Informacje dla studentów

Materiały dydaktyczne:

Przykładowe projekty:

Mechanika teoretyczna - projekt I

Mechanika teoretyczna - projekt II

Mechanika budowli I - przemieszczenia (rama)

Mechanika budowli I - metoda sił (rama 2D)

Mechanika budowli I - metoda sił (rama 3D)

Mechanika budowli I - liczenie sił wewnętrznych w ramie 3D

Mechanika budowli I - linia wpływu (belka)

Mechanika budowli I - linia wpływu (kratownica)

Mechanika budowli II - metoda przemieszczeń

Mechanika budowli II - dynamika

Mechanika budowli II - stateczność

Przykładowe zadania:

Mechanika budowli I - egzamin - przemieszczenia w ramie niewyznaczalnej

Mechanika budowli I - egzamin - stany graniczne

Kursy:

Soldis - podstawy

Soldis - mechanika budowli I

Soldis - mechanika budowli II

Przykłady Mathcad (pdf) (mcdx) - jak rozwiązać układ równań i miejsca zerowe

Efektywne drukowanie do pdf z kompresją

Jak wykonać skan projektu - złożenie projektu w Wordzie i skanowanie za pomocą telefonu

Tablice przydatne do projektów:

Tablice kształtowników - ze strony producenta ArcerolMittal

Tablice metody przemieszczeń

Tablice do stateczności

Warunki zaliczenia:

 1. W semestrze dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione i 3 usprawiedliwione.
 2. W semestrze do wykonania są 2 projekty (studenci dzienni pierwszego roku), 3 projekty (studenci drugiego i trzeciego roku), lub 1 projekt w trzech częściach (studenci zaoczni pierwszego roku).
 3. Do każdego projektu jest obrona pisemna. Studenci zaoczni pierwszego roku mają 2 obrony - do drugiej i trzeciej części. Studenci dzienni pierwszego roku mają 3 obrony - pierwsza obrona na drugich zajęciach nie wiąże się z żadnym projektem.
 4. Obronę dotyczącą projektu można pisać tylko, jeżeli odda się ten projekt.
 5. Aby otrzymać temat następnego projektu trzeba oddać poprzedni projekt.
 6. Projekt oddany oznacza projekt kompletny (nie musi być bezbłędny). Jeżeli projekt jest niekompletny, to jest traktowany jako nieoddany i wraca do dokończenia.
 7. Brak oddanego projektu w dniu obrony oznacza ocenę 2 z pierwszego terminu tej obrony.
 8. Projekt przyjęty oznacza projekt zrobiony bezbłędnie.
 9. Projekt musi być oddany pierwszy raz maksymalnie dwa tygodnie od wyznaczonego terminu obrony (2 zjazdy w przypadku studentów zaocznych). Przekroczenie tego czasu wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu.
 10. Poprawiony projekt należy oddać w ciągu tygodnia od otrzymania do poprawy. Przekroczenie tego terminu wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu. Projekt można poprawiać maksymalnie 3 razy.
 11. Do każdego projektu przysługuje jedna poprawka obrony w semestrze, poprawki odbywają się w godzinach konsultacji,
 12. W sesji można dokańczać poprawianie co najwyżej jednego projektu (lub jednej części w przypadku mechaniki teoretycznej dla studiów zaocznych) i dwóch dowolnych obron. Jeżeli student ma do poprawy więcej, to nie zalicza przedmiotu.
 13. Do ostatniego dnia sesji muszą być zaliczone wszystkie obrony i przyjęte wszystkie projekty. Niespełnienie tego warunku wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu.
 14. Zwolnienie lekarskie ważne w dniu obrony usuwa ocenę 2 z tej obrony. Zwolnienie nie przedłuża ostatecznego terminu oddania projektu.
 15. Za kombinowanie (podrabianie tematu projektu, projekt niewykonany samodzielnie, obliczenia nie wynikające jedne z drugich itp.) student dostaje do zrobienia nowy temat.

Wymagania do projektów:

Mechanika Teoretyczna (Studenci dzienni):

Projekt I:

 • Wynikiem zadań 1 i 2 są wartości reakcji obliczone w zadanych konstrukcjach.
 • Do zadań 1 i 2 należy dołączyć wydruki z programu komputerowego liczącego statykę (np. Soldis), przedstawiające wyniki reakcji.
 • Wynikiem zadania 3 są wartości sił zastępczych w ściągu.
 • Należy dołączyć wydruki z programu, przedstawiające wykresy wszystkich sił wewnętrznych w ściągu.
 • Wynikiem zadania 4 jest samodzielnie wykonany rysunek przedstawiający wartości sił normalnych we wszystkich prętach kratownicy.
 • Należy dołączyć wydruki z programu, przedstawiające wykresy sił normalnych w kratownicy.
 • Należy wykonać sprawdzenie metodą Rittera w zaznaczonych prętach kratownicy, wraz z porównaniem wartości sił normalnych obliczonych metodą równoważenia węzłów w tych samych prętach.
 • Należy zamieścić wszystkie obliczenia reakcji i sił wewnętrznych.
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt II:

 • Wynikiem zadania z belki i ramy są samodzielnie wykonane wykresy ostateczne momentów, tnących i normalnych.
 • Należy zamieścić wydruki wszystkich wykresów sił wewnętrznych z programu.
 • Należy również wykonać sprawdzenie równowagi w jednym węźle w ramie.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy przekrojów, schematy równowagi węzłów i przekrojów w sprawdzeniach.
 • Należy zamieścić wszystkie obliczenia reakcji i sił wewnętrznych.
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Mechanika Teoretyczna (Studenci zaoczni):

Belka+Rama+Kratownica:

 • Wynikiem zadania z belki i ramy są samodzielnie wykonane wykresy ostateczne momentów, tnących i normalnych.
 • Należy zamieścić wydruki wszystkich wykresów sił wewnętrznych z programu.
 • Należy również wykonać sprawdzenie równowagi w jednym węźle w ramie.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy przekrojów, schematy równowagi węzłów i przekrojów w sprawdzeniach.
 • Wynikiem zadania z kratownicy są wykresy ostateczne sił normalnych.
 • Należy wykonać sprawdzenie metodą Rittera w zaznaczonych prętach kratownicy, wraz z porównaniem wartości sił normalnych obliczonych metodą równoważenia węzłów w tych samych prętach.
 • Należy zamieścić wszystkie obliczenia reakcji i sił wewnętrznych.
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Mechanika Budowli I:

Projekt I:

 • Wynikiem zadania z ramy i kratownicy są wartości zadanych przemieszczeń.
 • Wynik należy zapisać w postaci słownej odpowiedzi (np.: "punkt A przesunie się o x mm w górę").
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. wzory do liczenia przemieszczeń od temperatur).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt II:

 • Wynikiem zadania z ramy płaskiej i ramy przestrzennej są samodzielnie wykonane wykresy ostateczne momentów, tnących i normalnych.
 • Należy zamieścić wydruki wszystkich wykresów ostatecznych sił wewnętrznych w ramie płaskiej z programu.
 • Należy również wykonać sprawdzenie kinematyczne ramy płaskiej dla innego UPMS.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych, UPMS, wartości wszystkich delt i niewiadomych sił x.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. układ równań do liczenia x).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt III:

 • Wynikiem zadania z linii wpływu w belce są samodzielnie wykonane wykresy linii wpływu dla wszystkich reakcji i sił wewnętrznych w podanych przekrojach α i β z wykorzystaniem belki pośredniej.
 • Następnie należy wykonać obliczenia i narysować obwiednię momentów w przedziale od punku A do B (8-12 przekrojów) dla belki bezpośredniej.
 • Nad liniami wpływu należy narysować belkę, by było wiadomo, który punkt na linii wpływu, to który na belce.
 • Na linii wpływu należy zaznaczyć wszystkie wartości w punktach charakterystycznych.
 • Należy zaznaczyć na wykresach, w których miejscach przyłożone są obciążenia do liczenia wartości max i min.
 • Wynikiem zadania z linii wpływu w kratownicy są wykresy linii wpływu sił normalnych dla zaznaczonych prętów. Następnie należy wyznaczyć ekstremalne wartości tych sił dla zadanego obciążenia.
 • Siły w kratownicy nie mogą wyjechać po za nią, tzn, że maksymalne wartości mogą być ujemne, a minimalne dodatnie.
 • Linie wpływu można wyznaczyć metodą kinematyczną.
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Mechanika Budowli II:

Projekt I:

 • Wynikiem zadania z metody przemieszczeń są samodzielnie wykonane wykresy ostateczne momentów, tnących i normalnych.
 • Należy zamieścić wydruki wszystkich wykresów ostatecznych sił wewnętrznych z programu.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych, schematy odkształcenia ramy w poszczególnych stanach, UPMP, wartości wszystkich reakcji i niewiadomych przemieszczeń.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. układ równań do liczenia przemieszczeń, obliczenia reakcji R).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt II:

 • Wynikiem zadania z drgań własnych są wartości częstości drgań własnych i samodzielnie narysowane formy drgań własnych z podaniem amplitud.
 • Należy zamieścić wydruki wszystkich form drgań własnych z programu.
 • Należy wykonać wszystkie sprawdzenia ortogonalności oraz sprawdzenie metodą Dunkerlaya i Reileigha.
 • Wynikiem zadania z drgań wymuszonych są 2 samodzielnie wykonane wykresy momentów, tnących i normalnych dynamicznych.
 • Należy zamieścić wydruki wszystkich wykresów sił wewnętrznych dynamicznych z programu.
 • Można wykonać sprawdzenie, czy występuje rezonans.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych, UPMS, schemat kierunków bezwładności, wartości wszystkich delt i niewiadomych sił x.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. układ równań opisujący ruch).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ, masy na kierunkach bezwładności).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt III:

 • Wynikiem zadania ze stateczności jest wartość siły krytycznej.
 • Należy zamieścić wydruk pierwszej formy utraty stateczności i wartość mnożnika krytycznego z programu.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych, schematy odkształcenia ramy w poszczególnych stanach, UPMP i wzory wszystkich reakcji.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. wzór na siłę krytyczną, wyznacznik z reakcjami, obliczenia reakcji R).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.