Warunki użytkowania

Warunki użytkowania oprogramowania objętego licencją Microsoft Azure Dev Tool for Teaching na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Student może używać udostępnionego w ramach programu oprogramowania jedynie w celach nie komercyjnych, to jest edukacja własna, badania i projektowanie, tworzenie i testowanie rozwiązań i projektów w ramach zajęć przewidzianych programem przedmiotu, dla którego oprogramowanie zostało udostępnione lub projektów własnych. Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody. Zabrania się także używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych.

W przypadku ustania zależności między Pracownikiem lub Studentem a Wydziałem Budownictwa i Architektury, na mocy której student posiadał możliwość używania udostępnianego oprogramowania, osoba ta traci możliwość uaktualniania oprogramowania na swoim komputerze osobistym, zachowuje jednak możliwość dalszego używania udostępnionego w ramach programu oprogramowania wyłącznie w celach samokształcenia, oraz wykonując projekty niekomercyjne i niedochodowe.

Naruszenie warunków podanych w niniejszej umowie lub warunkach programu Microsoft Azure Dev Tool for Teaching pociąga za sobą automatycznie utratę zgody na używanie oprogramowania użyczonego w ramach programu i jest jednoznaczne z koniecznością natychmiastowego zaprzestania używania oprogramowania i jego usunięcia z komputera osobistego Studenta lub Pracownika. Niezależnie od powyższego naruszenie warunków licencji może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.