Realizowane przedmioty

1. PODSTAWY MECHANIKI KONSTRUKCJI

Schematy statyczne i obliczenia statyczne płaskich statycznie wyznaczalnych układów prętowych.

Zapoznanie się z pojęciami: układ statycznie wyznaczalny, układ geometrycznie zmienny, obciążenie stałe, obciążenie zmienne w czasie, stateczność, obliczenia statyczne z małymi przemieszczeniami, obliczenia statyczne z nieliniowościami materiałowymi i geometrycznymi, stateczność konstrukcji, drgania własne, tarcie.

Zasady pracy rusztowań jako konstrukcji prętowych.

Omówienie obciążeń działających na rusztowania.

Prezentacja przykładów, pokazujących wpływ rozmieszczenia elementów na wytężenie konstrukcji.

Prezentacja wpływu jakości podłoża pod rusztowaniem na funkcjonowanie rusztowania.

Prezentacja przykładów, pokazujących wpływ obciążeń zmiennych na rusztowanie i ludzi na rusztowaniu.

2. PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE

Omówienie aktów prawnych, w tym także związanych z innymi niż budownictwo działami gospodarki.

Omówienie norm odnoszących się do rusztowań budowlano-montażowych.

Ogólne omówienie dokumentów, z jakimi można się spotkać podczas użytkowania rusztowań.

Kompetencje w zakresie montażu, projektowania, użytkowania rusztowań, nadzoru rusztowań.

Obowiązki pracodawcy, pracownika, inwestora, kierownika budowy.

Zakresy szkoleń i wymaganych dokumentów w odniesieniu do pracowników.

3. WYBRANE ZAGADNIENIA BHP PRZY MONTAŻU I UŻYTKOWANIU RUSZTOWAŃ

Akty prawne i ich zawartość w zakresie przepisów BHP.

Zasady użytkowania rusztowań.

Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Opracowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.

Ocena ryzyka zawodowego.

Organizacja i zakres szkoleń stanowiskowych.

Organizacja pracy na rusztowaniach przy różnych oddziaływaniach środowiskowych (temperatura, wiatr, opady, zapylenie, hałas, drgania).

Organizacja placu budowy, ze szczególnym wskazaniem zabezpieczeń, magazynowania, transportu pionowego, poziomego, organizowania strefy socjalnej.

Prezentacja przyczyn i skutków wypadków.

Zasady eliminacji osób niedysponowanych w danym okresie do pracy na rusztowaniach.

Zasady postępowania po wypadku, w tym omówienie niezbędnej dokumentacji powypadkowej.

4. KONTROLA I NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM RUSZTOWAŃ

Omówienie regulacji prawnych.

Omówienie zakresu odbioru rusztowań i poszczególnych rodzajów przeglądów.

Ćwiczenie praktyczne, polegające na wykonaniu szkicu rusztowania, standardowego przeglądu rusztowania z wypełnieniem odpowiedniego protokołu, wykonaniu oceny stanu technicznego wraz z pomiarem stanu podłoża gruntowego i wywieranego nacisku na podłoże przez rusztowanie, pomiarem geodezyjnym (tachimetr i metoda uproszczona, np. pion), pomiarem nośności zakotwienia w różnych materiałach, pomiar oporności uziemienia i drgań rusztowań.

Raport z ćwiczeń zawierający propozycję korekty zidentyfikowanych błędów w rusztowaniu.

Rozróżnienie błędów wpływających na stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.

Kryteria oceny stanu technicznego elementów rusztowania.

5. KSZTAŁTOWANIE RUSZTOWAŃ

Omówienie przepisów w zakresie kształtowania rusztowań.

Przygotowanie koncepcji zabudowy w formie odręcznych szkiców.

Przygotowanie rysunków 2D i 3D rusztowań budowlanych wokół brył obiektów za pomocą programu komputerowego.

Wskazanie niezbędnych elementów dokumentacji - planu montażu rusztowania.

6. TECHNOLOGIE MONTAŻU i DEMONTAŻU RUSZTOWAŃ

Omówienie systemów i rodzajów rusztowań.

Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych.

Dokumentacja rusztowania (instrukcja montażu, projekty techniczne rusztowań), stanowiąca podstawę montażu rusztowania.

Prace przygotowawcze przed montażem.

Omówienie rodzajów elementów składowych rusztowań i ich funkcji.

Omówienie technologii montażu różnych rodzajów rusztowań (rusztowań drewnianych, rurowo-złączkowych, ramowych, modułowych, przejezdnych).

Przykłady nieprawidłowości w rusztowaniach.

Zajęcia praktyczne – montaż przykładowych rusztowań ramowych, modułowych i przejezdnych.

7. ROZLICZENIE USŁUGI RUSZTOWANIOWEJ

Przedstawienie różnych sposobów rozliczeń montażu/demontażu/pracy sprzętu - według listy cen jednostkowych, według ryczałtu, według KNR.

Rozliczenie najmu (pracy sprzętu).

Rozliczenie pracy brygady.

Rozliczenie kosztów transportu.

Gospodarka magazynowa elementów rusztowań.

8. SYMULACJE KOMPUTEROWE PRACY RUSZTOWAŃ

Omówienie norm dotyczących projektowania i analiz statyczno-wytrzymałościowych rusztowań.

Zasady przyjmowania schematów statycznych.

Przyjmowanie obciążeń rusztowań.

Obliczenia statyczne rusztowań.

Obliczenia stateczności rusztowań.

Obliczenia drgań własnych rusztowań.

Symulacja przejścia pracownika po rusztowaniu słabo zakotwionym.

9. MOTYWOWANIE I PERSWAZJA W PRACY MENEDŻERA

Komunikacja narzędziem pracy menedżera.

Perswazja w pracy menedżera.

Tor centralny i peryferyjny perswazji.

Modelowanie jako mechanizm wpływu.

Zasady udzielania informacji zwrotnej.

Narzędzia motywowania – praktyczne zastosowanie.

10. SEMINARIUM, PRACA DYPLOMOWA

Projekt rusztowania budowlanego, zawierający:

- opis techniczny,

- opis montaż i demontażu rusztowania,

- rysunki techniczne,

- zebranie obciążeń,

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,

- informację BIOZ i IBWR.

- przygotowanie zestawienia elementów rusztowania.