Publikacje w latach 1999-2012

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Rok 1999

[2] Halicka A., Król M.: Evaluation and testing of bond strength between ordinary and expansive concrete. Konferencja „Creating with Concrete”, Dundee, 1999, str. 494 – 501.

[3] Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Monografia. Wydawnictwo „Arkady” 1999.

[4] Król M.: Zasady kształtowania wstępnie samonaprężonych posadzek niedylatowanych z betonu zwykłego. Przegląd Budowlany Nr 12, 1999, str. 8 – 10.

[5] Król M., Kondratczyk A., Tur W.: Przykłady napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych betonem ekspansywnym. Wydawnictwo Uczelniane 1999.

[6] Król M.: Zasady kształtowania z betonu ekspansywnego wstępnie samonaprężonych posadzek niedylatowanych. XI Konferencja OKTRA 99, Polanica Zdrój, 6-9 września 1999, str. 105 – 111.

[7] Król M.: Bezdylatacyjne podkłady i posadzki. „Murator Plus” magazyn budowlany dla profesjonalistów. 1999, str. 54 – 55.

[8] Król M.: Wstępne samonaprężone bezdylatacyjne posadzki przemysłowe. II Konferencja Techniczna „Technologie i Materiały Budowlane XXI Wieku”, Gdańsk, 17 – 18 marca 1999.

[9] Król M.: Badania przyczepności w styku betonu zwykłego i ekspansywnego. V Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”. Tom II Referaty. Zielona Góra, 22-23 czerwca 1999, str. 107 – 112.

[10] Tur W., Król M., Taruc W.: Racjonalna wysokość nadbetonu ekspansywnego w żelbetowych stropach zespolonych. V Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”. Tom II Referaty. Zielona Góra 22-23 czerwca 1999, str. 245 – 252.

[11] Słowik M., Błazik-Borowa E.: Weryfikacja doświadczalna wybranych modeli betonu rozciąganego. XLV Konferencja Naukowa KRYNICA 99. Tom 4. Materiały Budowlane, Konstrukcje Murowe i Drewniane, Fizyka Budowli. Wrocław – Krynica, 13 – 18 września 1999, str. 59 – 66.

[12] Szerafin J.: Transport zaczynu iniekcyjnego w makrokapilarach. Inżynieria i Budownictwo Nr 1/1999, str. 29 – 31.

Rok 2000

[1] Halicka A., Król M.: Techniki i materiały aktywnych napraw konstrukcji z betonu. XII Konferencja Naukowo-techniczna „KONTRA 2000” Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją. Warszawa – Zakopane, 17-20 maja 2000.

[2] Halicka A., Król M.: Sposoby aktywnych napraw Konstrukcji z betonu. Przegląd Budowlany Nr 11/2000, str. 15 – 18.

[3] Król M.: Konstrukcje posadzek przemysłowych o dużych powierzchniach bezdylatacyjnych. Materiały Budowlane Nr 9/2000, str. 20 – 24.

[4] Król M., Halicka A.: Isledowanije efektiwnocti usilenij żelezobetonnych konstrukcij naprjagajuszczim betonom. Beton i żelezobeton w tretim tysiącziletii. Mieżdunnarodnaja nauczno-prakticzeakaja konferencja. Rostow-na-donu 2000.

[5] Król M.: Technologia napraw konstrukcji murów obiektów zabytkowych materiałami bezskurczowymi i ekspansywnymi. WARSTWY Nr 4 (21), październik – grudzień 2000, str. 60 – 62.

[6] Król M.: Ekologiczny materiał mineralny do aktywnych napraw struktury betonu sposobem iniekcji ciśnieniowej. Konferencja Naukowo-techniczna PROCESY BUDOWLANE 2000, Gliwice – Kokotek, 28.09. – 1.10.2000 r., str. 107 – 114.

[7] Król M.: Problemy projektowania posadzek przemysłowych o dużych powierzchniach bezdylatacyjnych. III Konferencja Techniczna „Technologie i Materiały Budowlane XXI Wieku”. Sesja I. Posadzki Przemysłowe. Sopot, ośrodek WDW, 16-17.III.2000.

[8] Król M., Tur W.: Rola cementów i betonów ekspansywnych w budownictwie. Wydawnictwo Konferencyjne. Wisnik, Lwiskogo Dierżawnogo Agragnogo Universitetu. Architektura Sirskogogospodarskie Budiwnictwo Nr 1. Lwiw 2000., str. 51 – 58.

[9] Król M., Szerafin J.: Materiały iniekcyjne do aktywnych napraw konstrukcji budowlanych. XII Konferencja Naukowo-techniczna „KONTRA 2000” Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją. Warszawa – Zakopane, 17-20 maja 2000, str. 189 – 196.

[10] Król M.: Wstępne samonaprężone bezdylatacyjne posadzki przemysłowe. Warstwy Nr 2 (19), kwiecień – czerwiec 2000, str. 124 – 125.

[11] Słowik M., Błazik-Borowa E.: The influence of the width of fracture process zone on numerical calculations concerning concrete beams. Międzynarodowa Konferencja PAN. Solid Mechanices Conference. Zakopane, September 5-9, 2000, str. 361 – 362.

Rok 2001

[1] Halicka A.: O skuteczności zespolenia dwóch betonów. Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2001, str. 144 – 146.

[2] Król M.: O roli cementów i betonów ekspansywnych w budownictwie. Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2001, str. 132 – 134.

[3] Król M., Tur W.: O obliczaniu przekrojów zespolonych z nadbetonem z betonu ekspansywnego. Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2001, str. 137 – 139.

[4] Tur W., Szałobyta T., Król M., Halicka A.: Obliczanie styków elementów zespolonych z betonu zwykłego i ekspansywnego z uwzględnieniem analizy nieliniowej. Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2001, str. 140 – 143.

[5] Król M.: Destrukcje i naprawy aktywne betonowych posadzek przemysłowych. IV Konferencja Techniczna „technologie i Materiały Budowlane XXI Wieku” Posadzki Przemysłowe, Chemia Budowlana. Sopot, 15 – 16 marca 2001.

[6] Król M.: Uszkodzenia i naprawa betonowych posadzek przemysłowych. Forum Budowlane Nr 11 (67) 2001, str. 33 – 36.

[7] Król M., Szerafin J.: Reologia w procesie iniekcyjnym zaczynami cementowymi. III Sympozjum Naukowo Techniczne „Reologia w Technologii Betonu”. Gliwice, 2001, str. 25 – 36.

[8] Król M., Halicka A.: Rekonstrukcje i aktywne naprawy konstrukcji budowlanych. VII Miżdunarodnyj nauczno-mietodiczieskij seminar BGTU. 2001.

[9] Król M., Tur W.: Rieologiczeskije i fiziczeskije swojstwa cementnych rastworow, primieniajennych dla iniekcirowanija pod dawlenijem. Sbornik naucznych trudow „Effektiwnoje stroitielnyje materiały, konstrukcji i technologii”. 2001, str. 133 – 144.

[10] Król M.: Uszkodzenia i naprawy aktywne betonowych posadzek przemysłowych. Mieżdynarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencja „Naprajagajuszje cementy, betony i samonaprajażennyje konstrukcji” Brześć 2001.

[11] Kondratczyk H., Tur W., Konbramczuk A., Król M., Grabias M.: Issledowanije procznosti nakłonych sieczenij sborno-monolitnych bałok s monolitnym słojem iż napragajajuszego bietona. „Naprajagajuszje cementy, betony i samonaprajażennyje konstrukcji” Brześć 2001.

[12] Słowik M.: Analiza wydłużalności granicznej betonu w zginanych elementach betonowych i słabo zbrojonych. Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2001, str. 147 – 150.

[13] Słowik M.: Nośność konstrukcji słabo zbrojonych w świetle wyników badań doświadczalnych. XIII Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”. Korbielów 2001.

[14] Słowik M., Błazik-Borowa E.: Wpływ prętów zbrojeniowych na rozkład naprężeń w elemencie betonowym. Eksploatacja i Niezawodność Nr 5/2001. PAN.

[15] Smarzewski P.: O niektórych właściwościach fibrobetonów ekspansywnych. Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2001, str. 135 – 137.

Rok 2002

[1] Baczyński Z.F.: Modelowanie matematyczne elastodynamiki kompozytów warstwowych. Monografia. Wydawnictwo Politechnika Lubelska 2002, str. 248.

[2] Baczyński Z.F.: Modelowanie elastodynamiki wielofazowych kompozytów mikroniejednorodnych. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, vol. 11, 2002, str. 7 – 15.

[3] Grabias M.: Wpływ betonu ekspansywnego na nośność strefy przypodporowej żelbetowych belek zespolonych. VI Konferencja Naukowa KONSTRUKCJE ZESPOLONE, Zielona Góra 20-21 czerwca 2002, str. 41-48.

[4] Halicka A.: Skuteczność wzmocnienia słupa żelbetowego opaską z betonu ekspansywnego. VI Konferencja Naukowa KONSTRUKCJE ZESPOLONE, Zielona Góra, 20-21 czerwca 2002, str. 415 – 422.

[5] Król M., Grabias M.: sztywność elementów żelbetowych zarysowanych. V Ogólnopolska Konferencja „Budownictwo”, Lublin – Brześć – Kazimierz 1992. Materiały Konferencyjne. Wyd. Uczelniane PL.

[6] Król M.: Problemy projektowania posadzek bezdylatacyjnych z betonu ekspansywnego. Przegląd Budowlany Nr 11/2002, str. 7 – 10.

[7] Król M.: Zasady obliczeniowe współpracy podkładu posadzki z betonu ekspansywnego z podbudową betonową. V Konferencja Techniczna „Technologie i Materiały Budowlane XXI Wieku” Posadzki Przemysłowe, Chemia Budowlana. Gdańsk, 14-15 marca 2002, str. 1 – 11.

[8] Pomykała W., Osiak J.: Wybrane zagadnienia z zakresu estetyki na przykładach mostów Lubelszczyzny. IV Krajowa Konferencja ESTETYKA MOSTÓW Popowo n/Bugiem, 17-19 kwietnia 2002, str. 181 – 188.

[9] Słowik M.: Wyznaczanie minimalnego stopnia zbrojenia w zginanych elementach z betonu. XIV Konferencja Naukowa – Korbielów`2002 „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, str. 321 – 329.

Rok 2003

[1] Banachewicz W.: 58. „Thin – walled Steel Shells – Some Problems of Desing and of Investigations and Maintains” – International Conference on Design, Inspection, Maintenance and Operation of Cylindrical Tanks And Pipelines. Czech Academy of Science Prague, Instytute of Applied Mechanics Brno, Ltd. European Convention for Constructional Steelwork Kralupy nad Vitavou, Czech Republic 9-12 October 2003 r.

[2] Banachewicz W., Banachewicz K.: On certain Problemes of Design, Investogation and Maintenance of Thin-Walled Steel Silo. International Conference on DESIGN, INSPECTION, MAINTENANCE AND OPERATION OF CYLINRICAL STEEL TANKS AND PIPELINES. Kralipy nad Vltavou, Czech Republic, 9 – 12 October 2003.

[3] Baczyński Z.F.: Dynamic Thermoelastic Processes in Microperiodic Composites. Journal of Thermal Stresses. Volume 26, Nr 1/2003.

[4] Halicka A., Król M.: Konstrukcje zespolone. Sympozjum Naukowe. Materiały, Zielona Góra, 26 czerwca 2003, str. 37 – 39.

[5] Halicka A.: O normowej metodzie obliczania nośności styku żelbetowych elementów zespolonych. Inżynieria i Budownictwo Nr 6/2003, str. 343 – 346.

[6] Halicka A., Ostańska A.: Dobór materiałów naprawczych do rewaloryzacji historycznego muru klasztornego. Konferencja Naukowa MATERIAŁY BUDOWLANE, Lublin – Kazimierz Dolny, 24-26 kwietnia 2003, str. 185 – 192.

[7] Król M.: Stabilność reologiczna płynnych zaczynów mieszanek betonowych. Przegląd Budowlany Nr 7-8/2003, str. 4245.

[8] Król M.: Kwalifikacje z Izby. Biuletyn specjalistyczno-informacyjny budownictwa. Nr 2/2003, str. 1.

[9] Król M.: Bezpieczeństwo i wygoda. Biuletyn specjalistyczno-informacyjny budownictwa. Nr 2/2003, str. 10.

[10] Król M., Halicka A.: Beton ekspansywny w zastosowaniu do kształtowania konstrukcji zespolonych. Uniwersytet Zielonogórski, Problemy Budownictwa. Księga Pamiątkowa z okazji 70-lecia rocznicy urodzin Prof. Tadeusza Bilińskiego, 2003, str. 315 – 327.

[11] Król M., Halicka A.: Wzmacnianie słupów żelbetowych z zastosowaniem betonu ekspansywnego. Politechnika Śląska Wydz. Budownictwa. Gliwice 2003. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Prof. dra hab.inż. Włodzimierza Starosolskiego. Str. 269 – 275.

[12] Słowik M.: O wyznaczaniu minimalnego stopnia zbrojenia zginanych elementów żelbetowych. Inżynieria i Budownictwo Nr 1/2003, str. 27 – 29.

[13] Słowik M.: Minimalny przekrój zbrojenia w zginanych elementach żelbetowych. Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone” Uwagi do Części podstawowej. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, grudzień 2003, str. 105 – 108.

Rok 2004

[1] Banachewicz W.: Cienkościenne silosy – wybrane problemy badania i projektowania. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olsztyn 15-16 czerwca 2004, str. 11.

[2] Banachewicz W.: Lekki, stalowy silos na produkty rolne – koncepcja konstrukcji montażu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój Budownictwa, Budowy Maszyn, Techniki Rolniczej. Olsztyn 15-16 czerwca 2004.

[3] Baczyński Z.F., Janas M.: Optymalizacja naprężeń w płytach dennych stalowych zbiorników cylindrycznych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2004, str. 63.

[4] Golewski G., Smarzewski P.: Badania belek żelbetowych modyfikowanych pyłami krzemiankowymi. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa SEKCJA BUDOWNICTWO „Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa” Olsztyn 2004 r., str. 37 – 44.

[5] Grabias M.: Wpływ niektórych czynników środowiskowych na trwałość konstrukcji betonowych i żelbetowych. Przegląd Budowlany Nr 7-8/2005, str. 24-27.

[6] Halicka A., Ostańska A.: Wzmacnianie posadowienia narożnika zabytkowego klasztoru usytuowanego na zboczu skarpy. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO, Cedzyna k/Kielc, 21-23 kwietnia 2004, str. 291-300.

[7] Halicka A., Ostańska A.: Wzmocnienie posadowienia narożnika zabytkowego klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie. Przegląd Budowlany Nr 7/8 2004, str. 32-36.

[8] Halicka A.: Dobry wyrób z betonu. Biuletyn Specjalistyczno-Informacyjny Budownictwa Nr 1 (7) 2004, str. 8-9.

[9] Król M.: Rola rzeczoznawcy w kontekście przepisów w sytuacji zagrożeń katastrofą budowlaną. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO, Cedzyna k/Kielc, 21 – 23 kwietnia 2004 r., str. 57 – 68.

[10] Król M., Halicka A.: Betony specjalne i ekspansywne. CURE Summer School Technology of concrete. June 29 – July, 2004 Gdańsk, Poland, str. 7 – 22.

[11] Pomykała W., Osiak J.: Niektóre z przyczyn wzrostu kosztów robót remontowych na obiektach mostowych – powstałe w trakcie wykonawstwa. XIV Seminarium Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów. Referaty. Poznań 8-9.06.2004, str. 205 – 212.

[12] Słowik M., Błazik-Borowa E.: Wyznaczanie momentu rysującego w betonowych elementach zginanych. Eksploatacja i Niezawodność Nr 4 (24) 2004, str. 50-53.

[13] Szerafin J.: Zdolności iniekcyjne mieszanek cementowych i metody ich oceny. Ochrona przed korozją Nr 5s/A/2004, str. 284 – 289.

[14] Smarzewski P., Wysocki M.: Metody badania przyczepności stali do betonu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olsztyn 15 – 16 czerwca 2004, str. 36.

[15] Smarzewski P., Słowik M.: Behaviur of Concrete Exposed To High Temperature. IV Symposium Environmental Effects on Buildings and People – Actions, influences, interactions, discomfort, Susiec, Poland, 16-18 June 2004, str. 143 – 146.

Rok 2005

[1] Banachewicz W., Banachewicz K.: Analiza cienkościennego poszycia użebrowanych silosów stalowych. Inżynieria i Budownictwo Nr 8/2005.

[2] Golewski G., Smarzewski P.: Wpływ dodatku mikrokrzemionki na niektóre właściwości zginanych belek żelbetowych. Przegląd Budowlany Nr 2/2005, str. 29-32.

[3] Golewski G., Sadowski T.: Badania odporności na pękanie betonów wykonanych na kruszywach wapiennych przy zastosowaniu II modelu pękania. Wyd. Uczelniane ATR w Bydgoszczy. Budownictwo Ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Str. 19-26. 2005

[4] Golewski G., Sadowski T.: Badania odporności na pękanie betonów na kruszywach wapiennych. Inżynieria i Budownictwo Nr 8/2005.

[5] Golewski G., Sadowski T.: Parametry mechaniki pękania betonów określane na podstawie badań doświadczalnych według I modelu pękania. Przegląd Budowlany Nr 7-8/2005, str. 28-33.

[6] Golewski G., Sadowski T.: Odporność na pękanie betonów z kruszywami naturalnymi i łamanymi. Przegląd Budowlany Nr 10/2005, str. 31 – 37.

[7] Golewski G.: Mikromechanika uszkodzeń betonów w aspekcie badań odporności na pękanie. Zeszty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Budownictwo z. 104, 2005, str. 107-114.

[8] Grabias M.: Wpływ niektórych czynników środowiskowych na trwałość konstrukcji betonowych i żelbetowych. Przegląd Budowlany Nr 7-8/2005, str. 24-27.

[9] Halicka A.: Redistribution of Internal Forces in Reinforced Concrete Columns Strengthend by Jacketing. Archives of Civil Engineering, L1, 1, 2005. Str. 43 – 63.

[10] Halicka A.: Wpływ cementowych spoiw ekspansywnych na właściwości konstrukcyjne betonu. Cement-Wapno-Beton Nr 3/2005, str. 148-153.

[11] Halicka A.: Analysis of Tests Modelling the Joints in Composite Concrete Structures. International Conference AMCM 2005. Gliwice – Ustroń, Poland 2005, str. 53 – 54.

[12] Halicka A.: Wpływ czynników kształtujących nośność styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych. Konstrukcje Zespolone. T VII. Zielona Góra, 2005, str. 155 – 162.

[13] Halicka A.: Mechanizm zniszczenia żelbetowych belek zespolonych. Inżynieria i Budownictwo Nr 8/2005.

[14] Halicka A.: Adhesion of Mineral Repair Materials Based on Expansive Binders. Międzynarodowa Konferencja E-MRS Fall Meeting 2005. Warsaw (poland) 5th – 9th September 2005.

[15] Pomykała W., Osiak J.: Poprawa estetyki obiektów mostowych w wyniku prac remontowych i konserwacyjnych. V Krajowa Konferencja ESTETYKA MOSTÓW, Warszawa – Popowo n/Bugiem, 20-22 kwietnia 2005, str. 181-185.

[16] Łagoda G., Osiak J.: Estetyka mostów z elementów rurowych. V Krajowa Konferencja ESTETYKA MOSTÓW. Warszawa – Popowo n/Bugiem, 20-22 kwietnia 2005, str. 129-132.

[17] Łagoda G., Osiak J., Warmuz A.: Obiekt mostowy w środowisku. V Krajowa Konferencja ESTETYKA MOSTÓW. Warszawa – Popowo n/Bugiem, 20-22 kwietnia 2005, str. 137 – 140.

[18] Pomykała W., Osiak J.: Funkcjonalność i estetyka obiektów mostowych. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna ESTETYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA W DROGOWNICTWIE. Nałęczów, 16-17 czerwca 2005, str. 100 – 108.

[19] Pomykała W., Osiak J.: Funkcjonalność i estetyka obiektów mostowych. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna ESTETYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA W DROGOWNICTWIE. Nałęczów, 16-17 czerwca 2005, str. 100 – 108.

[20] Słowik M.: Application of Fracture Mechanics to Analysis of Cracking Moment in Concrete Members.International Conference AMCM 2005. Gliwice – Ustroń, Poland 2005, str. 109 – 110.

[21] Słowik M.: Wpływ przebiegu wyżarzania na proces rekrystalizacji stali zbrojeniowej. Inżynieria i Budownictwo Nr 8/2005.

[22] Słowik M.: The influence of size effect on cracking moment in fiexural concrete elements. P.P. 166 – 171. The National Academy of Sciences of Ukraine Karpenko Physico-Mechanical Institute: Fracture Mechanics and Physics of Constructions Materials and Structures – Reports. Issue 6. Lvov. 2005.

[23] Słowik M.: The influence of size effect on cracking moment in flexural concrete elements. The National Academy of Sciences of Ukraine. Lviv 2005, str. 166-168.

[24] Szerafin J.: Kształtowanie właściwości reologicznych cementowych mieszanek iniekcyjnych. Przegląd Budowlany Nr 7-8/2005, str. 17-23.

Rok 2006

[1] Golewski G., Smarzewski P.: Wymiarowanie ścianek kielicha stopy fundamentowej. Materiały Budowlane Nr 5/2006 (nr 405), str. 12 – 13.

[2] Golewski G., Sadowski T.: Mechanizm zniszczenia kompozytów betonowych przy ściskaniu w aspekcie teorii naprężeń krytycznych. Przegląd Budowlany Nr 5/2006, str. 26 – 33.

[3] Golewski G., Sadowski T.: Analiza powstawania i wzrostu uszkodzeń w elementach betonowych metodą destrukcji naprężeniowej. Konferencja AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE, Olsztyn 2006, str. 125 – 130.

[4] Golewski G., Sadowski T.: Rola matrycy cementowej w procesie powstawania kruchych uszkodzeń w kompozytach betonowych. Przegląd Budowlany Nr 7-8/2006, str. 36 – 40.

[5] Golewski G., Sadowski T.: Wpływ uziarnienia kruszywa grubego na charakter uszkodzeń i pękania betonów wapiennych. Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Drogownictwo” Nr 8/2006, str. 272-275.

[6] Golewski G., Sadowski T.: Odporność na pękanie betonów przy zginaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Drogownictwo” Nr 9/2006, str. 307-311.

[7] Golewski G.: Ocena skuteczności napraw zarysowanych elementów betonowych z wykorzystaniem technik iniekcyjnych. Materiały Budowlane, Nr 12/2006.

[8] Golewski G., Sadowski T.: Model kruchych uszkodzeń betonu. Materiały Budowlane Nr 2/2006, str. 11 – 14

[9] Golewski G.: Ocena skuteczności napraw zarysowanych elementów betonowych z wykorzystaniem technik iniekcyjnych. Materiały Budowlane, Nr 12/2006.

[10] Golewski G., Sadowski T.: Wpływ uziarnienia kruszywa grubego na parametry mechaniki pękania betonów żwirowych określane przy I modelu pękania. Konferencja DNI BETONU, Wisła 9-11 października 2006.

[11] Golewski G., Sadowski T.: Analiza wpływu kruszywa grubego na procesy rozwoju uszkodzeń betonów w różnych stanach obciążenia. „Drogownictwo” Nr 12/2006.

[12] Golewski G., Sadowski T.: Fracture Toughness at Shear (Mode II) of Concretes Nade of Natural and Broken Aggregates. Proc. Int. Symp. „Brittle Matrix Composites 8”, Warsaw 2006, str. 532-546.

[13] Runkiewicz L., Halicka A., Kochanowski J., Król M., Kuś S.: Wykonawstwo i kontrola jakości. Rozdział w Wyd. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. „Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych wdług Eurokodu 2. Wrocław 2006, str. 859 – 899.

[14] Halicka A.: Analysis of support zones in composite concrete beams using MCFT. Archives of Civil And Machanical Engineering. No.4,2006, str. 47 – 64.

[15] Halicka A.: Podatność styku w żelbetowych elementach zespolonych. Przegląd Budowlany Nr 10/2006, str. 29-33.

[16] Pomykała W., Osiak J.: Problemów utrzymania mostów – „Ciąg dalszy”. Współczesne metody Wzmacniania i Przebudowy Mostów. XVI Seminarium. Poznań – Rosnówko 2006, str. 201 – 210.

[17] Słowik M.: The influence of shrinkage on the cracking forces by an example of reinforced concrete bridge abutment. Czasopismo AWTOMOBILICHI DOROGI I DOROŻNI BUDIWNICZTOWO, 2006, WIPUST 73, str.362 – 365.

[18] Słowik M.: The analysis of Crack Formation in Concrete and Slightly Reinforced Concrete Member in Bending. Proc. Int. Symp. „Brittle Matrix Composites 8”, Warsaw 2006, str. 351 – 360.

[19] Smarzewski P.: Numeryczna analiza niesprężystej belki żelbetowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Budownictwo z. 109, str. 363-370, 2006.

Rok 2007

[1] Golewski G., Sadowski T.: Analiza uszkodzeń betonów na mineralnych kruszywach naturalnych i łamanych z wykorzystaniem metod mikroskopii skaningowej. Inżynieria Materiałowa Nr 1/2007, str. 30-35.

[2] Golewski G., Sadowski T.: Ocena uszkodzeń betonu przy ścinaniu na podstawie badań kompozytów z kruszywami granitowymi. Przegląd Budowlany Nr 3/2007, str. 20-25.

[3] Karaś S., Słowik M.: Przyczyny stanu awaryjnego mostu przez rzekę Wieprz w Baranowie. XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Szczecin – Międzyzdroje AWARIE BUDOWLNE 2007, str. 903910.

[4] Smarzewski P., Stolarski A.: Badanie i wyznaczanie naprężeń przyczepności betonu do stali zbrojeniowej. Biuletyn WAT, VOL. LVI 1 (645) 2007., str. 7 – 24.

[5] Halicka A.: Wpływ parametrów styku na nośność żelbetowych elementów zespolonych pod obciążeniem doraźnym. Inżynieria i Budownictwo Nr 6/2007, str. 328 – 330.

[6] Golewski G., Sadowski T.: Analiza kruchych uszkodzeń w kompozytach betonowych. Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Budownictwo z 1-B/2007. Zeszyt 4, str. 55 – 62.

[7] Słowik M.: The Discussion of The Shear Failure Mechanism Proposed By G. N. J. Kani For Longitudinally Reinforced Concrete Beams. Wisnik, Lwiwskowo Dierżawnowo Agrarnowo Uniwersitetu. Archiektura i Silskogospodarskie Budiownictwo Nr 8, Lwów 2007, str. 203 – 215.

[8] Halicka A.: Adhesion of Mineral Repair Materials based on Expansive Binders. Advances in Materials Science and Restoration. AMSR No. 2. Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi-scale Approach. 2007, str. 173 – 181.

[9] Szerafin J.: The applications of injection technique in bridge structures. Dorogi i Mosty, Wolumin 7, Tom II, Kijów 2007, str. 351 - 358.

[10] Słowik M.: The analysis of experimental results of the flexural-shear failure in longitudinally reinforced concrete members. Dorogi i Mosty, Wolumin 7, Tom II, Kijów 2007, str. 344 - 351.

[11] Słowik M.: The Influence of high Temperature on The Mechanical Properties of Steel Wires. „Environmental Effects on Buildings Structures, Materials and People”. Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2007.

[12] Łagoda G., Leniak-Tomczyk A., Górecki M.: High Performance Steels in Bridge Structures – Minimization of Negative Influence Onto Environment. „Environmental Effects on Buildings, Structures, Materials and People”. Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2007.

[13] Halicka A.: Studium stanu naprężeń i odkształceń w płaszczyźnie styku i strefie przypodporowej elementów zespolonych z udziałem betonów skurczowych i ekspansywnych. Wydawnictwo Uczelniane Politechnika Lubelska, Lublin 2007, str.227.

[14] Halicka A.: Parameters of Interface Between Shrinkable and Expasive Concrete Resulting From Their Adhesion. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2007, Volume 10, Issue 4, Topic Civil Engineering

[15] Smarzewski P., Stolarski P: Modelowanie zachowania niesprężystej belki żelbetowej. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Kwartalnik, Vol. LVI 2 (646), Warszawa 2007, str. 147-166.

[16] Pomykała W., Osiak J.: Estetyka, ochrona środowiska i bezpieczeństwo przy budowie rehabilitacji i utrzymaniu obiektów mostowych. III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Nałęczów, 13-14 września 2007,Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie, str.269-280.

[17] Pomykała W., Osiak J.: Bezpieczeństwo i ochrona środowiska przy budowie i rehabilitacji i utrzymaniu obiektów mostowych. XVII seminarium Współczesne Metody Budowy, Wzmacniania i Przebudowy Mostów. Poznań – Rosnówko 5-6.06.2007.

[18] Golewski G.L.: Wpływ matrycy cementowej na kruche uszkodzenia betonu. Drogownictwo Nr 11/2007, str. 355-358.

[19] Golewski G.L.: Wykorzystanie programu T-FLEX do analizy rozwoju pęknięć w kompozytach betonowych. Materiały Budowlane Nr 12/2007.

[20] Golewski G. L.: Analiza wpływu Dmax na parametry mechaniki pękania betonów wapiennych określane przy trójpunktowym zginaniu. Zeszyty naukowe Politechniki Lubelskiej 2007.

[21] Karaś S., Słowik M.: The Twension on Flanges of Flexural Continuous Reinforced Concrete Beam of a t Section. Czasopismo zagraniczne Wisnnik Nr 600/2007,Lwiw str. 426-432.

Rok 2008

[1] Golewski G. L: Ocena rozwoju uszkodzeń betonu przy ściskaniu w świetle hipotezy naprężeń krytycznych. Drogownictwo 1/2008, str. 28-34.

[2] Golewski G., L.: Analiza uszkodzeń w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn kompozytów betonowych. Przegląd Budowlany Nr 3/2008, str. 35 – 41.

[3] Golewski G.L.: Mikrostruktura uszkodzeń w kompozytach betonowych z osnowami cementowymi. Kompozyty, Nr 1/2008, str. 93 – 98.

[4]Sadowski T., Golewski G. L.: On The Mesomechanical Modelling of Plan Concrete With Deferent Grain-Size Distribution. International RILEM Symposium on Concrete Modelling – CONMOD` 08, str. 559 – 566.

[5] Szerafin J.: Wzmacnianie betonu przy zastosowaniu iniekcji cementowej. Materiały XV Konferencji Naukowo-Technicznej „KONTRA 2008” 29-31.05.08 Warszawa – Zakopane, str. 271 – 276.

[6] Golewski G.L.: Opis wewnętrznej struktury betonów na podstawie analizy obrazów uzyskanych mikroskopem skaningowym. Drogownictwo Nr 6-7/2008, str. 218 – 222.

[7] Halicka A.: Wpływ rozwarstwienia styku na rozkład naprężeń ścinających w żelbetowych elementach zespolonych. Konstrukcje zespolone Tom VIII, Zielona Góra 2008, str. 123 – 130.

[8] Grabias M.: Analityczna ocena nośności zespolonych elementów murowo-żelbetowych ściskanych osiowo. Konstrukcje Zespolone, Zielona Góra 2008, Tom VIII, str. 101 – 108

[9] Golewski G. L.: Zmiany w zasadach ustalania wartości obciążeń w stropach po wprowadzeniu Eurokodów. Materiały Budowlane Nr 5/2008, str. 12 – 14.

[10] Halicka A.: Properties of Interfaces In Concrete Composite Structures. Precast Concrete: Towards Lean Construction. Dundee 2008, str. 147 – 158.

[11] Sadowski T., Golewski G. L.: Analysis Concerning Imoact of Coarse Aggregate on Modelling of Concrete Under Compression. 6 th International Conference AMCM June 9-11, 2008. Łódź, Poland 2008, str. 237 – 238.

[12] Sadowski T., Golewski G.: Effect of aggregate kind and graining on modeling of plain concrete inder compression. Computational Materials Science 43 (2008), str. 119 – 126.

[13] Słowik M.: Analiza nośności I zarysowania zginanych elementów betonowych słabo zbrojonych. Budownictwo i Architektura. Vol. 2 (1) 2008. Wyd. Uczelniane Politechnika Lubelska WIBiS, str. 65 – 78.

[14] Szerafin J.: Wpływ tarciowych oporów ruchu na zasięg tłoczenia dyspersji cementowej. Budownictwo i Architektura. Vol. 2 (1) 2008. Wyd. Uczelniane Politechnika Lubelska WIBiS, str. 141 – 153.

[15] Golewski G. L.: Analiza wpływu Dmax na parametry mechaniki pękania betonów wapiennych określane przy trójpunktowym zginaniu. Budownictwo i Architektura. Vol. 1 (1) 2008. Wyd. Uczelniane Politechnika Lubelska WIBiS, str. 5 – 16.

[16] Grabias M.: Wpływ środowiska zakładu żywienia zbiorowego na stan konstrukcji żelbetowej. Przegląd Budowlany Nr 10/2008, str. 32 – 35.

[17] Golewski G. L.: Wpływ kruszyw łamanych na poziomy naprężeń krytycznych i przebieg rozwoju uszkodzeń w betonach poddanych obciążeniom doraźnym. Konferencja DNI BETONU 2008, str. 371 – 181.

[18] Słowik M.: O nośności zginanych elementów betonowych wzmocnionych zbrojeniem podłużnym. Inżynieria i Budownictwo Nr 10/2008, str. 573-576.

Rok 2009 r.

[1] Halicka A.: Zastosowanie metody MCFT do analizy strefy przypodporowej w żelbetowych elementach zespolonych. Konferencja Naukowo – Techniczna ZESPOLONE KONSTRUKCJE MOSTOWE, Teorie, badania, projektowanie, realizacja, utrzymanie, wzmacnianie. Politechnika Krakowska, Kraków 13-15.05.2009, str. 165 – 176.

[2] Łagoda G., Łagoda M., Górecki M.: Belki zespolone ze środnikami z blach falistych. Konferencja Naukowo – Techniczna ZESPOLONE KONSTRUKCJE MOSTOWE, Teorie, badania, projektowanie, realizacja, utrzymanie, wzmacnianie. Politechnika Krakowska, Kraków 13-15.05.2009, str. 359 – 366.

[3] Halicka A.: Active of concrete structures with materiale based on expansive cement.Proceedings of The International Conference on Concrete Solutions, Padua, Italy, 22-25 June 2009.

[4] Litwin M., Górecki M.: Błędy wykonawcze podczas realizacji konstrukcji stalowych. Budownictwo i Architektura 4 (1) 2009, str. 63-72.

[5] Szerafin J.: Weryfikacja doświadczalna nowego równania przepływu dyspersji cementowej. Budownictwo i Architektura 4 (1) 2009, str. 51-62.

[6] Smarzewski P.: Analiza numeryczna niesprężystych belek żelbetowych z betonu wysokiej wytrzymałości o niskim stopniu zbrojenia. cementowej. Budownictwo i Architektura 4 (1) 2009, str. 5 – 30.

[7] Karaś Sł., Słowik M.: Szerokość współpracująca płyty w żelbetowym przekroju teowym belki mostowej ciągłej. Inżynieria i Budownictwo Nr 8/2009, str. 455 – 458.

[8] Słowik M.: Numerical Analysis of the Width of Fracture Process Zone in Concrete Beams. The 19th International Workshop on Computational Mechanics of Materials. 1-4 September 2009, Constanta, Romania, str. 82-83.

[9] Halicka A.: Metoda MCFT w analizie strefy przypodporowej żelbetowych elementów zespolonych. Obiekty inżynierskie Nr 2/2009, str. 49 – 55.

[10] Łagoda G., Łagoda M., Górecki M.: Środniki dźwigarów w nowoczesnych obiektach mostowych. Obiekty inżynierskie Nr 2/2009, str. 29 – 39.

[11] Słowik M., Błazik-Borowa E.: The Influence of Aggregate Size on The Width of Fracture Process Zone in Concrete Members. Sympozjim “Brittle Matrix Composites 9”, 2009, str. 429-438.

[12] Halicka A.: Projektowanie prefabrykatów z betonu w świetle norm europejskich. Inżynieria i Budownictwo Nr 11/2009, str. 609-611.

[13] Golewski G. L.: Zastosowanie modelu płyty na podłożu sprężystym w obliczeniach posadowienia piętrowego garażu podziemnego. Drogownictwo Nr 8/2009, str. 261-265.

[14] Golewski G. L.: Zastosowanie mikroskopu skaningowego do analizy uszkodzeń wewnątrzmateriałowych w betonach konstrukcyjnych. Przegląd Budowlany Nr 7-8/2009, str. 64-68.

[15] Golewski G. L.: Znaczenie warstwy stykowej pomiędzy inkluzjami a matrycą w betonach cementowych. Materiały Budowlane Nr 11/2009, str. 22 – 24.

[16] Golewski P., Golewski G. L.: Analiza numeryczna połączenia śrubowego żebra z podciągiem z wykorzystaniem programu Abakus. Materiały Budowlane Nr 12/2009, str. 38-39.

Rok 2010

[1] Golewski G. L.:Współczynnik intensywności naprężeń jako podstawowy parametr oceny odporności na pękanie kompozytów betonowych. Drogownictwo Nr 1/2010, str. 31-35.

[2] Halicka A.: Projektowanie konstrukcji z prefabrykatów według normy PN-EN 1992-1-1. Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2010, str. 138-141.

[3] Łagoda G., Górecki M.: Wstępne badania belek dwuteowych ze środnikami z blach falistych do konstrukcji mostowych. Inżynieria i Budownictwo Nr 8/2010, str. 430-433.

[4] Szerafin J.: Badania próbek betonowych poddanych iniekcji cementowej. Inżynieria i Budownictwo Nr 8/2010, str. 451-454.

[5] Maślak M., Litwin M.: Podatność stalowego węzła belka – słup w temperaturze pożarowej. Inżynieria i Budownictwo Nr 8/2010, str. 441 – 445.

[6] Halicka A., Franczak D.: Parcie materiału sypkiego na lej według Eurokodu 1-4. Inżynieria i Budownictwo Nr 8/2010, str. 415-419.

[7] Słowik M., Nowicki T.: The Analysis of Diagnal Crack Propagation in Concrete Beams. IWCMM 20th International Workshop on Computational Machanics of Materials Book of Abstracts, 8-10 September 2010, Loughborough, UK.

[8] Maślak M., Litwin M.: Zastępcza sztywność sieczna w szacowaniu odporności ogniowej nierównomiernie ogrzanych belek stalowych. 56 Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB Kielce – Krynica, 19-24 września 2010, str. 691-698.

[9] Golewski G. L.: Wykorzystanie systemu Aramis do analizy propagacji rys pierwotnych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych. Przegląd Budowlanych Nr 11/2010, str. 30 – 35.

[10] Golewski G. L.: Zalecenia dotyczące kształtowania i zbrojenia belek żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1. Materiały Budowlane Nr 5/2010, str. 6 -8.

[11] Golewski G. L., Sadowski T., Marsavina L.: Experimental Investigation and Numerical Modelling of Microcracking and Fracture Processes of Plain concretes Under CT. IWCMM 20. Book of Abstracts, 8-10 September 2010, Loughborough, UK.

[12] Golewski G.L.: Stany graniczne użytkowalności w belkach żelbetowych wykonanych z betonu z dodatkiem popiołów lotnych. Konferencja DNI BETONU, Wisła 11 – 13 października 2010, str. 175 – 184.

[13] Golewski G. L.: Badania belek żelbetowych z betonu modyfikowanego dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych. Materiały Budowlane Nr 11/2010, str. 19-21.

[14] Słowik M.: Analiza procesu pękania w strefach przypodporowych belek betonowych zbrojonych podłużnie. Rozdział III w Monografii „Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów” pod redakcją Józefa Jonaka. LTN, Lublin 2010, str. 35-46.

[15] Golewski G. L., Golewski P., Sadowski T.: Model betonu z uszkodzeniem w ujęciu mezomechanicznym. Modelowanie Inżynierskie 39/2010, str. 69-79.

[16] Słowik M.: Numerical analysis of the width of fracture process zone in concrete beams. Computational Materials Science, 2010.

[17] Słowik M.:Analysis of Shear Failure in Reinforced Concrete Beams without Stirrups. Journal of Civil Enegineering and Architecture. Volume 4, Number 8, August 2010.

[18] Karaś S., Słowik M.: Distribution of Reinforcement in Tensile Flanges of Concrete T –shape Continuous Beam.Journal of Civil Engineering asnd Architecture, Vol. 4, number 11, Nov. 2010, str. 59 – 64.

Rok 2011

[1] Halicka A.: Betonowe elementy zespolone – praca styku i mechanizmy zniszczenia. Politechnika Wrocławska. Konstrukcje betonowe. Badania, projektowanie, naprawa i eksploatacja. Vol. 1, 2011.

[2] Górecki M.: Pilotujące badania doświadczalne stalowych dźwigarów ze środnikami z blach falistych o grubości 7 mm. Monografia, Badania i analizy wybranych zadagnień z budownictwa. Gliwiece 2011, str.287 – 295.

[3] Golewski P., Golewski G. L.: Numeryczne modelowanie pracy sprężonych płyt kanałowych z otworami. Materiały Budowlane 5/2011, str.18-21.

[4] Golewski G. L.: Konstrukcja żelbetowego garażu naziemnego obliczanego jako ustrój płytowi-słupowy MES. Drogownictwo 6/2011, str.204-208.

[5] Franczak D., Halicka A.: Wpływ wieku betonu na nośność styku w żelbetowych elementach zespolonych. Konstrukcje Zespolone. Tom IX. Zielona Góra 2011, str. 45 – 56.

[6] Golewski G. L.: Zastosowanie systemu Aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych. Kompozyty Nr 1/2011, str. 3-8.

[7] Halicka A., Zegardło B.: Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu. Przegląd Budowlany Nr 7-8/2011, str. 50-55.

[8] Golewski G. L., Golewski P., Sadowski T.: 3-Derack propagation under fracture mide II in cement concrete contsining Ely-ash additive. 21st International Workshop on Comutational Mechanics of Materials.August 22nd to 24th, 2011, Materials and Surface Science Institute University of Limerick, Ireland.

[9] Malingo A., Słowik M.: Study of the Scale Effect on Diagonal Crack Propagation in Concrete Beams. 21st International Workshop on Comutational Mechanics of Materials.August 22nd to 24th, 2011, Materials and Surface Science Institute University of Limerick, Ireland.

[10] Halicka A., Franczak D.: Projektowanie Zbiorników Żelbetowych. Tom 1: Zbiorniki na materiały sypkie. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, str. 316.

[11] Słowik M., Błazik-Borowa E.: Numerical study of fracture process zone width in concrete members. Archtecture Civil Engineering Environment. No. 2/2011, str. 73-78.

[12] Halicka A. : Influence New-to-old concrete interface qualities on the behaviour of suport zones of composite concrete beams. Construction and Building Materials 25 (2011), 4072-4078.

[13] Banaszak J., Halicka A.: Dostrzec piękno w zniszczonym zabytkowym budynku. Lubelski Inżynier Budownictwa Nr 11/2011, str. 14-17.

[14] Golewski G. L., Sadowski T.: Experimental Investigation and Numerical modeling Fracture Processes Under Mode II in Concrete Composites Containing Fly-Ash Additive AT Early Age. AMS`11, 27-28 October 2011, Romania.


2012 rok.

[1] Słowik M., Nowicki T.: The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams. Computational materials Science Vol. 52 (2012), str. 261 – 267.

Publikacje od roku 2012 znajdują się przy profilu każdego pracownika.