Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

 

Funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury pełni dr inż. Wojciech Adamczyk.    

Do podstawowych zadań Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia należy:

 1. bieżące nadzorowanie funkcjonowania systemu oceny jakości kształcenia na WBiA PL;
 2. podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale;
 3. nadzorowanie wdrażania procedur jakości kształcenia na wydziale;
 4. przeprowadzanie oceny organizacji procesu dydaktycznego realizowanego na wydziale;
 5. koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi wydziału oraz Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym w zakresie:
  1. akredytacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  2. ankietyzacji,
  3. hospitacji;
 6. przygotowanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na wydziale i przedłożenie go wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.
 7. wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelniana Radę ds. Jakości Kształcenia;
 8.  inicjowanie działań naprawczych w przypadku niespełnienia standardów jakości;
 9.  sporządzanie rocznych raportów z działalności komisji oraz przedstawianie ich dziekanowi i Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.