Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka organizacyjna

Kontakt

Tel./e-mail

1

Dr inż. Wojciech Adamczyk

Przewodniczący komisji,

WBIA, Katedra Budownictwa Ogólnego

815384448

w.adamczyk@pollub.pl

2

Dr inż. Jarosław Bęc

WBIA, Katedra Mechaniki Budowli

815384436

j.bec@pollub.pl

3

Mgr inż. Grażyna Borecka

WBIA, Katedra Mechaniki Ciała Stałego

815384439

g.borecka@pollub.pl

4

Dr inż. Witold Borowski

WBiA, Katedra Geotechniki

815384417

w.borowski@pollub.pl

5

Dr inż. Waldemar Budzyński

WBIA, Katedra Budownictwa Ogólnego

815384446,

w.budzynski@pollub.pl

6

Dr inż. Agata Czarnigowska

WBIA, Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych

815384441

a.czarnigowska@pollub.pl

7

Dr hab. inż. Grzegorz Golewski,

prof. PL

WBIA, Katedra Konstrukcji Budowlanych

815384394

g.golewski@pollub.pl

8

Mgr inż. arch. Sławomir Hapoński

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP

pracowniaarchitektury@ wp.pl

9

Mgr inż. Janusz Iberszer

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 iberszer@gmail.com ,

lub@piib.org.pl

10

Mgr inż. Kazimierz Imbor

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

 ikatt-szkol@wp.pl, pzitb@op.pl

11

Dr inż. Sławomir Karaś

WBIA, Katedra Dróg i Mostów

815384383

s.karas@pollub.pl

12

Mgr inż. arch. Bartłomiej Kożuchowski

Stowarzyszenie Architektów Polskich

barkoz@2com.pl

13

Mgr inż. arch. Kazimierz Kraczoń

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP

kazimierz_kr@op.pl, artkk@op.pl

14

Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

WBIA, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

815384450,

b.kwiatkowski@pollub.pl

15 Dominika Kowalczyk WBIA , student dominikakowalczyk4@wp.pl
16

Dr inż. Maciej Trochonowicz

WBIA, Katedra Konserwacji Zabytków

815384412

m.trochonowicz@pollub.pl

14

Stanisław Uryniuk

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

pzitb@op.pl

18

Dr inż. arch. Jan Wrana

WBIA, Samodzielna Pracownia Architektoniczna

815384454

j.wrana@pollub.pl

 

Do zakresu działania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:

 1. współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 2. opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia;
 3. opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia;
 4. opiniowanie merytoryczne obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów;
 5. przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków na podstawie analizy:
  1. opinii pracodawców (z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy,
  2. opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na podstawie przeprowadzanych ankiet;
 6. analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów;
 7. ocena stosowanych metod weryfikacji procesu kształcenia;
 8. ocena programów kształcenia pod katem całkowitego nakładu pracy studenta oraz osiągania założonych efektów kształcenia;
 9. ocena prac dyplomowych pod katem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich;