Doświadczenie zawodowe

UZYSKANE TYTUŁY:

 • Mgr inż. w zakresie inżynierii środowiska, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, specjalność: urządzenia sanitarne - 1986 r.
 • Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, Politechnika Warszawska,Wydział Inżynierii Środowiska, rozprawa doktorska nt. Wpływ okresu eksploatacji na zmianę oporności hydraulicznej i pracę instalacji centralnego ogrzewania. - 1996 r.

UPRAWNIENIA:

 • Uprawienia budowlane nr ewid. 572/Lb/2002 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,wentylacyjnych i gazowych. Wydane przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 04 lipca 2002 r.
 • Status audytora energetycznego KAPE SA w specjalności budynki mieszkalne i użyteczności publicznej – świadectwo wydane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii; Warszawa 25 lutego 1999 r.; wpis do rejestru audytorów pod nr 0072

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności dydaktycznej w roku akademickim 1999/2000 – za organizację laboratorium materiałoznawstwa instalacyjnego
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2007/2008 – przygotowanie merytoryczne i organizacyjne studiów podyplomowych
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2008/2009 za opracowanie procedury dyplomowania na pierwszym stopniu studiów
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2010/2011 za całokształt pracy organizacyjnej na wydziale Budownictwa i Architektury PL

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE:

 • Asystent stażysta, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, 1985-1986
 • Asystent, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, 1986-1996
 • Adiunkt, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej (od 2009 r. Wydział Budownictwa i Architektury), od 1996

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

(udział w wybranych konferencjach)

 • Życzyńska A.: Racjonalizacja zużycia ciepła w budownictwie mieszkaniowym, termomodernizacja budynków – uwarunkowania prawne i efekty energetyczne. Materiały II Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne ciepłownictwo” Lublin 24-25.04.2003 r., str. 21-30
 • Koziński M., Życzyńska A.: Doświadczenia z wdrażania „Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”. Materiały XV Spotkania Producentów, Dystrybutorów i Odbiorców Ciepła Trzemeszno 11-13.06.2003 r., str. 45-50
 • Cholewa L., Życzyńska A., Dyś G.: Kierunki zmian w scentralizowanych systemach zaopatrzenie w ciepło. Techniczne i ekonomiczne aspekty usprawnień prowadzących do obniżenia kosztów dostawy ciepła. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne Ciepłownictwo” Lublin 12-14.10.2004, str. 51-61
 • Życzyńska A. Dyś G.: Rzeczywiste oszczędności ciepła i kosztów ogrzewania po termomodernizacji budynków wielolokalowych. XXIV Spotkania Producentów, Dystrybutorów i Odbiorców Ciepła Puławy 29-31 stycznia 2008 r. materiały konferencyjne str.73-80
 • Życzyńska A.: Oszczędności energetyczne i ekonomiczne w budynkach po termomodernizacji. Międzynarodowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przyjazny Dom; Dom Energooszczędny”; Krynica Zdrój 3-5 czerwca 2009 r. materiały konferencyjne str. 205-216

PUBLIKACJE:

   a) publikacje w czasopismach

 • Życzyńska A.: Wzrost chropowatości bezwzględnej przewodów stalowych i oporności hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania po latach eksploatacji. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 9/1997; str. 30-33
 • Życzyńska A.: Współpraca układu pompa obiegowa – instalacja centralnego ogrzewania po latach eksploatacji. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 10/1997; str. 5-8
 • Kwiatkowski J., Życzyńska A.: Analiza zmian odchyłki temperatury wewnętrznej w ogrzewanym pomieszczeniu w funkcji przepływu i współczynnika obciążenia cieplnego. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12/1997; str. 17-19
 • Życzyńska A.: Zmiany w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i rozporządzeniach wykonawczych. Rynek Energii nr 6/2002 str. 48-51
 • Życzyńska A.: Przydatność audytu energetycznego dla podejmowania działań termomodernizacyjnych. Rynek Energii nr 6/2002 str. 52-55
 • Życzyńska A., Dyś G.: Analiza techniczno-ekonomiczna zmiany źródła zasilania w ciepło na cele c.o. i c.w. osiedla mieszkaniowego. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 2/2003, str. 2-5
 • Życzyńska A.: Zmiany w warunkach technicznych dotyczące instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ogrzewczych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 7/2003, str. 2-6
 • Cholewa L., Życzyńska A., Dyś G.: Zmiany w scentralizowanych systemach zaopatrzenia w ciepło pozwalające na obniżenie kosztów jego dostawy, Rynek Energii nr 6/2004, str. 26-35
 • Życzyńska A.: Analiza kosztów wykonania instalacji z rur miedzianych. Materiały Budowlane nr 6/2004, str. 90-92.
 • Życzyńska A., Dyś G.: Analiza opłacalności zmiany sposobu zasilania w ciepło z węzłów grupowych na indywidualne. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 2/2004, str. 8-10
 • Życzyńska A.: Analiza opłacalności zastosowania kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody w budynku mieszkalnym. Rynek Energii nr 1/ 2005 str. 35-37
 • Życzyńska A.: Źródła ciepła dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Rynek Energii nr 5/2005, str. 28-32
 • Cholewa L., Życzyńska A., Surmacz P., Dyś G.: Kierunki modernizacji grupowych węzłów cieplnych. Rynek Energii nr 5/2005 s. 42-51
 • Życzyńska A.: Techniczne i ekonomiczne aspekty przebudowy grupowych węzłów cieplnych na indywidualne. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12/2005, str. 3-5
 • Życzyńska A.: Charakterystyka zużycia gazu w mieście. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 12/2005, str. 2-4
 • Życzyńska A., Kosmala G.: Uwarunkowania ekonomiczne zasilania obszarów miejskich gazem ziemnym sieciowym. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 4/2009 str.2-5
 • Życzyńska A: Nierównomierność rozbioru gazu sieciowego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 3/2009 str. 2-5
 • Życzyńska A.: Wpływ systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody na charakterystykę energetyczną budynku. Rynek Energii nr 6/2009 str. 46-54
 • Życzyńska A.: Zapotrzebowanie na energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 4/2010 str. 130-134
 • Życzyńska A., Oleksy G.: Wykorzystanie termowizji do oceny stanu technicznego izolacji sieci ciepłowniczej. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 7-8/2010 str. 238-240
 • Życzyńska A.: Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych. Autobusy nr 10/2011 str. 465-476
 • Życzyńska A.: Ocena poprawności pomiaru zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12/2011 str. 506-509

    b) skrypt

 • Dyś G., Surmacz P., Życzyńska A.: Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa instalacyjnego. Politechnika Lubelska 2001; ISBN 83-88110-53-5

    c) rozdziały w monografiach

 • Życzyńska A., Adamczyk J., Dyś G.: Efekty energetyczne i ekonomiczne przedsięwzięć termommdernizacyjnych. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN; ISBN 83-89293-00-5 październik 2002 r.
 • Życzyńska A., Dyś G.: Ocena energetyczna budynków. Dostosowanie nieruchomości do wymagań Dyrektywy 2002/91/WE, nowe standardy projektowania i obliczania charakterystyki energetycznej. rozdział 6 „Audyt energetyczny.”; Wydawnictwo Forum. Wiedza na usługach rynku; ISBN 978-83-260-0066-09 wrzesień 2008 r. 32 strony B5;
 • Życzyńska A., Dyś G.: Ocena energetyczna budynków. Dostosowanie nieruchomości do wymagań Dyrektywy 2002/91/WE, nowe standardy projektowania i obliczania charakterystyki energetycznej. rozdział 7 „Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.”; Wydawnictwo Forum. Wiedza na usługach rynku; ISBN 978-83-260-0066-09 wrzesień 2008 r. 30 stron B5

UDZIAŁ W REALIZACJACH INŻYNIERSKICH:

 • Wdrożenia:

           - Życzyńska A., Cholewa L., Surmacz P., Dyś G.: „Koncepcja przebudowy układu  ciepłowniczego w osiedlu im. Z.W. Nałkowskich w Lublinie” Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Lublin wrzesień 2005; (60 stron) wdrożenie nastąpiło w latach 2007-2009 (kierownik zespołu)

           - Życzyńska A., Surmacz P., Dyś G.: Analiza techniczno-ekonomiczna dotycząca wyboru źródła ciepła dla zasilania w energię na cele co, cw, ct w obiektach węzła ekspedycyjno-rozdzielczego Poczty Polskiej w Lublinie. Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej styczeń 2009; opracowanie wdrożone w 2009 r. (kierownik zespołu)

 • Audyty energetyczne budynków
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
 • Analizy techniczno ekonomiczne związane z gospodarowaniem energia cieplną w budynku
 • Projektowanie w zakresie instalacji i sieci sanitarnych