and Reliability Assessment of Construction Project Duration. Reliability : Theory & Applications, 04 (19) (Vol.1) 2010, pp.6-14.

Jaśkowski P., Biruk S.: Określanie wielkości buforów czasu w odpornych harmonogramach budowlanych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych XLII 3(157) 2010, s. 366-377.

Biruk S., Jaśkowski P.: Harmonogramowanie przedsięwzięć wieloobiektowych z ciągłą realizacją procesów na działkach roboczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych XLII 3(157) 2010, s. 340-349. 

Jaśkowski P., Biruk S.: Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Czasopismo Techniczne, 2/107, 2010, s. 157- 166. 

Jaśkowski P, Biruk S.: Buffer Sizing Method for Constructing Stable Schedules of Time-Limited Projects. The 10 International Conference: Modern Building Materials, Structures and Techniques, VGTU. May 19-21, 2010, Vilnius, Lithuania. Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", pp. 419-424. 

Jaśkowski P., Biruk S., Bucoń R.: Assessing contractor selection criteria weights with fuzzy AHP method application in group decision environment. Automation in Construction, 19 (2010) 120-126.

Publikacje 2009

Biruk S., Jaśkowski P., Kowalski T.: Efektywność ekonomiczna stosowania deskowań stropowych w budynkach wielokondygnacyjnych. Warsztaty Inżynierów Budownictwa. PZITB, Puławy 19-21.10.2009, s. 223 - 232. 

Jaśkowski P., Bucoń R., Biruk S.: Ocena wielokryterialna ofert wykonawców w procedurach przetargowych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP. Inżynieria Procesów Budowlanych - Konferencja Naukowo-techniczna, Wisła 2009, s. 181-189. 

Mielec A., Jaśkowski P., Biruk S.: Ustalenie wskaźnika narzutu zysku w strategii przetargowej przedsiębiorstwa budowlanego. Przegląd budowlany 6/2009, s. 50-53. 

Biruk S., Jaśkowski P.: The Work Continuity Constraints Problem in Construction Project' Network Models. Archives of Civil Engineering, LV, 1, 2009, pp. 29-41.

Publikacje 2008

Biruk S., Jaśkowski P.: Problem dróg ciągłych czasowo w modelach sieciowych przedsięwzięć budowlanych. Technologia i zarządzanie w budownictwie. Prace naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 91. Seria: Studia i Materiały 20, Wrocław 2008, s. 229 -236. 

Biruk S., Jaśkowski P.: Próba oceny założeń metody PERT. Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Warsztaty Inżynierów Budownictwa. PZITB, Puławy 22-24.10.2008, s. 289 - 296. 

Biruk S., Jaśkowski P.: Simulation modelling construction project with repetitive tasks using Petri nets theory. Journal of Business Economics and Management. 2008, Vol. 9, No. 3, p. 219 - 226.

Publikacje 2007

Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Model organizacji wirtualnej przedsięwzięcia budowlanego. Kapliński O. (red.): Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. PAN, KILiW, IPPT, Warszawa 2007. 

Biruk S., Jaworski K. M., Tokarski Z.: Podstawy organizacji robót drogowych. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

Biruk S., Budzyński W.: Zagadnienie wczesnego rozdeskowania stropów w budynkach wielokondygnacyjnych. Przegląd Budowlany 4/2007, s. 43-49. 

Biruk S., Budzyński W.: Praktyczny sposób ustalenia krótkiego terminu rozdeskowania żelbetowych stropów monolitycznych w budynkach wielokondygnacyjnych. PZIiTB Warsztaty Inżynierów Budownictwa: Problemy projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Puławy 19-21 kwietnia 2007, s. 209-214. 

Biruk S., Budzyński W.: Jak ustalić najkrótszy termin rozdeskowania żelbetowych stropów monolitycznych (II). Budownictwo, Technologia, Architektura. Polski Cement 1/2007, s. 56-58.

Publikacje 2006

Biruk S., Budzyński W.: Jak ustalić najkrótszy termin rozdeskowania żelbetowych stropów monolitycznych (I). Budownictwo, Technologia, Architektura. Polski Cement 4/2006, s. 38-41. 

Biruk S., Jaśkowski P.: Zastosowanie sieci Petriego do modelowania przedsięwzięcia budowlanego. Przegląd Organizacji 7-8/2006, s. 46-59. 

Publikacje 2005

Biruk S., Bucoń R.: Automatyzacja w budownictwie. Poradnik Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Inwestora. WACETOB 12/05, s. 14-18. 

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: The Use of the Concept of Virtual Organisation for the Management of a Construction Project. Journal of Business Economics and Management 2005, Vol. VI, No 1, pp. 23-31. 

Jaśkowski P., Biruk S.: Analiza algorytmów minimalizacji przestoju brygad roboczych przy ciągłej realizacji obiektów budowlanych. Przegląd budowlany 11/2005, s. 37-40. 

Jaśkowski P., Biruk S.: Problem minimalizacji przestoju brygad roboczych przy ciągłej realizacji obiektów budowlanych. Konferencja Naukowo-Techniczna: Budownictwo polskie rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wybrane problemy technologiczne i organizacyjne. Gdańsk 9-11 czerwca 2005, s. 75-80. 

Publikacje 2004

Biruk S., Bucoń R.: Automatyzacja w budownictwie. Przegląd budowlany 12/2004, s. 30-33.

Biruk S., Bucoń R., Sobotka A.: Zastosowanie automatyzacji a budownictwie. Konferencja Naukowa Zarządzanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie. Kraków 13-15 maja 2004, s. 9-18. 

Biruk S., Jaworski K. M.: Symulacyjny model planowania remontowych robót drogowych. W. Szcześniak (Ed.) Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrrainian Transactions. Vol I, s. 43-48. Warsaw - Dniepropietrovk, June 2004. Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering. Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture. 

Publikacje 2003

Sobotka A., Biruk S., Jaśkowski P. Lean Logistics in the Planning Multiobject Construction Project. Slovak Journal of Civil Engineering 2002/3 pp. 20-25.

Sobotka A., Biruk S., Jaśkowski P. Zarządzanie w budownictwie - organizacje, procesy, metody. Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej 2003 (skrypt uczelniany). 

Biruk S., Jaworski K. M.: Projektowanie harmonogramów realizacji budynków wysokich. Inżynieria i Budownictwo 10/2003, s. 587-589. 

Biruk S.: Uwagi o projektowaniu harmonogramów budowlanych. Konferencja Naukowa: Ekologia w inżynierii procesów budowlanych. Lublin, Kazimierz Dolny, 24-26 kwietnia 2003. s. 61-64. 

Publikacje 2002

Biruk S.: Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem sieci Petriego. XLVIII KN KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2002, t. 3, s. 315-322. 

Sobotka A., Biruk S., Jaśkowski P.: Process approach to production management in a construction company. Proceeding of the Fourth European Conference on Product and Process Modelling in the Building and Related Industries, Portož, Slovenia, 19-11 September 2002. 

Biruk S., Jaworski K. M.: Projektowanie harmonogramów robót liniowych. Drogownictwo 5/2002, s. 154-157. 

Sobotka A., Biruk S.: Logistic management in building engineering. VII Vedecká konferencia s medzinárodnou účast'ou. Technická Univerzita v Košiciach. Stavebná Fakulta, Košice, Slovakia 22-24 máj 2002. 

Publikacje 2001

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Zastosowanie koncepcji organizacji wirtualnej do zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym. Przegląd Budowlany 12/2001, s. 4-9. 

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Przegląd Budowlany 4/2001, s.4-7. 

Biruk S., Jaśkowski P, Sobotka A.: Zastosowanie koncepcji "oszczędnego" zarządzania w logistyce przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. XLVII KN KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2001, t. 3, s. 309-316.

Sobotka A., Biruk S., Jaśkowski P.: Podejście procesowe w zarządzaniu produkcją pomocniczą przedsiębiorstwa budowlanego. VI Ogólnopolskie Seminarium: Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie "BUDIN 2001". Wrocław 2001, s. 95-100. 

Publikacje 2000 i wcześniejsze

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Sieciowe struktury organizacyjne w zarządzaniu przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym. Konferencja naukowo-techniczna: Procesy budowlane. Gliwice-Kokotek 28.09-01.10 2000 r., s. 209-215. 

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Zintegrowane zarządzanie logistyczne przedsięwzięciami inwestycyjno-budowlanymi. Konferencja naukowo-techniczna: Procesy budowlane. Gliwice-Kokotek 28.09-01.10 2000 r., s. 215-220.

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Ewolucja struktur organizacyjnych przedsiębiorstw budowlanych. Przegląd budowlany 9/2000, s. 19-23. 

Sobotka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Zintegrowane zarządzanie logistyczne na przykładzie wielkiej budowy na Placu Poczdamskim w Berlinie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2000, s. 234-238. 

Jaworski K. M., Biruk S.: A model of construction project based on Petri nets theory. Archives of Civil Engineering Vol. XLVI (1), Warszawa 2000 s. 71-82. 

Biruk S.: O statystycznym szacowaniu czasu trwania procesów budowlanych. XLIV KN KILiW PAN i KN PZITB Krynica 98, t.VII, s. 5-10. 

Biruk S., Sobotka A.: Symulacyjny model do wyboru strategii zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym. Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej 3/97, s. 9-20. 

Sobotka A., Muryjas P., Biruk S.: Optymalizacja procesów logistycznych w budownictwie. Konferencja naukowo-techniczna: Inżynieria procesów budowlanych. Bydgoszcz, 12-15 czerwca 1997, s. 314-324. 

Biruk S., Flaga A.: O kształtowaniu bezrozporowych ustrojów cięgnowo-prętowych. Inżynieria i Budownictwo 7/96, s. 387-390. 

Biruk S., Sobotka A.: Ocena kondycji finansowej w analizie strategicznej przedsiębiorstwa. Konferencja naukowa-techniczna: Technologia w budownictwie. Teoria i praktyka. Wrocław-Polanica Zdrój, 27-30 czerwca 1996, s.129-133. 

Taczanowska T., Biruk S.: Ustalanie norm pracy uzasadnionych ergonomicznie. Zastosowania ergonomii nr 2-3 (18-19) s. 177-184. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra 1995. 

Biruk S.: Zastosowanie konstrukcji wiszących w budownictwie miejskim. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna: Budownictwo mieszkaniowe w 2000 roku. Kierunki i perspektywy. Częstochowa, grudzień 1995, s. 15-20. 

Biruk S., Sobotka A.: Simulation research of production line for building elements. Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej, nr 2 tom 4, Warszawa 1994, s. 9-15.

Biruk S., Sobotka A., Stefaniak K.: System ekspercki do projektowania zestawów maszyn do robót ziemnych. Konferencja naukowa: Nowoczesne technologie budowlane. Gliwice 13-15 października 1994, s. 19-24.