prof. dr hab. inż. Anna Halicka

Katedra Konstrukcji Budowlanych

Wydział Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

20-618, Lublin

Tel: (+48) 81 5384390

Fax: (+48) 81 5384390

E-mail: a.halicka@pollub.pl

Zainteresowania naukowe

 • betonowe konstrukcje zespolone,
 • zbiorniki i silosy żelbetowe,
 • awarie i diagnostyka konstrukcji budowlanych,
 • obiekty zabytkowe,
 • betony na kruszywach odpadowych

Działalność dydaktyczna

 • Zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji budowlanych (w szczególności betonowych);
 • Promotor ponad 120 prac dyplomowych;

Działalność inżynierska

 • Autor lub współautor ponad 90 ekspertyz technicznych i ponad 50 projektów konstrukcyjnych obiektów budownictwa przemysłowego, komunalnego, ogólnego i zabytkowego, orzeczeń technicznych na rzecz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinii o innowacyjności przedsięwzięć gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe

• Studia na kieruneku budownictwo na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej;
• Praktyka zawodowa bezpośrednio po studiach: majster budowy w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego (2 lata), asystent projektanta w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Lublinie;
• Uprawnienia zawodowe: uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania, uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego;
• Praca w Politechnice Lubelskiej: od 1989 roku w Katedrze Konstrukcji Budowlanych, w latach 2003-2008 p.o. kierownika tej Katedry, obecnie kierownik katedry; 
• Stopnie naukowe: doktora nauk technicznych - Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, doktora habilitowanego - Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej;
• Autor lub współautor ponad 90 prac naukowych;
• Współautor jednego patentu - beton specjalny na bazie kruszywa odpadowego ze stłuczki ceramiki sanitarnej, odpornego na działanie wysokich temperatur;    
• Staż naukowy: Technical University Delft;
• Promotor jednego zakończonego przewodu doktorskiego i dwóch przewodów otwartych;
• Recenzent jednego przewodu habilitacyjnego, 8 przewodów doktorskich, 4 monografii (w tym dwóch habilitacyjnych), artykułów w czasopismach (w tym z listy A), a także członek jednej komisji przewodu habilitacyjnego;

Przynależność do organizacji i związków

 • Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2016-2020 i przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Betonowych tego komitetu, a także zastępca delegata do fib (Fédération internationale du béton);
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Członek PZITB (Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa), najpierw sekretarz a obecnie przewodnicząca Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB, członkostwo w komisjach kolejnych edycji konkursu „Złota Kielnia – budowa roku”;
 • Członek w LOIIB (Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa) i Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w LOIIB;
 • Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków;