Warunki konkursu na projekt okładki kalendarza akademickiego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Warunki konkursu na projekt okładki kalendarza akademickiego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej  

I. Postanowienia ogólne

                                                                 § 1

Celem konkursu jest wyłonienie projektów kalendarza akademickiego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej do wykorzystania w wydaniach kalendarza na kolejne lata akademickie.

§ 2

Organizatorem konkursu jest

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,

zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

II. Uczestnicy i termin konkursu

§ 3

1.    W konkursie może uczestniczyć każdy student Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, zwany w dalszej części Regulaminu Uczestnikiem.

2.    Uczestnictwo w konkursie może być indywidualne lub zespołowe.

§ 4

1.    Projekty konkursowe można składać

w dni robocze w godzinach od 9: 00 do 15: 00 do czwartku 23 marca 2017 roku włącznie w sekretariacie Wydziału Budownictwa i Architektury w pokoju 104.

2.    Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w kwietniu 2017 roku.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu. O powyższym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową. 

III. Forma Projektów Konkursowych

§ 5

1.            Projekt okładki kalendarza akademickiego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej powinien być wykonany w technice umożliwiającej jej edycję.

2.         Projekt winien być złożony w dwojakiej formie:

2.1.  Wydruku na formacie A3 pokazującego przednią i tylną stronę okładki (w formacie A 5 każda i umieszczony pomiędzy nimi grzbiet o grubości 1 cm.

2.2. płyty CD lub DVD z okładką zapisaną na niej w dwóch formatach - TIFF i PDF (zarówno w jednym jak i w drugim formacie)

3. Okładka kalendarza może być wykonana zarówno w grafice kolorowej jak i czarno-białej.

4. Projekt winien obejmować

4.1. Przednią stronę okładki zawierającą

-  tekst:

POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KALENDARZ AKADEMICKI 2017/2018

Dopuszcza się modyfikacje przewidzianego tekstu z zachowaniem istoty jego treści.

- logo Wydziału Budownictwa i Architektury

4.2. Grzbiet z napisem POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 2017/2018

4.2. Tylną stronę okładki o zawartości określonej dowolnie przez autorów.

IV. Zasady konkursu

§ 6

1.    Konkurs jest jednoetapowy.

2.    Uczestnik może złożyć dowolną ilość Projektów.

3.    Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje jego zasady oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów Konkursu.

§ 7

1.    Uczestnicy konkursu składają Projekty konkursowe w terminie do dnia 23.03.2017r. (czwartek) do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach dołączając do każdego z Projektów podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodami.

2.    Formularz zgłoszeniowy, wraz ze zgodami do podpisania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu www.konkurskalendarz.wbia.pollub.pl

3.    Każdy Projekt należy oznaczyć symbolem (złożonym z liter i/lub cyfr takim samym jak wpisany na formularzu zgłoszeniowym) identyfikującym Uczestnika. Symbol należy umieścić na:

- wydruku projektu w formacie A3

- formularzu zgłoszeniowym

- płycie CD lub DVD – należy nim podpisać samą płytę

- opakowaniu w którym zostaną umieszczone dostarczone na konkurs materiały

4.    Uczestnik składający na konkurs dwa lub więcej Projektów, każdy z nich oznacza odrębnym symbolem, do każdego z nich dołącza osobny formularz zgłoszeniowy i każdy umieszcza w osobnym opakowaniu.

5.    Uczestnicy konkursu mogą kierować pytania w sprawach jego dotyczących. Pytania należy kierować drogą mailową na adres: huberttrammer@interia.pl

Odpowiedzi będą umieszczane na stronie internetowej konkursu.

§ 8

1.     Nagrody, a ewentualnie także wyróżnienia w konkursie na Projekt okładki Kalendarza Akademickiego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiejprzyzna Sąd Konkursowy.

2.     Sąd Konkursowy powoła organizator. Do udziału w Sądzie Konkursowym zostaną zaproszeni wszyscy autorzy złożonych na konkurs Projektów.

3.     Sąd Konkursowy oceni przesłane Projekty, biorąc pod uwagę wartości projektowe:

- oryginalność

- walory artystyczne

- odpowiedniość do wykorzystania jako okładka kalendarza akademickiego przeznaczonego przede wszystkim dla studentów I roku kierunku architektura i studentów I roku kierunku budownictwo

- wykonalność.

V.            Nagrody, wyróżnienia i zakupy

§ 9

1.     Organizator przeznacza na Nagrody w konkursie kwotę 1000 zł (tysiąc złotych) brutto.

2.     Organizator gwarantuje wypłatę całej puli Nagród.

3.     I Nagroda wynosi 400 zł (czterysta złotych) brutto. Przy wypłacie Nagrody zostanie potrącony od niej podatek dochodowy.

4.     Pozostała część puli Nagród w wysokości 600 zł (sześćset złotych) brutto przeznaczona jest na dalsze nagrody, których wysokość i ilość określi Sąd Konkursowy w taki sposób, aby łączna kwota tych pozostałych nagród równała się sumie 600 zł (sześćset złotych brutto). Przy wypłacie każdej z Nagród zostanie od niej potrącony podatek dochodowy.

5.     Wypłata Nagród oznacza jednocześnie zakup przez Organizatora praw do wykorzystania nagrodzonych Projektów.

6.     Sąd Konkursowy może ponadto przyznać w dowolnej ilości wyróżnienia honorowe niezwiązane z nagrodami pieniężnymi ani rzeczowymi.

7.     Organizator Konkursu może dodatkowo podjąć decyzję o zakupie praw do wykorzystania Projektów, za które Sąd Konkursowy nie przyzna Nagród. Decyzja taka może dotyczyć zarówno Projektów, które otrzymają wyróżnienia honorowe jak też pozostałych Projektów. Będzie ona podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego z Projektów. Decyzję czy zakup praw zostanie dokonany, a jeśli tak to, jakiej ilości i których Projektów będzie dotyczył podejmie Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej po rozstrzygnięciu Konkursu, zapoznaniu się z Projektami i ewentualnym zasięgnięciu opinii wybranych pracowników WBiA PL.

8.     Kwota honorarium za zakup praw do wykorzystania każdego z Projektów, za który Sąd Konkursowy nie przyznał nagrody pieniężnej, a o zakupie, którego ewentualnie zdecyduje Organizator Konkursu wynosi 120 zł (sto dwadzieścia złotych) brutto. Przy wypłacie honorarium zostanie potrącony od niego podatek dochodowy.

VI.  Prawa do prac i wykorzystanie prac

§ 10

1.    Projekty przekazane na Konkurs muszą być oryginalne, nie mogą zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie mogą naruszać ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich.

2.    Przekazując Projekt na konkurs Uczestnik wyraża zgodę,że w przypadku otrzymania Nagrody lub dokonania przez Organizatora zakupu praw do wykorzystania Projektu, Uczestnik przekaże Organizatorowi prawo do wykorzystania Projektu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, zawsze jednak w zgodzie z celem konkursu, a także prawo do dokonywania niezbędnych zmian edytorskich.

3.    Organizator Konkursu w momencie wykorzystywania projektów do druku zwróci się do Autorów Projektów o dokonanie niezbędnych zmian edytorskich. Za związane z tym prace nie jest przewidywane honorarium. Jeżeli Autorzy Projektów nie będą chcieli lub mogli wykonać tych prac, a także jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie z nimi kontaktu Organizator będzie miał prawo wykonać te prace przy pomocy innych osób.

4.    Organizator przewiduje wykorzystanie Projektu, któremu zostanie przyznana I Nagroda jako okładki Kalendarza Akademickiego na rok akademicki 2017/2018, zaś projektów którym zostaną przyznane kolejne Nagrody jako okładek Kalendarzy Akademickich na kolejne lata. W przypadku zakupu praw do wykorzystania Prac nienagrodzonych Organizator zamierza wykorzystać je jako okładki kalendarzy na lata akademickie wypadające po wykorzystaniu Projektów, którym zostaną przyznane Nagrody.

5.    Autorzy Projektów Nagrodzonych i Projektów do wykorzystania których organizator zakupi prawa zachowują prawo do prezentacji swoich Projektów w celach referencyjnych.

6.    Autorzy pozostałych złożonych na konkurs prac zachowują do nich wszystkie prawa, udzielając organizatorowi konkursu nieodpłatnie prawa publikacji w celach promocyjnych i prezentacji pokonkursowej.