Doświadczenie zawodowe

UZYSKANE TYTUŁY:

 • Mgr inż. Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, specjalność Ochrona Zabytków Architektury i Urbanistyki
 • Dr inż., Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE:

 • Asystent, Politechnika Lubelska, WBiA, od 2001

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

 • Udział w tworzeniu laboratoriów: Badań Materiałowych i Fizyki Budowli.
 • Członek komitetu organizacyjnego oraz komitetu redakcyjnego 7 konferencji naukowych o zasięgu krajowym

PUBLIKACJE:

Wykaz publikacji za rok 2004:

 1. Trochonowicz M., Ostańska A.: Błędy projektowe i wykonawcze iniekcyjnych metod osuszania, XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, Wrocław-Zamek Kliczków 2004, s.425-431.
 2. Trochonowicz M.: Przegląd metod osuszania budynków zawilgoconych; część I , Twój Poradnik Budowlany Nr 2/04;
 3.  Trochonowicz M.: Przegląd metod osuszania budynków zawilgoconych; część II , Twój Poradnik Budowlany Nr 3-4/04;

Wykaz publikacji za rok 2005:

 1. Trochonowicz M.,.: Iniekcyjne osuszanie murów. Analiza błędów projektowych i wykonawczych, Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowy, Zielona Góra 2005, s. 437 – 446.  
 2. Trochonowicz M.,.: Osuszanie murów z zastosowaniem izolacji wtórnych w postaci przepon iniekcyjnych. Błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne, Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków, Lublin 2005, s. 112 – 119.
 3. Szmygin B., Trochonowicz M.,.:Osuszanie zawilgoconych budynków,Aura - Ochrona  Środowiska, artykuł zatwierdzony do druku w 2006.
 4. Franus W.,Trochonowicz M.,.:Cegła ceramiczna jako „izolacja przeciwwodna”, Ceramika Budowlana, artykuł zatwierdzony do druku w 2006.
 5. Trochonowicz M.: Przegląd metod osuszania budynków zawilgoconych; część III , Twój Poradnik Budowlany Nr 1(28)/05, s. 51-53.
 6. Trochonowicz M.: Izolacje wodochronne przyziemia budynków cz I –Informacje ogólne, Twój Poradnik Budowlany Nr 2(29)/05, s. 52 - 53
 7. Trochonowicz M.: Izolacje wodochronne przyziemia budynków cz II –Dobór metody i środków do izolacji  Nr 3 -4 (30)/05, s. 46 – 50

Wykaz publikacji za rok 2006:

 1. Trochonowicz M.,.: Skuteczność osuszania murów metodami nieinwazyjnymi – Analiza wybranych przykładów, Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowy, ISBN -83-7481-013-0  Zielona Góra 2006, s. 437 – 444. 
 2. Trochonowicz M.,.: Zamek w Janowcu nad Wisłą. Ocena stanu wilgotnościowego i zasolenia murów, Trwała ruina. Problemy utrzymania i adaptacji, ISBN 83-7497-015-4, 978-83-7497-015-0, w: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2006, s. 215 – 226
 3. Szmygin B.,Trochonowicz M.,.:Osuszanie zawilgoconych budynków,Aura - Ochrona Środowiska, 6/06 s.7-9.
 4. Franus W.,Trochonowicz M.,.:Cegła ceramiczna jako „izolacja przeciwwodna”, Ceramika Budowlana, 2006 – nr 1, s.18-19.
 5. Trochonowicz M.,.:Wpływ soli rozpuszczalnych w wodzie na ceramiczne materiały budowlane, Ceramika Budowlana, 2006 – nr 4, s.15-16.
 6. Trochonowicz M.: Osuszanie budynków zawilgoconych – warunki poprawnego wykonania prac, Twój Poradnik Budowlany Nr 2(32)/06, s. 40-41.
 7. Trochonowicz M.: Osuszanie budynków zawilgoconych – koszty izolacji wtórnych, Twój Poradnik Budowlany Nr 3(33)/06, s. 58-59.

Wykaz publikacji za rok 2007:

 1. Trochonowicz M.,.: Wpływ techniki poboru próbki na zniekształcenie wyniku pomiaru wilgotności, Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowy, ISBN -978-83-7481-075-3  Zielona Góra 2007, s. 283 - 290.
 2. Trochonowicz M.: Wykonywanie izolacji poziomych w obiektach istniejących, Inżynier Budownictwa Nr 6/07, s. 74-76.
 3. Trochonowicz M.: Wpływ soli rozpuszczalnych w wodzie na materiały budowlane, Twój Poradnik Budowlany Nr 4/06-1/07 (34), s. 44-46.
 4. Trochonowicz M.: Usuwanie i neutralizacja soli budowlanych, Twój Poradnik Budowlany Nr 2/07 (35), s. 54-56.
 5. Trochonowicz M.: System tynków renowacyjnych, Twój Poradnik Budowlany Nr 3/07 (36), s. 52-54.
 6. Trochonowicz M.: Korozja biologiczna w obiektach budowlanych (część I), Twój Poradnik Budowlany Nr 4/07 (37), s. 62-65.
 7. Rogalska M., Trochonowicz M.: Metody oceny stanu technicznego istniejących obiektów, Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych Puławy 2007, s. 371-383.
 8. Trochonowicz M.,.:Metody usuwania i neutralizacji soli w murach z materiałów ceramicznych (cz.2), Ceramika Budowlana, 2007 – nr 1, s.14-16.
 9. Trochonowicz M.,.:Wykonywanie izolacji poziomych wtórnych w murach z cegły ceramicznej, Ceramika Budowlana, 2007 – nr 2, s.14-16.
 10. Trochonowicz M.,.:Izolacje poziome wtórne błędy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, Ceramika Budowlana, 2007 – nr 3, s.12-14.
 11. Klimek B., Trochonowicz M.,.:Konserwacja murów ceglanych, Ceramika Budowlana, 2007 – nr 4, s.8-11.
 12. Trochonowicz M.: Wykonywanie izolacji poziomych w obiektach istniejących, Poradnik inspektora nadzoru kierownika budowy i inwestora Nr 10/07, s. 13-19.
 13. Trochonowicz M.,.: Korozja biologiczna w obiektach budowlanych, Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury, ISBN 978-83-7497-039-6,  Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2007, s. 103-126.
 14. Trochonowicz M.,.: Wilgoć obiektach budowlanych, Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury, ISBN 978-83-7497-039-6,  Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2007, s. 139-170.

Wykaz publikacji za rok 2008:

 1. Trochonowicz M.: Korozja biologiczna w obiektach budowlanych (część II), Twój Poradnik Budowlany Nr 1/08 (38),.
 2. Trochonowicz M.: Korozja biologiczna w obiektach budowlanych (część III), Twój Poradnik Budowlany Nr 2/08 (39),
 3. Nicer T., Trochonowicz M.,.:Wzmocnienie fundamentów ceglanych metodą podbicia, Ceramika Budowlana, 2008 – nr 1, s.7-9.

Wykaz publikacji za rok 2009:

 1. Trochonowicz M.: Problematyka oceny stanu wilgotnościowego w obiektach adaptowanych do współczesnych funkcji, Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, ISBN 978-83-7497-085-3 Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Warszawa - Lublin 2009, s. 159-172.
 2. Trochonowicz M.: Termowizja obiektów budowlanych – Informacje podstawowe (część I), Twój Poradnik Budowlany Nr 2/09 (43), s. 46-49
 3. Trochonowicz M.: Termowizja obiektów budowlanych – Termogramy budynków wzniesionych metodami uprzemysłowionymi (część II), Twój Poradnik Budowlany Nr 4/09 (45), s. 40-41
 4. Trochonowicz M.:,  Dwory doliny Giełczwi Twój Poradnik Budowlany Nr 2/09 (43),

Wykaz publikacji za rok 2010:

 1. Szmygin B.,Trochonowicz M.: Osiedle “Dyrekcja” w Chełmie. Ocena założenia po 80 latach od rozpoczęcia budowy, Budownictwo i Architektura vol. 6(1) 2010 s. 119-135
 2. Trochonowicz M.: Wilgoć w obiektach budowlanych, Budownictwo i Architektura vol. 7(2) 2010, s. 131-144
 3. Trochonowicz M.: Obiekty murowe w ruinie. Wpływ czynników degradujących na ich zachowanie, TRWAŁA RUINA II. Problemy utrzymania i adaptacji. Lublin-Warszawa 2010, s. 173-184

Wykaz publikacji za rok 2011:

 1. Trochonowicz M.: Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej, Monografie Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011.
 2. Szmygin B.,Trochonowicz M.: Modernistyczne osiedle „Dyrekcja” w Chełmie. Problematyka ochrony, Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej Ochrona w Gdyni i w Europie, Gdynia 2011, s. 277-284.

Wykaz publikacji za rok 2012:

 1. Trochonowicz M.: Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Część I. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach, BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, s. 99-112
 2. Klimek Beata, Trochonowicz M.: Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki, Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, s. 129-138

Wykaz publikacji za rok 2013:

 1. Trochonowicz M.: Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Część II. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki, BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 151-163.
 2. Trochonowicz M., Witek B., Chwiej M.: Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń, BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 165-176
 3. Nicer T., Trochonowicz M.: Ocena nośności zamkowych konstrukcji murowych na wybranych przykładach,  Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady, Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 49-59
 4. Trochonowicz M.: Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów,  Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady, Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 61-71
 5. Kołodziejczyk J., Trochonowicz M.: Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej, Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady, Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 173-182
 6. Krysiński M., Trochonowicz M.: Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska, Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady, Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 159-171

 UDZIAŁ W REALIZACJACH INŻYNIERSKICH:

 • Realizacja zleceń dla przedsiębiorstw zewnętrznych dotyczące oceny stanu technicznego obiektów, określania przyczyn zaistniałej sytuacji oraz propozycji doboru technologii wykonania napraw. Autor i współautor ponad 80 prac tego typu.