Publikacje

PUBLIKACJE PRZED DOKTORATEM

[1] (Słowik) Zdunek M.: Porównanie nośności na rozwarstwienie żelbetowych belek zespolonych. IV Konferencja Międzynarodowa „Nauczno-issledowatielnyje problemy stroitielnych konstrukcji”, Brześć - Lublin, maj 1991, materiały konferencyjne, str. 111-116.

[2] Słowik M.: Minimum zbrojenia w świetle wybranych norm. V Konferencja Miedzynarodowa ”Problemy procznosti i sniżenia matierałoemkosti stroitielnych konstrukcji”, Lublin - Brześć, kwiecień 1992, materiały konferencyjne, str. 48-53.

[3] Ciężak T., Słowik M.: Badania zginanych elementów słabo zbrojonych w zakresie pokrytycznym. Ogólnokrajowa Konferencja „Budownictwo” VI Sympozjum Lubelsko-Brzeskie, Lublin - Brześć - Kazimierz, 12 - 14 listopada 1992, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uczelniane PL, Lublin 1992, str. 109-116.

[4] Słowik M.: Nośność zginanych elementów słabo zbrojonych. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra 29 -31 marca 1993, materiały konferencyjne, str. 47-49.

[5] Słowik M.: Sposoby określania energii pękania w elementach z betonu. Inżynieria i Budownictwo, nr 8/1996, str. 466-468.

[6] Ciężak T., Słowik M.: Odkształcenia skurczowe i ich wpływ na zarysowanie elementów z betonu zbrojonego. Twój Poradnik Budowlany, nr 4/97, str. 56-61.

[7] Słowik M.: Wpływ skurczu na moment rysujący w elementach z betonu słabo zbrojonego. Poradnik Inspektora Nadzoru Kierownika Budowy i Inwestora. WACETOB, nr 1/98, str. 25-28.

[8] Słowik M., Błazik-Borowa E.: Analiza procesu pękania betonu w zginanych elementach betonowych i słabo zbrojonych. Sympozjum Naukowe „Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów” Kazimierz Dolny, 22 - 24 października 1998, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1998, str. 97-110.

[9] Słowik M.: Adaptation of the method based on loading by forcing displacements to testing slightly reinforced concrete beams. “Concrete constructions. Theory and experimental studies”. Polish Academy of Science in Wrocław. Zeszyt publikacyjny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999, str. 213-218.

[10] Słowik M., Błazik-Borowa E.: Weryfikacja doświadczalna wybranych modeli betonu rozciąganego. XLV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, KRYNICA’99. Tom 4. Materiały Budowlane, Konstrukcje Murowe i Drewniane, Fizyka Budowli. Wrocław - Krynica, 13 - 18 września 1999, str. 59-66.

PRACA DOKTORSKA: Słowik Marta: Analiza nośności elementów z betonu słabo zbrojonego z uwzględnieniem stanów granicznych użytkowania. Politechnika Lubelska 2000.

PUBLIKACJE PO DOKTORACIE

[1] Słowik M., Błazik-Borowa E.: The influence of the width of fracture process zone on numerical calculations concerning concrete beams. Polish Academy of Science, Institute of Fundamental Technological Research. 33-rd Solid Mechanics Conference. Zakopane, September 5 - 9, 2000, volume of abstracts, pp. 361-362.

[2] Słowik M.: Analiza wydłużalności granicznej betonu w zginanych elementach betonowych i słabo zbrojonych. Inżynieria i Budownictwo, nr 3/2001, str. 147-150.

[3] Słowik M.: Nośność konstrukcji słabo zbrojonych w świetle wyników badań doświadczalnych.  XIII Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, Kraków - Korbielów, marzec 2001, materiały pokonferencyjne, str. 243-251.

[4] Słowik M., Błazik-Borowa E.: Wpływ prętów zbrojeniowych na rozkład naprężeń w elemencie betonowym. Eksploatacja i Niezawodność, nr 5(12)/2001, str. 43-46.

Słowik M., Błazik-Borowa E.: The Influence of the Choice of Reinforcement’s Bars on Stress Distribution in Concrete Element. Maintenance and Reliability, Vol. 5(12)/2001, pp. 43-46

[5] Słowik M.: Wyznaczanie minimalnego stopnia zbrojenia w zginanych elementach z betonu. XIV Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, Kraków - Korbielów, marzec 2002, materiały pokonferencyjne, str. 321-329.

[6] Słowik M.: O wyznaczaniu minimalnego stopnia zbrojenia zginanych elementów żelbetowych. Inżynieria i Budownictwo, nr 1/2003, str. 27-29.

[7] Słowik M.: Minimalny przekrój zbrojenia w zginanych elementach żelbetowych. Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone”. Uwagi do referatów części podstawowej. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, grudzień 2003, str. 105-108.

[8] Smarzewski P., Słowik M.: Behavior of Concrete Exposed To High Temperature. IV Symposium Environmental Effects on Buildings and People - Actions, influences, interactions, discomfort. Susiec, Poland, 16 - 18 June, 2004, proceedings, pp. 143-146.

[9] Słowik M., Błazik-Borowa E.: Wyznaczanie momentu rysującego w betonowych elementach zginanych. Eksploatacja i Niezawodność, nr 4 (24) 2004, str. 50-53. Słowik M., Błazik-Borowa E.: Cracking Moment in Bending Concrete Elements. Maintenance and Reliability. Vol. 4 (24) 2004, pp. 50-53.

[10] Słowik M.: Application of Fracture Mechanics to Analysis of Cracking Moment in Concrete Members. 5-th International Conference AMCM 2005. Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, Gliwice - Ustroń, June 12 -14, 2005, proceedings and CD, pp. 109-110.

[11] Słowik M.: Wpływ przebiegu wyżarzania na proces rekrystalizacji stali zbrojeniowej. Inżynieria i Budownictwo, nr 8/2005, str. 432-434

[12] Słowik M.: The influence of size effect on cracking moment in flexural concrete elements.: Fracture Mechanics and Physics of Constructions Materials and Structures - Collection of scientific works. The National Academy of Sciences of Ukrainę, Karpenko Physico-Mechanical Institute. Issue 6, Lvov 2005, pp. 166-171.

[13] Słowik M.: The influence of shrinkage on the cracking forces by an example of reinforced concrete bridge abutment. Czasopismo Awtomobilni Dorogi i Dorożne Budiwnictwo, Naukowo-technicznyj zbirnik, Wipusk 73/2006, Ministerstwo Oswiti i Nauki Ukraini. Nacionalnyj Transportnyj Uniwersytet, Kijew, str. 362-365.

[14] Słowik M.: The analysis of Crack Formation in Concrete and Slightly Reinforced Concrete Member in Bending. „Brittle Matrix Composites 8”, proceedings of the Eight International Symposium on Brittle Matrix Composites, Warsaw, October 23 - 35, 2006, Woodhead Pubishing Limited, Zturek Research-Scientific Institute, Camridge and Warsaw 2006, pp. 351-360.

[15] Karaś S., Słowik M.: Przyczyny stanu awaryjnego mostu przez rzekę Wieprz w Baranowie. XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2007 -zapobieganie, diagnostyka naprawy, rekonstrukcje”, Szczecin - Międzyzdroje, 23 - 26 maja 2007, materiały konferencyjne, str. 903-910.

[16] Słowik M.: The Analysis of Experimental Results of the Flexural-Shear Failure in Longitudinally Reinforced Concrete Members. Collection of articles “Roads and Bridges”. Wipusk 7, Vol. II, Kijów 2007, str. 344-351. Słowik M.: The Analysis of Experimental Results of the Flexural-Shear Failure in Longitudinally Reinforced Concrete Members. Dorogi i Mosty. Zbirnik naukowich prac, Wipusk 7, Tom II, Kijów 2007, str. 344-351.

[17] Słowik M.: The Discussion of The Shear Failure Mechanism Proposed By G. N. J. Kani for Longitudinally Reinforced Concrete Beams. “Archiektura i Silskogospodarskie Budownictwo”, Wisnik Lwiwskowo Dierżawnowo Agrarnowo Uniwersitetu. No 8, Lwów 2007, str. 203-215.

[18] Słowik M.: The Influence of High Temperature on the Mechanical Properties of Steel Wires. V Symposium Environmental Effects on Buildings and People - actions, influences, interactions, discomfort. Kazimierz Dolny, Poland, October 24 - 27, 2007, proceedings, pp. 145-148.

[19] Słowik M.: The Influence of High Temperature on Mechanical Properties of Reinforcing Cold Worked Steel Products. “Environmental Effects on Buildings, Structures, Materials and People”, Edited by Andrzej Flaga and Tomasz Lipecki, Lublin University of Technology, 2007, pp. 279-288.

[20] Karaś S., Słowik M., Demczyna B: The Tension in Flanges of Flexural Continuous Reinforced Concrete Beam of a T Section. “Teoria i Praktika Budiwnictwa”, Wisnik Nacjonalnowo Uniwersitetu, Lwowska Politechnika, No 600, Lwów 2007, pp. 426-432.

[21] Słowik M.: Analiza nośności i zarysowania zginanych elementów betonowych słabo zbrojonych. Budownictwo i Architektura. Vol. 2 (1) 2008, str. 65-78.

[22] Słowik M.: O nośności zginanych elementów betonowych wzmocnionych zbrojeniem podłużnym. Inżynieria i Budownictwo, nr 10/2008, str. 573-576.

[23] Słowik M., Bałazik-Borowa E.: Wpływ uziarnienia kruszywa na parametry pękania betonu. Monografia „Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów kruchych”, Rozdz. 1. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 2008, str. 6-18.

[24] Słowik M., Dobrowolska M., Borzęcki K.:  Projektowanie żelbetowych kominów wieloprzewodowych. Budownictwo i Architektura, Vol. 3 (2) 2008, str. 71-80. [25]     Dobrowolska M.,  Słowik M.:   Wyznaczanie naprężeń normalnych w przekrojach poziomych żelbetowego komina trzyprzewodowego. Budownictwo i Architektura. Vol. 3 (2) 2008, str. 81-96.

[26] Borzęcki K., Słowik M.:  Wyznaczanie naprężeń normalnych w przekrojach komina żelbetowego czteroprzewodowego. Budownictwo i Architektura, Vol. 3 (2) 2008, str. 97-118.

[27] Karaś S., Słowik M.: Szerokość współpracująca płyty w żelbetowym przekroju teowym belki mostowej ciągłej. Inżynieria i Budownictwo, nr 8/2009, str. 455-458.

[28] Słowik M.: Numerical Analysis of the Width of Fracture Process Zone in Concrete Beams. The 19th International Workshop on Computational Mechanics of Materials IWCMM 19, 1 - 4 September 2009, Constanta, Romania, book of abstracts, pp. 82-83.

[29] Słowik M., Błazik-Borowa E.: The Influence of Aggregate Size on the Width of Fracture Process Zone in Concrete Members. “Brittle Matrix Composites 9”, proceeding of the Night International Symposium on Brittle Matrix Composites, Warsaw, October 25 - 28, 2009, IFTR and Woodhead Pubishing Limited Camridge and Warsaw 2009, pp. 429-438.

[30] Słowik M., Nowicki T.: The Analysis of Diagonal Crack Propagation in Concrete Beams. IWCMM 20 International Workshop on Computational Mechanics ot Materials, 8 - 10 September, 2010, Loughborough, UK, book of abstracts, pp. 87-88.

[31] Słowik M.: Analysis of fracture process in support zones of concrete beams reinforced longitudinally. (in Polish) Part III Monographs „Fracture Mechanics and Cutting of Materials” edited by Józef Jonak, Lublin Society of Science, Lublin 2010, pp. 35-46.

[32] Słowik M.: Numerical analysis of the width of fracture process zone in concrete beams. Computational Materials Science, Vol. 50 (2011), pp. 1347-1352.

[33] Słowik M.: Analysis of Shear Failure in Reinforced Concrete Beams without Stirrups. Journal of Civil Engineering and Architecture. No 4/ 8, August 2010.

[34] Karaś S., Słowik M.: Distribution of Reinforcement in Tensile Flanges of Concrete T -shape Continuous Beam. Journal of Civil Engineering and Architecture, No. 4/11, November 2010, pp. 59-64.

[35] Malingo A., Słowik M.: Study of the Scale Effect on Diagonal Crack Propagation in Concrete Beams. 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials. August 22 - 24, 2011, Materials and Surface Science Institute University of Limerick, Ireland, pp.

[36] Słowik M., Błazik-Borowa E.: Numerical study of fracture process zone width in concrete members. ACEE Architecture Civil Engineering Environment, No. 2/2011, pp. 73-78.

[37] Słowik M.: The Influence of Effective Length on Shear Failure in Concrete Beams. International Review of Civil Engineering (IRECE), No. 2/5, 2011, pp. 231-237.

[38] Słowik M., Nowicki T.: The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams. Computational Materials Science, Vol. 52 (2012), pp. 261-267.

[39] Słowik M., Smarzewski P.: Study of the scale effect on diagonal crack propagation in concrete beams. Computational Materials Science, Vol. 64 (2012), pp. 216-220.

[40] Słowik M.: Experimental study of shear failure mechanism in concrete beams. “Brittle Matrix Composites 10”, Proceeding of the Tenth International Symposium on Brittle Matrix Composites, Warsaw, October 15 - 17, 2012, IFTR and Woodhead Publishing Limited, Warsaw 2012, pp. 345-354.

[41] Smarzewski P., Słowik M.: Multiscale Modeling of Diagonal Cracks in Concrete Beams. Proceedings of International US-Poland Workshop Multiscale Computational Modeling of Cementitious Materials, October 18 - 19, 2012, Kraków, Poland, pp. 149-154.

[42] Słowik M.: Wpływ wytrzymałości betonu na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego. Budownictwo i Architektura, Vol. 12 (1) 2013, str. 147-154.

[43] Słowik M.: The influence of concrete strength on shear capacity of reinforced concrete members without shear reinforcement. 59 Konferencja Naukowa KILiW PAN i  KN PZITB,  „Budownictwo  na  obszarach  wiejskich  - nauka,  praktyka, perspektywy”. Lublin-Krynica 14 - 19 września 2013, materiały konferencyjne.

[44] Słowik M., Rogalska M.: The Statistical Analysis of Design Methods Efficiency in Determining Shear Capacity of Reinforced Concrete Beams. Proceedings of the 11-th International Probabilistic Workshop, Edited by D. Novák & M. Vorechovský, Brno University of Technology 2013, pp 373-384.

[45] Słowik M.: Shear failure mechanism in concrete beams. 20th European Conference on Fracture (ECF20). Procedia Materials Science 3 (2014), pp. 1977-1982.

[46] Słowik M. : Wpływ zbrojenia podłużnego na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego. Budownictwo i Architektura, Vol. 13 (3) 2014, str. 151-158.

[47] Słowik M.: The influence of longitudinal reinforcement on shear capacity of reinforced concrete members without shear reinforcement. 60 Jubileuszowa Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, „Budownictwo na obszarach zurbanizowanych - nauka, praktyka, perspektywy”. Lublin - Krynica 14 - 19 września 2014, materiały konferencyjne.

[48] Skrzypczak I, Buda-Ożóg L., Słowik M.: Projektowanie elementów żelbetowych z założoną niezawodnością. JCEEA. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environmental and Architecture, JCEEA, tom. XXXI, z. 61(3/II/14), Rzeszów 2014, str. 503-510.

[49]     Słowik   M.,    Smarzewski   P.:    Numerical   Analysis   of  Cracks   Distribution   in Longitudinally Reinforced Concrete Beams. Proccedings of the 24th   International Workshop on Computational Micromechanics of Materials (IWCMM24), October 1 -3, 2014, Madrid, Spain, p. 35.

[50] Słowik M., Smarzewski P.: Numerical modeling of diagonal cracks in concrete beams. Archives of Civil Engineering, LX, 3, 2014, str. 307-322.

[51] Słowik M.: Wymiarowanie na ścinanie według Model Code 2010. Inżynieria i Budownictwo, nr 7/2015, str. 350-353.

[52] Skrzypczak I, Buda-Ożóg L., Słowik M.: Trwałość jako postulat rozwoju zrównoważonego. JCEEA. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, tom XXXII, z. 62 (nr 2/2015), Rzeszów 2015, str. 393-402.

[53] Skrzypczak I, Buda-Ożóg L., Kokoszka W., Słowik M.: Ryzyko związane z kontrolą jakości betonu. JCEEA. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, tom XXXII, z. 62 (nr 3A/2015), Rzeszów 2015, str. 403-412.

[54] Słowik M.: The influence of longitudinal reinforcement on shear failure mechanism in concrete beams. “Brittle Matrix Composites 11”, Edited by A.M. Brandt, J. Olek, M.A. Glinicki, C.K.Y. Leung, J. Lis, Proceeding of the Eleventh International Symposium on Brittle Matrix Composites, held in Warsaw, September 28-30, 2015, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2015, pp. 441-450.