Informacje dla studentów

Sylwetka absolwenta po kierunku Remonty i Konserwacja Zabytków - informacja dla studentów III roku

          Absolwenci otrzymują przygotowanie w dziedzinie budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem pracy przy obiektach zabytkowych. Studia obejmują aspekty teoretyczne i praktyczne prac remontowych w tradycyjnych budynkach mieszkalnych i prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Prowadzą do zdobycia wiedzy umożliwiającej projektowanie i kierowanie robotami remontowymi/modernizacyjnymi z uwzględnieniem wymogów estetycznych i wytycznych konserwatorskich przy obiektach zabytkowych i w strefie ochrony konserwatorskiej. Studenci poznają zasady prawidłowej eksploatacji budownictwa mieszkaniowego oraz specyfikę eksploatacji i renowacji obiektów zabytkowych. Absolwenci mogą być zatrudniani w administracji samorządowej, w służbach inwestycyjnych obiektów zabytkowych i nadzorze budowlanym. Po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej (tak jak po wszystkich specjalnościach na kierunku Budownictwo) mogą uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.