Doświadczenie zawodowe

UZYSKANE TYTUŁY:

 • Architekt. Charkowski Instytut Inżynieryjno-Budowlany. Wydział Architektury. Projekt dyplomowy „Centrum społeczne rejonu przemysłowego w Charkowie” (1975).
 • Kandydat architektury (PhD). Moskiewski Instytut Architektoniczny. Aspirantura. Praca kandydacka: „Teoretyczne koncepcje postmodernizmu (źrόdła, podstawy, sprzeczności” (1981).
 • Doktor architektury (Dr. hab.). Wszechzwiązkowy Instytut Naukowo-Badawczy Teorii Architektury i Urbanistyki (Moskwa, 1993).

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE:

 • Asystent. Białogrodzki Instytut Technologiczny Materiałόw Budowlanych. Wydział Budownictwa. 1975-1978.
 • Aspirant. Moskiewski Instytut Architektoniczny. 1978-1981.
 • Starszy wykładowca. Dniepropietrowski Instytut Inżynieryjno-Budowlany. Wydział Architektury (1981-1982).
 • Starszy wykładowca, docent, profesor, kierownik katedry architektury. Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Przyrodniczego, Wydział Budownictwa i Architektury (1983-2011)
 • Prof. nadzw. Politechnika Lubelska. Wydział Architektury i Urbanistyki (od 2011).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

 • Staż naukowy na temat: „Ukrainica w zbiorach Austrii”. Politechnika Wiedeńska. Wydział Architektury. Katedra Architektury i pomiarόw architektonicznych (1992-1993).
 • Stypendium naukowe na temat: „Jezuits in the Ukraine: Architectural Heritage”. Institute of Open Society. RSS. Praha (1994-1996).
 • Staż naukowy na temat: „Wołyń: spuścizna architektoniczna i urbanistyczna” . Instytut Historii Sztuki PAN, poparcie Kasy im. J.Mianowskiego (2010).

PUBLIKACJE:

   a) publikacje w czasopismach

 • О комплексном подходе к природной среде в теории архитектуры // Сб. трудов Московского инженерно – строит. ин-та и Белгородского технол. ин-та строит. материалов. - Вып. 26. - Т.5. – М.: 1977, с.106-115;
 • Месть в Брюсселе // АРХИТЕКТУРА – 1980 - №1,11.- C.7;
 • Аргументы Леона Крие // АРХИТЕКТУРА – 1980. - №4. – C.7;
 • Проживание по Фельдхузену // АРХИТЕКТУРА – 1980. - №17. – C.7;
 • «Значимые сообщения» постмодернизма // АРХИТЕКТУРА – 1980. - №19. – C.7;
 • Соучастие // АРХИТЕКТУРА. – 1981. - №1. – с.8;
 • Практик, ученый, педагог (проф. К.А.Иванов) // АРХИТЕКТУРА. – 1981. - №13. - C.6 (соавтор О.Явейн);
 • Идеи партиципации в зарубежной архитектуре (на латв. языке) // Архитектура, строительство, дизайн. – 1981, - №1. – C.30-35;
 • Противостояние // АРХИТЕКТУРА. – 1981. - №23. – C.7;-
 • Двуликие Янусы // АРХИТЕКТУРА. – 1982. - №19. – C.7;
 • Реконструкция театра им. Т.Г.Шевченко в Днепропетровске // Архитектура СССР - 1984. - №2 - C. 49-51;
 • Нужен диалог. Проблема взаимоотношений проектировщика и потребителя архитектуры // Архитектура СССР – 1985 - №1. – C.79-81 (соавторы А.Зинченко, В.Хайт);
 • Карнизные элементы парапета // Жилищное строительство - 1985. - №5. – C.21-22;
 • Материалы по истории градостроительства Волыни ХУШ –Х1Х веков в фондах ЦГВИА СССР // Минуле і сучасне Волині. Тези доповідей 2-ї Волинської історико-краєзн. конф. Ч.1. – Луцьк:ЛДПІ та ін. – 1988. – С.183-185;
 • Архітектурний ансамбль „Козацькі могили” // Берестецька битва в історії України. Тези респ. конф. – Рівне: УТОПІК, – 1990. – с. 22-25;
 • Західноукраїнські міста-фортеці XVI – ХVIII ст. // Пам’ятки України – 1990. - №2, - C.20-22;
 • Стара Волинь в малюнках та описах Яна Генрика Мюнца // Тези наук. конф. по атласу історії культури Волинської обл. – Луцьк: ЛДПІ, 1991. – С. 31-32;
 • Ринкові площі міст Волині ХУ – Х1Хст. Архітектурно-планувальні вирішення // Тези наук. конф. по атласу історії культури Волинської обл. – Луцьк: ЛДПІ, 1991. – С.32-35;
 • Джерела Російського державного військово-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні // Архіви України – 1992. - №5/6. – С.52-61;
 • Католицькі храми та монастирі Острога // Матеріали 1 – Ш наук.-краєзн. конф. ”Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992рр.). Ч.2. – Острог: „Спадщина”, 1992. - С.16 -21;
 • Планувальний розвій Берестечка до середини ХУП ст. // Берестецька битва в історії України. Тези 3-ї респ. конф. – Рівне: УТОПІК. 1992. – С.66-69;
 • Джерела Російського державного військово-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні // Архіви України – 1992. - №5/6. – С.52-61;
 • Архітектурний ансамбль Почаївського монастиря // Тези доп. наук.-техн. конф., присвяченої 70-річчю УІІВГ. Секція:Промисл. та цивіл. буд-во. – Рівне:УІІВГ, 1992. - С.56-57;
 • Місто-фортеця Броди – пам’ятка містобудівного мистецтва // Тези доп. наук.-техн. конф., присвяченої 70-річчю УІІВГ. Секція: Промисл. та цивіл. буд-во. – Рівне: УІІВГ, 1992. - С.58-59;
 • Архітектори єзуїтського ордену на Волині // Велика Волинь: минуле та сучасне. Тези 2-ї регіон. наук.- теорет. конф. – Рівне: УТОПІК та ін. – 1992. - С.20-22;
 • Магдебурзьке право та середньовічне містобудівництво // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія та сучасність). Тези міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне. -1993. с.178-179;
 • Картографічні джерела до історії планувального розвитку та забудови Острога // Матеріали 1У наук.- краєзнавч. конф. „Остріг на порозі 900- річчя” – Остріг: „Спадщина”. – 1993. – C.138-140;
 • Початковий етап проектування та будівництва єзуїтського монастиря в Острозі // Матеріали 1У наук. - краєзнавч. конф. „Остріг на порозі 900- річчя” – Остріг: „Спадщина”. – 1993. - С.140 -142;
 • Палацове будівництво на Волині ХУШ – поч. Х1Хст. // Велика Волинь: минуле та сучасне. Тези 3-ї міжнар. наук.-краєзн. конф. – Житомир: ЖОІВВ. – 1993. – C.144-146;
 • Волинь в літографіях Генрика Пейера // Велика Волинь: минуле та сучасне. Тези 3-ї міжнар. наук.-краєзн. конф. – Житомир: ЖОІВВ. – 1993. - С.132-134;
 • Тринітарський монастир в Берестечко: до історії архітектурного ансамблю // Берестецька битва в історії України. Тези 4-ї республ. наук.-теоретич. конф. – с.Острів: УТОПІК. – 1993. – C.32-34;
 • До історії спорудження єзуїтського кляштору в Житомирі // Житомир в історії Волині і України. Тези доп. Всеукр. наук. - краєзн. конф. – Житомир: 1994.- С.36-37;
 • До історії архітектурного ансамблю палацу Сангушків в Ізяславі // Велика Волинь: минуле і сучасне. Матеріали 4-ї міжнар. наук.- краєзнав. конф. – Хмельницький. - 1994.- С.251-252 (співавтор Є.Олійник);
 • Українські міста в картографічній збірці Воєнного архіву у Відні // Архіви України. - 1994, -№1-6, с.65-72;
 • Замок-палац Заславських-Сангушків в Ізяславі. Історико-архітектурний нарис // Південно-Східна Волинь. Науково-крає- знавчий альманах. Вип.1. – Хмельницький: ”Поділля”, 1995. – с.45-51 (співавтор Є.Олійник);
 • До історії формування архітектурного ансамблю Почаївської лаври // Архітектурна спадщина України. Вип.2. – К.:НДТІАМ. – 1995. – С.78-89;
 • Архитектурная сказка Минимундуса // Архитектура и престиж - 1995. - №1. – с.58-59;
 • Київський Софійський собор в Клагенфурті // Австрійсько-Український Огляд – 1995. -№1. – с.127-128;
 • Ринкова площа // Пам’ятки України: історія та культура – 1996. - №2. – с.26-31;
 • Першоджерела до історії архітектури та містобудування в збірках Відня // Архітектурна спадщина України. - Вип. 3. - Ч.2. – К.: НДІТІАМ, 1996. – с.31-44;-
 • Єзуїтський колегіум в Овручі: до історії спорудження та руйнації // Матеріали Всеукр. наук.- краєзн. конф. „Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності.- Житомир: ЖОБ та ін. – 1996. – с.92-93;
 • Градостроительная эволюция Станислава в ХVІІ-Х1Х веках // Архитектурное наследство. - Вып.41. – М.: 1996. – С.81-89;
 • До історії палацово-паркового ансамблю резиденції князів Яблоновських в Острозі // Матеріали У1 Острозької наук.-краєзн. конф. „Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг:”Спадщина”, 1996. – С.180-181 (співавтор О.Михайлишин);
 • Праця Дмитра Антоновича „Німецькі впливи на українське мистецтво” в контексті сучасності // Матеріали міжнар. наук. семінару „Німецькі колонії в Галичині. Історія – архітектура – культура”. – Львів: ДУ „Львівська політехніка”. – 1996. – С.231-234;
 • Jesuits in the Ukraine: The Architectural Heritage // Research Support Scheme Network Chronicle – 4. –Praha: OSI. – 1997.- Р.10;
 • Старокостянтинів за планом 1794 року // Матеріали наук.-краєзн. конф. „Старокостянтинів і край в просторі часу”. – Старокостянтинів: 1997. – С.40-42;
 • Українська творча спадщина архітектора Джакомо Бріано // Зб. статей за матеріалами Ш-ї наук.-техн. конф. УДАВГ. Ч.3. Пром. та цив. буд-во. – Рівне: 1997. – С. 97-98;
 • Дворцово-парковые ансамбли Волыни ХVІІІ- начала ХІХ веков // Архитектурное наследство. Вып. 43. – М.: 1999. – С.115-127;
 • Архітектурно-планувальний розвій Бердичева // Бердичівська земля в контексті історії України. – Житомир: „М.А.К.” – 1999. – с.71-74;
 • Костел в Невіркові: доля однієї з волинських святинь // Матеріали 1Х-ї міжнар. конф. „Історія релігій в Україні. Кн.2. – Львів: „Логос”. – 1999. - С.76-79; (співавтор О.Михайлишин);
 • До історії спорудження єзуїтського колегіуму в Острозі // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. зб. - Вип.7. – Луцьк: „Надстир’я”. – 2000. – С.75-81;
 • Острозька спадщина архітектора Джакомо Бріано // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. зб. - Вип.7. – Луцьк: „Надстир’я”, – 2000. – С.81 - 84;
 • Українська архітектурна спадщина Товариства Ісуса. Коротка антологія // Архітектурна спадщина України. - Вип. 5. – К.: НДІТІАМ – Головкиївархітектура. - 2002. – с.169-195;
 • Містобудівна еволюція Станіслава у XVII-XIXст. // Архітектурна спадщина України. - Вип.5. – К.: НДІТІАМ – Головкиївархітектура. - 2002. – С.196-209;
 • Церква св.Трійці Дерманського монастиря: до історії архітектурних трансформацій // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. збірник. Вип.10. – Луцьк : Надстир’я, 2003. - С.168-178;
 • Історична еволюція містобудівної функції фарного костелу в м.Рівне // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип.3 (27). – Рівне, 2004. – С. 227-232 (співавтори О.Смолінська, О.Омельчук, Ю.Старжинський);
 • Терапія індустріальної архітектури: феномен Хундертвассера // Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали Першої Всеукр. конференції / Наук. вісник Ін-ту дизайну і ландшафтного мистецтва Держ. акад..керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України. - Вип. 2. – К.:ДАКККіМ. 2005 – С.80-85;
 • До історії архітектурного комплексу Рівненської пивоварні // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. - Вип. 4 (32). – Ч.1. – Рівне: НУВГП, 2005. – с.148-157;
 • Протестантські храми на Волині: від найдавніших часів до сьогодення // Записки Наук. тов-ва ім. Шевченка. T. CCXLIX. Праці Комісії арх-ри та містобудування. – Львів: НТШ, 2005. – С.162-176 (співавтор В.Дем’янов);
 • Еволюція оборонної архітектури Олики: спроба періодизації // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України. Матеріали XVIII Волин. наук.-практ. істор-краєзн. конференції. Наук. зб. Вип.18. – Луцьк, 2006. – С. 8-13;
 • Еволюція просторової організації зон впливу приміських об’їзних доріг // Досвід та перспективи розвитку міст України. Історичні аспекти архітектурної теорії і практики: Зб. наук.праць. – Вип.10. – К.: Діпромісто, 2006. - С. 182-192 (співавтор М.В.Шолудько);
 • Палацово-парковий комплекс Любомирських в Рівному на акварелях Жана Якоба Бургіньйона // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. - Вип. 3 (35). – Рівне: НУВГП, 2006. – С.140-157;
 • До історії спорудження та руйнації дзвінниці Свято-Воскресенського собору в м.Рівне // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. - Вип. 3 (35). – Рівне: НУВГП, 2006. – С.158-163 (співавтор О.Смолінська);
 • Магдебурзьке право і просторова структуризація західноукраїнських міст ХІУ-ХІХ ст. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Нормативно-правові аспекти містобудування. Зб. наук.праць. – Вип.12. – К.: Діпромісто, 2007. - С. 182-194;
 • Реставрація на Волині: історія та сучасність // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. - Вип. 4 (40). – Ч.2.- Рівне: НУВГП, 2007. – С.326-331;
 • Джакомо Бароцци да Виньола. Пять веков спустя // Особняк. Архітектурно-будівельний журнал. – 2007. - №3 (46). – С.55-57;
 • Куда движется постмодернизм // А+С. – 2007. - №3. – С.134-135. (Рец. на книгу: Jencks Ch. Critical Modernism. Where is Post-Modernism Going? – London: Wiley-Akademy, 2007. – 240p.);-
 • Прахов і Успенський собор у Володимирі-Волинському // А+С. – 2007. - №3. – С.128-133;
 • Луцьк в контексті містобудівної культури України // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцька міська громада: історія, традиції, люди. Наук. збірник. Вип..26. Матеріали ХХУ1 Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. Луцьк, 9-10 листопада 2007 року. - Луцьк, 2007. – С. 15-17;
 • Дослідження та відбудова Успенського собору у Володимирі-Волинському: Внесок Адріана Прахова // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. Збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавстві і культурології. – Вип.. 4. – К.: Фенікс, 2007. – С.295-314;
 • Волинська спадщина Адріана Прахова // Пам’ятки України: історія та культура. – 2008. - №1. – С.46-55;
 • Барокові трансформації Успенського собору у Володимирі-Волинському // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край. Наук. збірник. Вип.27. Матеріали ХХVII Міжнародної наук. історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1020 річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110-річчю від дня народження О. Цинкаловського, м.Володимир-Волинський, 22 лютого 2008 року. - Луцьк, 2008. – С. 103-113;
 • Дослідницька та творча праця Адріана Прахова на Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край. Наук. збірник. Вип.27. Матеріали ХХVII Міжнародної наук. історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1020 річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110-річчю від дня народження О. Цинкаловського, м.Володимир-Волинський, 22 лютого 2008 року. - Луцьк, 2008. – С.113-121;
 • Давня картографія Рівного ХVIII – ХIХ ст. // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. – Рівне: ПП ДМ, 2008. – С. 57-79;
 • Kharkov as a capital of Soviet-Ukrainian modernism // III Międzynarodowa koferencja “Architektura bez granic. Granice Modernizmu”. Strеszczenia artykulów. - Lublin: 2008. - P.35-36;
 • Kharkov as a capital of Soviet-Ukrainian modernism // TEKA komisji architektury, Urbanistyki i studiów krajobrazowych. – Lublin: Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2008. – T.IV A. - P.116-133.
 • Три архітектурні реставрації на Волині кінця Х1Х – початку ХХ ст.: дидактичні висновки // Вісник Українського національного комітету ICOMOS. – 2008. – Т.II. – Ч.1. – С. 33-37;
 • Формування архітектурного комплексу Товариства Ісуса у Львові (за іконографічними джерелами ХVІІ-ХVІІІ століть) // Записки Наук. Тов-ва ім. Шевченка.– Т. ССLV. - Праці Комісії арх-ри та містобудування. - Львів: НТШ, 2008. – С.39-77;
 • Андреа Палладио. 1508 – 2008 // Особняк. Архітектурно-будівельний журнал. – 2008. - №3 (50). – С.37-40;
 • Олицький замок Радзивилів // Волинь. Всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Ч.9. – Луцьк, 2008.  С.237-250.
 • Плани Луцька в фондах Російського державного історичного архіву // Збірник наукових праць «Старий Луцьк». – Вип. 5. – Луцьк, 2009. – С. 171-186;
 • Архітектурно-просторова еволюція Володимира-Волинського від заснування до кінця Х1Х ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині: Науковий збірник: Випуск 32. – Луцьк, 2009. – С.7-22;
 • Містобудівна еволюція Станіслава в XVII-XIX ст. // Станиславівська фортеця. Збірник статей. – Івано-франківськ: «Лілея-НВ», 2010. – С.91-109.
 • Архітектура бернардинського монастиря в Дубно в світлі малознаної архівної графіки. // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. Вип. VI – Луцьк, 2010. – С.274-285.
 • До архітектурної історії кармелітського монастиря у Вишневці // Матеріали міжнародної наукової конференції “Князі Вишневецькі та їх місце в історії України”. – Збараж, 2010. - С.72-80.
 • Міжконфесійний трансморфізм в сакральній архітектурі Волині // Вісник НУ «Львівська політехніка». - № 674. – Архітектура. – Львів, 2010. – С.351-364
 • Архітектурно-просторовий розвиток Острога за картографічними джерелами // Архітектурна спадщина Волині. - Вип.2. – Рівне: ПП ДМ., 2010. – С.5 - 28.
 • Монастир кармелітів у Новому Вишнівці: втрачена пам’ятка пізньобарокового храмобудування // Архітектурна спадщина Волині. - Вип.2. – Рівне: ПП ДМ., 2010. – С.154-163.
 • Храмова архітектура міжвоєнної Волині і культурно-історичний контекст // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов. - Вып.10. – Одесса: "Астропринт", 2010. – С.126-135. (співавтор О.Л. Михайлишин);
 • Комплекс Любомирських в Рівному на акварелях Жана Якоба Бургіньйона // Погорина. Літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини. – 2010. - № 14-15. - С. 381-384.
 • Еволюція функціональної структури прибуткових будинків і містобудівний контекст // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Вип. 3 (51). Технічні науки. – Рівне: НУВГП, 2010. – С.263-271 (співавтор О.Бачунов).
 • Еволюція функціональної структури прибуткових будинків і містобудівний контекст // Cучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2011. – Вип.26. – С.184-192. (співавтор О.Бачунов);
 • Zespól pałacowo-ogrodowy Lubomirskich w Równem w świetle małoznanego dzieła Jana Jacuba Bourguignona // Biuletyn Historji Sztuki: Kwartalnik wydawany przez Instytut Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - 2010, nr.3. - S.335-349;
 • Dawna kartografia miasta Równego XVIII-XIX wieków // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Теoria i historia. – Warszawa. - 2011.  N1. - S. 3-26.
 • Міжконфесійний трансморфізм в сакральній архітектурі Волині // Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Sląsku, w Malopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVII wieku”. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – S.383-398.
 • Адаптація поняття «ревіталізації» на прикладі віденських газгольдерів // Науковий вісник будівництва. Вип.64. – Харків: ХДТУБА, 2011. – С.39-43 (співавтори О.Мироненко, С.Табачук).

    b) monografie

 • Дорогами южной Ровенщины. От Корца до Пляшевой. - М.: Искусство, 1989. – 176 с.;
 • Україніка в збірках Австрії. - К.: Ін-т археографії НАН України. – 1993.- 47 с.;
 • Почаївська Свято-Успенська лавра - К.: „Техніка”, 2000. – 136 с. ( співавтор В.Луц);
 • Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. - К.: „Техніка”. – 2002. – 168с. (співавтор В.Луц);
 • Сакральне мистецтво Володимира-Волинського. - К.: „Техніка”. – 2004. – 192с. (співавтор В.Луц);
 • Собор Святого Юра у Львові. - К.: „Техніка”. – 2008. – 232 с. (співавтор В.Александрович);
 • NON OMNIS MORIAR. Архітектура в культурній праці князів Острозьких. – Рівне: НУВГП, 2011. – 142 с.

    c) rozdziały w monografiach

 • Идеи и проекты «брюссельской школы» // Архитектура Запада-4. – М.: Стройиздат. – 1987. – с.142-152;
 • Храмові комплекси в розпланувально-просторовій структурі Кременця // Релігія і церква в історії Волині: Збірник наукових праць – Кременець: Кременецько-Почаївський держ. історико-культурний заповідник, 2007. - С. 247-259;
 • Дерев’яні церкви Волині ХІХ - початку ХХ століть: місцева традиція та зовнішні впливи // Одне надійне життя… (до 100-річчя від дня народження Леоніда Маслова). – Луцьк: «Твердиня», 2009. – С. 363-365.(співавтор – О.Смолінська)
 • Архітектурний комплекс Товариства Ісуса у Вінниці // Вінницькі мури. Погляд крізь віки: Матеріали міжнар. науков. конференції «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть», 9-10 вересня 2010 р. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2011. – С.7-24.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ:

 • ICOMOS, członkostwo od 2008;
 • „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” (Warszawa), członek Rady naukowej od 2011;
 • Rada dysertacyjna Politechniki Lwowskiej, członkostwo 2005-2008, 2008 - 2012;
 • Rada dysertacyjna Narodowej Akademii Sztuki i Architektury (Kijow), członkostwo 2008 - 2012;
 • „Architektoniczna spuścizna Wołynia” (dwurocznik prac naukowych). Redaktor naczelny od 2008.

UDZIAŁ W REALIZACJACH:

 • Model urbanistyczny „ Miasto Rόwne w końcu XVIII wieku” (ekspozycja Muzeum Krajoznawczego w Rόwnem, 1989).
 • Model urbanistyczny „ Miasto Stanisław w połowie XVIII wieku” (ekspozycja Muzeum Krajoznawczego w Iwano-Frankowsku, 1990).
 • Model urbanistyczny „ Fortyfikacja miasta Biała Cerkiew” (ekspozycja Muzeum Krajoznawczego w Białej Cerkwie, 1991).
 • Model architektoniczny “St. Sophia Cathedral in Kiev“. M 1:25. (ekspozycja “MINIMUNDUS”, Klagenfurt, Austria, 1995).
 • Model architektoniczny „Fortress in Soroka. Moldavia”. M 1:25. (ekspozycja “MINIMUNDUS”, 1997).
 • Model architektoniczny „Mauzoleum Gur-Emir, Uzbekistan”. M 1:25. (ekspozycja “MINIMUNDUS”, 1998).
 • Model architektoniczny „Hl.Barbara Kirche in Bärnbach, Austria”. M 1:25. (ekspozycja “MINIMUNDUS”, 1999).
 • Model architektoniczny „Synagoge in Graz, Austria“. M 1:25. (ekspozycja “MINIMUNDUS”, 2000).
 • Model architektoniczny „Nimphenbad von Dresdner Zwinger”. M 1:25. (ekspozycja “MINIMUNDUS”, 2001).
 • Model architektoniczny „Maiden Tower in Baku, Azerbaijan”. M 1:25. (ekspozycja “MINIMUNDUS”, 2002).
 • Model architektoniczny „Casa Mila in Barselona”. M 1:25. (ekspozycja “MINIMUNDUS”, 2004).