Badania

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej aktywnie włącza się w rozwój Lubelszczyzny poprzez współpracę z producentami, dystrybutorami i innymi instytucjami regionu.
Pomoc, jaką możemy Państwu zaoferować to wiedza, doświadczenie i zaplecze naukowo-techniczne do rozwiązywania problemów z zakresu budownictwa, drogownictwa, geodezji, konserwacji zabytków, architektury i wielu innych.
Dzięki specjalistycznej kadrze naukowej posiadającej odpowiednie uprawnienia, proponujemy wykonywanie ekspertyz, opinii technicznych, projektów i porad budowlanych.

Dysponujemy szerokim wachlarzem nowoczesnego sprzętu np. optyczny system do pomiaru odkształceń i przemieszczeń, aparaturę do badań zmęczeniowych i wiele innych. Dzięki projektowi "Rozwój Polski Wschodniej" baza laboratoryjna stała się jedną z nowocześniejszych w kraju i Europie.
Szczegółowy opis posiadanego sprzętu znajduję się na karcie Aparatura oraz w zestawieniu Baza sprzętu.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.
(MK)

______________________________________________________________________________________
Osoby, które chcą rozwiązać problemy z zakresu
:
- przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
- wykonania ekspertyz,
- konserwacji obiektów zabytkowych,
- wykonania projektów,
- opracowania technologii
proszone są o zapoznanie się z zakresem możliwości zamieszczonym w dalszej części niniejszego dokumentu.

Pytania i zlecenia prosimy kierować na adres:
- wb.lb@pollub.pl lub tel. +48 501-853-296 lub +48 81 538-4650 lub Laboratorium Budownictwa WBiA , ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin (karta Kontakt).

______________________________________________________________________________________
Pracownicy Politechniki Lubelskiej
, którzy pragną skorzystać z zaplecza badawczego laboratorium do:
- realizacji prac naukowo-badawczych,
- badań związanych z podniesieniem stopnia naukowego,
- realizacji prac inżynierskich,
- prowadzenia prac magisterskich
proszeni są o wstępne wypełnienie adekwatnych zgłoszeń zamieszczonych w dziale "Pliki do pobrania" wraz z podpisami osób odpowiedzialnych za finansowanie działań.

Wypełnione zgłoszenia prosimy dostarczyć do pokoju B04  (tel. +48 501-853-296 lub +48 81 538-4650) lub kierownika pracowni badawczej odpowiedzialnego za zakres prac.

______________________________________________________________________________________
Badania laboratoryjne

Laboratorium prowadzi normowe badania wyrobów:
1. Cement PN-EN 197-1:2002
- analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza)
- badanie konsystencji
- badanie stałości objętości
- oznaczanie czasów wiązania
- badanie wytrzymałości na ściskanie
- badanie wytrzymałości na zginanie

2. Kruszywo PN-EN 12620:2004
- pobieranie próbek
- oznaczenie składu ziarnowego
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
- oznaczenie nasiąkliwości
- oznaczenie mrozoodporności
- oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie

3. Beton PN-EN 206-1:2003
- pobieranie próbek do badań
- analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza)
- badanie wytrzymałości na ściskanie
- oznaczenie wodoszczelności
- oznaczenie nasiąkliwości
- oznaczenie mrozoodporności
- oznaczenie gęstości objętościowej
- badanie konsystencji mieszanki
- badanie zawartości powietrza w mieszance

4. Nawierzchnie drogowe
- badanie modułu sztywności sprężystej - PN-EN 12697-26:2005
- badanie trwałych odkształceń mieszanek mineralno-asfaltowych - PN-EN 12697-25:2005

5. Badania chemiczne
- cementu
- betonu
- zaprawy
- wody zarobowej
- parametrów wody do picia
- alkoholi
- gazów spalinowych
- kamienia kotłowego

______________________________________________________________________________________
Obiekty zabytkowe
Laboratorium wykonuje badania technologiczne i chemiczne związane z konserwacją obiektów zabytkowych w następujących dziedzinach:

1. Elewacje obiektów zabytkowych
- badania stanu zachowania, przyczyny zniszczeń oraz metody konserwacji
- badania kolorystyki pierwotnej, stratygrafii, składu tynków i elementów dekoracyjnych

2. Kamienne obiekty zabytkowe
- badania stanu zachowania, przyczyny zniszczeń, opracowywanie technologii konserwacji
- opracowywanie metod usuwania nawarstwień powierzchniowych
- ustalanie składu zapraw sztukatorskich (wypełniacz, spoiwo, substancje barwiące)
- technologia i metody konserwacji

3. Sztukaterie
- ustalanie składu zapraw sztukatorskich (wypełniacz, spoiwo, substancje barwiące)
- analiza polichromii,
- technologia i metody konserwacji

4. Materiały konserwatorskie i budowlane
- badania materiałów konserwatorskich i budowlanych, ich przydatność oraz skuteczność w konserwacji zabytków,
- zaprawy do uzupełniania ubytków,
- zaprawy do spoinowania,
- zaprawy do wykonywania odlewów
- tynki do specjalnego zastosowania (osuszające, odsłaniające itp.)
- impregnaty wzmacniające i hydrofobizujące,
- środki do wykonywania barier przeciwkapilarnych.

______________________________________________________________________________________
Ocena techniczna

Laboratorium wykonuje badania techniczne podstawowych cech wytrzymałościowych i fizycznych innych materiałów budowlanych:

- wytrzymałość na ściskanie,
- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu,
- wytrzymałość na zginanie przy rozłupywaniu,
- mrozoodporność,
- nasiąkliwość,
- przyczepność,
- gęstość, gęstość objętościowa, porowatość,
- ścieralność,
- badania mineralogiczne kruszyw wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie
- badania fazowe naturalnych i syntetycznych surowców mineralnych
- ocena przydatności surowców mineralnych w inżynierii środowiska, przemyśle i rolnictwie
- badania i analizy cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych
- badania elementów betonowych i żelbetowych
- badania wytrzymałościowe betonu metodami nieniszczącymi
- badania drgań, przemieszczeń i odkształceń budynków, konstrukcji i podłoża gruntowego
- ocena stanu technicznego konstrukcji
- wykonanie pomiarów aerodynamicznych w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną
- badania wydajności elementów instalacji wentylacyjnej
- badania przepływu płynów
- opracowania dotyczące zawilgocenia i zasolenia
- analizy chemiczne soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie
- badania wilgotności materiałów metodą laboratoryjną i nieinwazyjną

______________________________________________________________________________________
Projekty uchwytów

Zajmujemy się projektowaniem i wykonywaniem specjalistycznych uchwytów do badań.
Przykładowe do tej pory zaprojektowane i wykonane uchwyty:
- Uchwyt do badania dwuosiowego symetrycznego rozciągania z wykorzystaniem maszyn osiowych.
- Uchwyt do zginania próbek ceramicznych z podporami o średnicy 1 mm
- Uchwyt do ściskania małogabarytowych próbek.

______________________________________________________________________________________
Opracowania technologii

Pracownicy wydziału mają możliwości opracowania technologii z różnych dziedzin budownictwa:
- receptury wykonania mieszanek mineralno- asfaltowej na nawierzchnie drogowe.
- wykorzystanie materiałów i odpadów w budownictwie
- robót wykończeniowych i sposobu ich napraw
- metod usuwania nawarstwień powierzchniowych z kamiennych obiektów zabytkowych
- konserwacji sztukaterii oraz kamiennych obiektów zabytkowych

______________________________________________________________________________________
Ekspertyzy techniczne
Pracownicy Wydziału wykonują ekspertyzy techniczne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego:

- obiektów budowlanych
- elementów budowlanych
- z zakresu konstrukcji żelbetowych,
- ocena stanu technicznego konstrukcji,
- badania sklerometryczne wytrzymałości materiałów,
- ekspertyzy dotyczące izolacji wodnych,
- ekspertyzy i doradztwo w zakresie inżynierii wiatrowej i aerodynamiki budowli
- ocena stanu zachowań elementów kamiennych, tynków i zapraw w budynkach zabytkowych
- ekspertyzy modernizacji węzłów cieplnych, kotłowni, sieci ciepłowniczych, instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji.

______________________________________________________________________________________
Projekty materiałów i procesów

- Betonu i mieszanek betonowych
- Konstrukcyjne budynków, obiektów budowlanych i inżynierskich
- Rozbiórki obiektów budowlanych
- Strategii przedsiębiorstwa (biznes plan)
- Technologii i organizacji robót budowlanych
- Harmonogramowanie
- Projekty zagospodarowania placu budowy
- Plany BIOZ
- Instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych