Egzamin z rysunku - studia I stopnia

Egzamin z rysunku na kierunek architektura w roku akademickim 2021/22

Kandydaci którzy zadali egzamin z rysunku na kierunek Architektura

Kandydaci którzy nie zdali egzaminu z rysunku na kierunek Architektura

 

Egzamin zdalny z rysunku - podział na grupy.

Linki do poszczególnych spotkań w MS Teams zostały opublikowane na indywidualnych kontach kandydatów , w dziale "Ogłoszenia" (menu po lewej stronie)  .

Egzamin z rysunku odręcznego ma na celu:

- sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata,
- sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązaniu problemów komponowania przestrzeni.
- sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem jego predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką.

Zakres egzaminu na kierunek architektura

Kandydat na kierunek studiów Architektura  zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych, ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie).

Kandydat na kierunek studiów Architektura  może uzyskać maksymalnie 500 punktów, łącznie z obu zadań rysunkowych. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.

Forma egzaminu na kierunek architektura

Egzamin obejmuje wykonanie dwóch rysunków ołówkiem grafitowym:

- próbny egzamin zdalny - 05.07.2021
- rysunek z natury - 06.07.2021
- rysunek z wyobraźni - 07.07.2021

Każdy z rysunków powinien być wykonany na arkuszu o formacie B2

Kandydat ma obowiązek wykonania obydwu zadań rysunkowych. Przewiduje się 3 godziny zegarowe (180 min) na wykonanie jednego rysunku.

Odliczanie czasu trwania egzaminu rozpocznie się po omówieniu tematów i spraw organizacyjnych. 

W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów, z uwagi na sytuację epidemiczną, egzamin wstępny z rysunku odbędzie się w formie zdalnej - w postaci wideokonferencji.

Aby przystąpić do egzaminu, kandydat  musi posiadać stabilny dostęp do Internetu oraz kamerę, mikrofon i głośniki.

 W celu przeprowadzenia egzaminu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wprowadzi podział kandydatów na grupy. Podział na grupy zostanie opublikowany do dnia 28.06.2021 na podstronie dla kandydatów  (strona wydziału BiA) oraz w systemie ERK.  Każda grupa będzie posiadała własny link do systemu wideokonferencji.  Linki do poszczególnych sesji wideokonferencyjnych zostaną opublikowane w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) w dziale ogłoszenia.

Procedura podłączania się do systemu wideokonferencji będzie opisana szczegółowo w dokumencie "Instrukcja połączenia MS Teams" udostępnionym poniżej.

Instrukcja połączenia MS Teams

Przed przystąpieniem do egzaminu zdalnego z rysunku  kandydat zobowiązany jest udzielić zgody na utrwalenie wizerunku w trakcie wideokonferencji, której treść będzie udostępniona poniżej.  
Udzielenie wymienionej zgody jest konieczne,  ponieważ egzamin będzie nagrywany.

Egzamin wstępny z rysunku na kierunek Architektura w roku akademickim 2021/22 odbędzie się:

- próbny egzamin zdalny (obywatele polscy i cudzoziemcy) - 05.07.2021 r. o godz. 12:00 czasu polskiego;

- egzamin zdalny (obywatele polscy i cudzoziemcy) - 06-07.07.2021 r. o godz. 10:00  czasu polskiego (logowanie od 9:30);

W trakcie egzaminu próbnego kandydaci przećwiczą m.in. procedurę załączania plików w systemie ERK, przekazując  Zgodę na utrwalenie wizerunku.

Dokument należy wydrukować, wypełnić dane osobowe, wybrać wariant "wyrażam..." / "nie wyrażam..." poprzez skreślenie niepotrzebnego, podpisać własnoręcznie, zrobić skan lub zdjęcie i przesłać przez system ERK. 

Jeśli kandydat nie ma możliwości wydrukowania formularza, przepisuje odręcznie treść dokumentu  i dalej postępuje jak wyżej.  Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego  kandydaci, którzy nie brali udziału w egzaminie próbnym lub uczestniczyli, lecz nie przesłali dokumentu, zobowiązani są przesłać zgodę na utrwalenie wizerunku przez system ERK.

W czasie procedury zatwierdzania kandydata podczas egzaminu należy okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem. Dla bezpieczeństwa  kandydat pokazuje dokument w taki sposób, aby widoczne było TYLKO ZDJĘCIE ORAZ IMIĘ I NAZWISKO, pozostałe dane zasłania dłonią.

 

W czasie egzaminu w pomieszczeniu, w którym rysuje kandydat, nie powinny znajdować się osoby trzecie, a w szczególności niedozwolone jest udzielanie kandydatowi wskazówek odnośnie pracy egzaminacyjnej. W przypadku nie zachowania powyższych rygorów, egzamin kandydata może zostać unieważniony.

Tematy prac zostaną opublikowane w dniu egzaminu na platformie wideokonferencyjnej.

Logując się do wideokonferencji, kandydat musi podać Imię, drugie Imię (jeśli jest) i Nazwisko w pełnym brzmieniu.

Skan lub zdjęcie rysunku w wysokiej rozdzielczości  musi zostać przesłane do Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem systemu ERK (elektronicznej rejestracji kandydatów) w przeciągu 30 minut od zakończenia egzaminu.

Jakość zdjęcia musi pozwalać na dokładne sprawdzenie pracy nawet w powiększeniu i jest sprecyzowana w dokumencie "Zasady postępowania...", który będzie udostęepniony poniżej.

W celu załadowania pliku rysunku do systemu  ERK należy, po zalogowaniu się, wybrać ścieżkę:
Dane Kandydata > załączone dokumenty.

Nazwy plików załączanych przez system ERK nie wymagają specyfikacji.

Wyjątkowo - wyłącznie w przypadku, gdy kandydat nie będzie miał możliwości załadowania pliku w systemie ERK - należy nadać plikowi unikalną nazwę UID_Nazwisko_Imię_1 (pierwszy rysunek) lub UID_Nazwisko_Imię_2 (drugi rysunek) i przesłać plik na adres e-mail wb.rysunek@pollub.pl z konta e-mail zarejestrowanego przez kandydata w systemie ERK. W tytule wiadomości należy wpisać "Nazwisko Imię Rysunek1" / "Nazwisko Imię Rysunek2".

Dokumenty do pobrania:

___________________________________

Zgoda na utrwalenie wizerunku  

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/22 na kierunek studiów Architektura w Politechnice Lubelskiej

Instrukcja połączenia do systemu wideokonferencji używanego w trakcie zdalnego egzaminu wstępnego z rysunku. 

___________________________________