Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka organizacyjna

1

Dr hab. inż. Sławomir Biruk, prof. Uczelni

Przewodniczący komisji,

WBIA, Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych

2

Dr inż. Aleksander Robak

WBIA, Katedra Mechaniki Budowli

3

Dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska

WBIA, Katedra Mechaniki Ciała Stałego

4

Dr Lidia Bandura

WBiA, Katedra Geotechniki

5

Dr inż. Waldemar Budzyński

WBIA, Katedra Budownictwa Ogólnego

6

Mgr inż. arch. Katarzyna Drobek

WBIA, Katedra Konserwacji Zabytków
7

Dr inż. Ilona Szewczak

WBIA, Katedra Konstrukcji Budowlanych

8

Dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. Uczelni

WBIA, Katedra Architektury Współczesnej
9

Dr inż. arch. Hubert Trammer

WBIA, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
10

Mgr inż. Dariusz Flak

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

11

Mgr inż. Janusz Fronczyk

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

12

Dr inż. Maciej Kowal

WBIA, Katedra Dróg i Mostów

13

Mgr inż. arch. Karolina Plewa

Stowarzyszenie Architektów Polskich

14

Mgr inż. arch. Kazimierz Kraczoń

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP

15

Katarzyna Zielińska

WBIA , student
16

Dominika Tarczyńska

WBIA , student

 

Do zakresu działania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:

Do zakresu działania wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia należy:

1) współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;

2) opiniowanie nowo projektowanych programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;

3) opiniowanie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;

4) opiniowanie wniosków o zniesienie kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;

5) przeprowadzanie zbiorczej oceny jakości kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w jednostce organizacyjnej;

6) przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków wynikających z analizy:

a) opinii pracodawców, uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy,
b) opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w programach studiów kierunków prowadzonych przez wydział;
c) sprawozdań rocznych, przygotowanych przez rady programowe kierunków studiów prowadzonych przez wydział;

7) analiza wyników studenckiej oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów, a także wyników oceny pracy dziekanatu;

8) ocena programów studiów pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta oraz możliwości osiągnięcia założonych efektów uczenia się;

9) przeprowadzanie oceny organizacji procesu dydaktycznego oraz infrastruktury wykorzystywanej w procesie dydaktycznym realizowanym w wydziale;

10) ocena systemu informacyjnego jednostki pod kątem kompletności i aktualności publikowanych informacji o procesie kształcenia i jego jakości;

11) wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia;

12) inicjowanie działań naprawczych związanych z podnoszeniem jakości kształcenia.