Cele Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i działania w ramach WSZJK na Wydziale BiA

Celem systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie Wydziału jest stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia oraz dostosowywania programu kształcenia do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i potrzeb zewnętrznych interesariuszy, tak w zakresie oferowanej wiedzy, jak i umiejętności i postaw społecznych, a szczególnie:

 • zapewnienie zgodności programu kształcenia z wymaganiami prawnymi,
 • zapewnienie zgodności zakładanych efektów z potrzebami rynku pracy i pracodawców,
 • doskonalenie programu kształcenia w zakresie zakładanych efektów kształcenia pod kątem metod weryfikacji ich osiągnięcia, adekwatności treści kształcenia, stosowanych metod kształcenia oraz metod, kryteriów i procedur oceny,
 • doskonalenie jakości procesu dyplomowania w kontekście zakładanych efektów kształcenia dla programu studiów,
 • doskonalenie kompetencji wykładowców,
 • stała poprawa warunków prowadzenia zajęć
 • doskonalenie obiektywnego i wiarygodnego systemu informacji na temat realizowanego programu kształcenia.

Główne działania umożliwiające zapewnienie jakość kształcenia to:

 • systematycznie dokonywana ocena programów studiów i metod kształcenia,
 • monitorowanie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur, w tym sposobów oceniania postępów studentów,
 • stałe doskonalenie procesu dydaktycznego, w zakresie merytorycznym i organizacyjnym,
 • prowadzenie właściwej polityki kadrowej,
 • przyjęcie i stosowanie zasad i warunków przyjęć na studia oraz liczby studentów, najbardziej optymalnych z punktu widzenia funkcjonowania programu kształcenia,
 • identyfikacja obszarów działalności Wydziału, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian i wyznaczanie ich kierunku.

Na Wydziale podejmowane są następujące działania zapewniające realizacje założonych celów:

 • ocena stopnia realizacji celów kształcenia założonych w programie efektów kształcenia.
 • ocena przydatności  zakładanych w programie kształcenia  i uzyskanych przez studentów efektów kształcenia w pracy zawodowej
 • ocena poziomu merytorycznego oraz sposobu prowadzenia wszystkich form zajęć dydaktycznych.
 • ocena kadry dydaktycznej, pod względem prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 • ocena zasad i wyników rekrutacji.
 • ocena organizacji procesu dydaktycznego.
 • ocena infrastruktury dydaktycznej, wyposażenia laboratoriów, bazy informatycznej
 • ocena wielkości i przydatności zasobów bibliotecznych oraz ich dostępności (szczególnie pozycji zalecanych w programie kształcenia) dla nauczycieli akademickich i studentów
 • ocena dostępności do informacji związanych z programami kształcenia oraz procesem dydaktycznym dla studentów i kandydatów.

Podstawowym narzędziem, stosowanym do analizowania jakości procesu kształcenia jest system ocen pracowników i zajęć. Realizowane jest to poprzez:

 • ocenę zajęć przez studentów,
 • ocenę prac dyplomowych,
 • ocenę procesu kształcenia przez absolwentów,
 • hospitowanie zajęć,
 • kontrolę zewnętrzną zajęć.

Celem wszystkich podejmowanych działań jest określenie tych obszarów działalności dydaktycznej Wydziału, w których niezbędne są zmiany.