Doświadczenie zawodowe

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ:

 • 1982 Wydział Budowlany Politechniki Lubelskiej, mgr. inż.
 • 1984 Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków (Politechnika Warszawska)
 • 1985 Podyplomowe Studium Konserwacji i Remontów Budynków (Politechnika Warszawska)
 • 1986 Podyplomowe Studium Pedagogiczne (Uniwersytet M.C. Skłodowskiej)
 • 1991 Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, doktorat
 • 2001 Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, habilitacja

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH, PEŁNIONE FUNKCJE:

(od roku 2000)

 • Prezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – 2008-11, 2011+
 • Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (2005-2008, 2008-2012)
 • Sekretarz Generalny International Scientific Committee Theory of Conservation (siedziba w Austrii) (2005+2011, 2011+
 • Przewodniczący Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego) (2010+
 • Członek Międzynarodowego Panelu Ekspertów (siedziba w Paryżu) oceniających nominacje na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – (2002+2011)
 • Członek Komitetu Wykonawczego ICOMOS International (Komitet liczy 12 osób, wybieranych do kierowania organizacją liczącą ponad 120 Komitetów Narodowych z całego świata) (2002-2005, 2005-2008; 2008-2011)
 • Przewodniczący Sekcji Konferencji Naukowej podczas Światowego Kongresu Konserwatorów w Xi’an (China) 2005 i w Qebec (Kanada) 2008
 • Członek Rady Ochrony Zabytków (przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego) (2008-2012)
 • Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (2012+)
 • Przewodniczący Komitetu ds. Ochrony Zabytków (przy Prezydencie m. Lublina) (2009-2011)

ZREALIZOWANE GRANTY:

(od roku 2000)

 • Grant badawczy KBN, 8 T07F 012 21
  „Odbudowa i zabudowa miast historycznych na ziemiach zachodniej i północnej Polski w latach 1945-2000; podsumowanie dokonań, bilans potrzeb, ocena perspektyw”, Grant zrealizowany 2001-2002 - kierownik grantu
 • Grant badawczy KBN, 4 T07 060 26
  „Ochrona miast historycznych w gospodarce rynkowej – analiza i ocena programów realizowanych przez samorządy polskich miast”, Grant zrealizowany 2004-2006 - kierownik grantu
 • Grant badawczy KBN,
  „Opracowanie algorytmu postępowania z budynkami zabytkowymi adoptowanymi do współczesnych funkcji użytkowych z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich i technicznych”, Grant zrealizowany 2008-2010 - kierownik grantu
 • Grant badawczy programu “EEA Financial Mechanizm”; ICOMOS Norway, PKN ICOMOS, Narodowy Instytut Dziedzictwa
  “Improvement of the existing protection and management systems for sites inscribed on the UNESCO World Heritage List - preparation of statements of outstanding universal values and monitoring indicators, based on Norwegian and Polish experiences”, Grant realizowany w latach 2010-2011 - kierownik merytoryczny projektu
 • Grant i program badawczo-szkoleniowy, US ICOMOS & PKN ICOMOS & Getty Institute
  “A Comprehensive Approach to Conservation of Historic Towns in Central & Eastern Europe”, Program realizowany latach 2010-2011 - kierownik programu ze strony polskiej
 • Grant badawczy KBN, N N527 205839
  „Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego”, Grant realizowany 2010-2012 - kierownik zespołu lubelskiego (grant realizują zespoły z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Lubelskiej)

REDAKCJA NAUKOWA WYDAWNICTW:

 • B.Szmygin (red.), Samorządy w ochronie zespołów staromiejskich. Doświadczenia, problemy, perspektywy, PKN ICOMOS, Politechnika Lubelska, Lublin 2004, ss.174
 • B.Szmygin (red.), Nowoczesność i postęp w konserwacji zabytków”, PKN ICOMOS, Politechnika Lubelska, Lublin 2005, ss.216.
 • B.Szmygin (red.), Trwała ruina. Problemy utrzymania i adaptacji”, PKN ICOMOS, Politechnika Lubelska, Lublin 2006, ss.194
 • B.Szmygin (red.), Stare miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich w turystyka masowa, TOnZ, Warszawa 2007, ss.237
 • B.Szmygin (red), Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury”, Politechnika Lubelska, Lublin 2007, ss.201
 • B.Szmygin, (red.), Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, ICOMOS, Warszawa - Lublin, 2008, ss.215
 • B.Szmygin, (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji, ICOMOS, Warszawa - Lublin, 2009, ss.204
 • B.Szmygin, J.Haspel (red), Zabytki drugiej połowy XX wieku – waloryzacja, ochrona konserwacja – Das Erbe der Nachkriegszeit Erhalten und Erneuern – Denkmale der Moderne und Gegenmoderne, ICOMOS Polska – ICOMOS Deutschland, Warszawa Berlin, 2010, ss.229
 • B.Szmygin, (red.), Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów, LTN, PKN ICOMOS, Lublin – Warszawa, 2010, ss.189
 • B.Szmygin (red), System ochrony zabytków w Polsce – diagnoza, analiza, propozycje, PKN ICOMOS, Stołeczny Konserwator Zabytków, Warszawa-Lublin 2011, ss.187
 • B.Szmygin (red.), Outstanding Universal Value and Monitoring of World Heritage Properties, Polish National Committee of ICOMOS, National Heritage Board of Poland, Warsaw 2011, ss. 251
 • B.Szmygin (red.), Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce, Narodowy Instytut Dziedzictwa, UM Lublin, Lublin-Warszawa 2011, ss.248

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM:

(wybrane publikacje od roku 2000)

 • B.Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Monografia, Lublin 2000, str. 309
 • B.Szmygin, M.L-Hoffmann, Program konserwatorskiej odbudowy zespołów staromiejskich w warunkach transformacji gospodarczej. Adaptacja doświadczeń elbląskich przy odbudowie Bałtijska (Federacja Rosyjska), Elbląg 2000, 110 str.
 • B.Szmygin, Program konserwatorski we współczesnej zabudowie zespołów staromiejskich, [w:] Współczesna architektura w zabytkowym mieście, SHS Wrocław 2000, ss. 51-54
 • B.Szmygin, Współczesne uwarunkowania odbudowy zespołów staromiejskich (na przykładzie polskich miast), Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Kraków 2000, ss.456-458
 • B.Szmygin, Pojęcie tożsamości w odbudowie zespołów staromiejskich, [w:] Tożsamość miasta odbudowanego, Gdańsk 2001, ss.118-122
 • B.Szmygin, A variety of conservation principles and methods – the basis of contemporary heritage preservation, [w:] Strategies for the world’s cultural heritage – preservation in a globalised world, Madrid 2002, ss.195-199
 • B.Szmygin, Teoria zabytku Aloisa Riegla, „Ochrona Zabytków”, nr 3/4, 2003, ss.148-153
 • B.Szmygin, Uwarunkowania ochrony i rozwoju miasta historycznego. Przykład Kazimierza nad Wisłą, [w:] Samorządy w ochronie zespołów staromiejskich. Doświadczenia, problemy, perspektywy, Lublin 2004, ss.164-171
 • B.Szmygin, Współczesne problemy ochrony miasta historycznego, „Ochrona Zabytków”, nr 3/4, 2004, ss.7-28
 • B.Szmygin, Doktryna konserwatorska a odbudowa zabytków; przykład miast historycznych, [w:] Nowoczesność i postęp w konserwacji zabytków, Lublin 2005, ss.179-183
 • B.Szmygin, Ochrona dziedzictwa kulturowego i konserwacja zabytków w powojennej Polsce w świetle doktryn i opracowań naukowych, [w:] Kongres Konserwatorów Zabytków, Warszawa SKZ 2005, ss.11-20
 • B.Szmygin, B.Klimek, Preparaty wzmacniające zabytkowe wyprawy stiukowe, [w:] City of tomorrow and cultural heritage, Gdańsk 2005, ss.179-183
 • B.Szmygin, Problem ruin zamku w świetle współczesnej teorii i praktyki konserwatorskiej, [w:] Trwała ruina. Problemy utrzymania i adaptacji, Lublin 2006, ss. 25-37
 • B.Szmygin, Classification of historical monuments [w:] Values and Criteria in Heritage Conservation, ICCROM, Florence-Rome 2007, ss.153-159
 • B.Szmygin, Dziedzictwo w transformacji. Polskie doświadczenia, [w:] Dziedzictwo kultury w 21 wieku. Szanse i wyzwania, MCK Kraków 2007, ss.129-138
 • B.Szmygin, Twierdza Brześć jako kandydat na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – generalne zasady kwalifikacji, [w:] Twierdza Brześć – wspólne dziedzictwo historyczno – kulturowe, Brześć 2007, ss.45-49
 • B.Szmygin, Turystyka i jej konsekwencje dla wartości zabytkowych Kazimierza Dolnego, [w:] Turystyka a ochrona zespołów staromiejskich, TOnZ, Warszawa 2007, ss.51-61
 • B.Szmygin, Osiedle mieszkaniowe z lat 60-tych jako przedmiot ochrony; osiedle im. J.Słowackiego w Lublinie, [w:] Powojenna architektura modernistyczna (1946-1965), Gdańsk 2007, ss.87-91
 • B.Szmygin, Obiekty zabytkowe – pojęcia, zakres i zasady działania, [w:] Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury, Politechnika Lubelska, Lublin 2007, ss.25-36
 • B.Szmygin, B.Klimek, Hansenowskie osiedle im.J.Słowackiego w Lublinie – dzieje budowy, współczesna wartość, propozycje zakresu ochrony, [w:] Scientific Biulletin of Chełm. Section of Technical Science, nr 2/2007, ss.1-12
 • B.Szmygin, Venice Charter - The universal document or burden of the past. A Conservator's point of view, [w:] The Venice Charter Revised: Modernism, Conservation and Tradition in the 21st Century, Cambridge Scholars Publishing 2008, ss.71-81
 • B.Szmygin, „Międzynarodowe i krajowe zobowiązania i konsekwencje wpisu polskich dóbr na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - w świetle międzynarodowych doświadczeń i standardów UNESCO”, Warszawa 2008, ss.86
 • B.Szmygin, Historyczna ruina w świetle teorii konserwatorskiej i współczesnych uwarunkowań, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, ss.30-40
 • B.Szmygin, Współczesne uwarunkowania ochrony i odbudowy ruin sakralnych, [w:] Ruiny zabytków sakralnych – odbudowa i adaptacja do nowych funkcji, Fundacja „Fara Gubińska”, Gubin 2008, ss.83-108
 • B.Szmygin, Ochrona architektury modernistycznej – współczesna teoria i praktyka, [w:] Modernizm w Gdyni – modernizm w Europie. Międzywojenna architektura i jej ochrona, Gdynia 2008, ss.17 – 24
 • B.Szmygin, Teksty doktrynalne w ochronie dziedzictwa – analiza formalna i propozycje, [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, ICOMOS, Warszawa-Lublin 2008, ss.178-190
 • A.Bohm, P.Dobosz, P.Jaskanis, J.Purchla, B.Szmygin, Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009, s.106
 • B.Szmygin, Can a world which has ceased to exist be protected. The Jewish district in Lublin, [w:] Reclaiming memory. Urban regeneration in the Jewish quarters of Central European cities, International Cultural Centre, Kraków 2009, ss.263-287
 • B.Szmygin, Ochrona ruin historycznych w Polsce – próba podsumowania współczesnych problemów [w:] Zamki, grody, ruiny – waloryzacja i ochrona, ICOMOS, Warszawa 2009, ss.13-27
 • B.Szmygin, Analiza obiektu zabytkowego jako element adaptacji do współczesnych funkcji użytkowych – metodologia Światowego Dziedzictwa, [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji, PKN ICOMOS, Warszawa - Lublin, 2009, ss.129-136
 • B.Szmygin, T.Nicer, Problem nośności murów w trwałej ruinie [w:] Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów, LTN, PKN ICOMOS, Lublin – Warszawa, 2010, ss.129-138
 • B.Szmygin, Formal analysis of doctrinal texts in heritage protection, [w:] Conservation and Preservation. Interaction between Theory and Practice, Edizioni Polistampa, Firenze, 2010, ss.97-106
 • B.Szmygin, La riconstrucione della citta storiche in Polonia, [w:] Restauro e reconstruzione L’esempio della Polonia, “Quaderni Arco. Restauro Storia e Tecnica”, Roma 2010, ss. 35-48
 • B.Szmygin, Transformation of the heritage protection system in Poland after 1989, [w:] Protecting and safeguarding cultural heritage. Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries, ICC, Kraków, 2011, ss.31-38
 • B.Szmygin, The historic towns in the Process of Development of Tourism, [w:] The Image of Heritage – Changing Perception, Permanent Responsibilities, Edizioni Polistampa, Firenze, 2011, ss.32-37
 • B.Szmygin, Edukacja i ochrona zabytków, [w:] Edukacja przez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, (red.D.Ilczuk, S.Ratajski), PK UNESCO, Warszawa 2011, ss.111-134
 • B.Szmygin, Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO – charakterystyka problematyki w Polsce na tle sytuacji międzynarodowej, [w:] Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii, (red.J.Purchla), MCK Kraków 2011, ss.52-71
 • B.Szmygin, Współczesna doktryna konserwatorska – stan obecny i prognozy rozwoju, [w:] Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, (red.B.Krasnowolski), Kraków 2011, ss.104-115
 • B.Szmygin, Transformation of the heritage protection system in Poland after 1989, [w:] Protecting and safeguarding cultural heritage. Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries, (ed.J.Purchla), International Cultural Centre, Kraków, 2011, ss.31-38
 • B.Szmygin, Problem aktualności Karty Weneckiej jako dokumentu normatywnego dla działalności konserwatorskiej, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN”, nr. 40, PAN 0/Kraków 2010, ss.209-218 (wydane w 2011)
 • B.Szmygin, Ochrona dziedzictwa w XXI wieku – o potrzebie nowego paradygmatu i systemu w ochronie dziedzictwa, [w:] Karta Krakowska 2000 - 10 lat później, (red.A.Kadłuczka), Seria Architektura – Monografie nr 400, Politechnika Krakowska 2011, ss.113-121
 • B.Szmygin, Systemu ochrony zabytków w Polsce – próba diagnozy [w:] System ochrony zabytków w Polsce – diagnoza, analiza, propozycje, PKN ICOMOS, Stołeczny Konserwator Zabytków, Warszawa-Lublin 2011, s.7-15
 • B.Szmygin, Determining Outstanding Universal Value of the UNESCO World Heritage Properties: Critical Analysis and Methodological Proposals, [w:] Outstanding Universal Value and Monitoring of World Heritage Properties, Polish National Committee of ICOMOS, National Heritage Board of Poland, Warsaw 2011, ss. 26-41
 • B.Szmygin, Attributes of Outstanding Universal Value, [w:] Outstanding Universal Value and Monitoring of World Heritage Properties, Polish National Committee of ICOMOS, National Heritage Board of Poland, Warsaw 2011, ss. 58-69
 • B.Szmygin, Indicators in the Monitoring of World Heritage, [w:] Outstanding Universal Value and Monitoring of World Heritage Properties, Polish National Committee of ICOMOS, National Heritage Board of Poland, Warsaw 2011, ss. 70-83
 • B.Szmygin, Konserwator samorządowy w systemie ochrony zabytków, [w:] Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce, Narodowy Instytut Dziedzictwa, UM Lublin, Lublin-Warszawa 2011, ss.8-15
 • B.Szmygin, M.Trochonowicz, Modernistyczne osiedle „Dyrekcja” w Chełmie. Zaniedbane ale zachowane. [w:] Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura 1. połowy XX wieku i jej ochrona, Gdynia 2011, ss.121-132

UDZIAŁ W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH:

(wybrane konferencje od roku 2000)

 • B.Szmygin, Restawracijni aspiekty rewalorizacji istoricznoj czastini mista, Konferencja: Doswid uprawlinnia w istoricznich mistach, Kijów (Ukraina), 2001
 • B.Szmygin, A Variety of Conservation Principles and Methods – the Basis of contemporary Heritage Preservation, Konferencja: Common Heritage. Europe – Poland, Warszawa 2003
 • B.Szmygin, Experience of ICOMOS in defining of setting, Konferencja: Monuments and sites in their setting: Conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes, Xi’an (China) 2005
 • B.Szmygin, Interpretation as a Factor Altering Conservation Doctrine: The Case for Reconstruction and Rebuilding, Konferencja: Heritage Interpretation: Expressing Heritage Sites Values to Foster Conservation, Promote Community Development and Educate the Public, Charleston (USA) 2005
 • B.Szmygin, Heritage Protection - Challenges and Threats in Post-Communist Countries, Konferencja: Memory and creativity: Architecture and Conservation of Cultural Heritage, Rome (Włochy) 2007.
 • B.Szmygin, Rehabilitation of Historical Town Centers in Poland – unsolved problem, Konferencja: Global protection of Historical Towns, Sibiu (Rumunia) 2007
 • B.Szmygin, Threats to the Spirit of the Place, Konferencja: Finding the Spirit of the Place – between the Intangible and the Tangible, Quebec (Kanada) 2008
 • B.Szmygin, Can a world which has ceased to exist be protected. The Jewish district in Lublin, Konferencja: Reclaiming memory. Urban regeneration in the Jewish quarters of Central European cities, International Cultural Centre, Kraków 2009
 • B.Szmygin, World Heritage List – Challenges and Threats, Konferencja: World Heritage for Tomorrow, Cottbus (Niemcy) 2010
 • B.Szmygin, Revitalization of historical towns in Poland – unsolved problem, Konferencja: Value-driven Urban Conservation and Development, Washington DC (USA), 2010
 • B.Szmygin, Paradigm shift in heritage protection, Konferencja: Conservation Turn – Return to Conservation. Challenges and Chances in a Changing World, Prague (Czechy), 2010
 • B.Szmygin, Three Stages of Rebuilding of Historical Towns in Poland, Konferencja: Vielerlei Wiederaufbau – Erfahrungen und Wahrnehmungen bei der Erneuerung Zerstörter Stadtbilder, Wurzburg (Niemcy), 2011
 • B.Szmygin, Seeking the Methodology of Analysis for World Heritage Historical Towns in Poland, Konferencja: Respecting the Value of Context, Washington (USA), 2011