Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

 

Funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury pełni dr hab. inż. Sławomir Biruk, prof. Uczelni.    

Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1) bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej;

2) kierowanie pracami wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia;

3) podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale;

4) nadzorowanie wdrażania procedur jakości kształcenia na wydziale;

5) koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi wydziału oraz Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym akredytacji i badań ankietowych;

6) przygotowanie corocznego sprawozdania z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w wydziale i przedłożenie go do zatwierdzenia wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, a po zatwierdzeniu – przekazanie dziekanowi wydziału oraz pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia w terminie do końca listopada kolejnego roku akademickiego.