Kierunki kształcenia

Studia I stopnia

 • Kierunki kształcenia

BUDOWNICTWO

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: *

 •  Bez specjalności

W budownictwie, niezmiennie od wieków, znajduje zatrudnienie wiele osób na całym świecie, dlatego jest to jeden z podstawowych i tradycyjnych, a zarazem prestiżowych kierunków studiów na uczelniach technicznych.

Program studiów realizowany na tym kierunku pozwala między innymi uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, technologii stosowanych w budownictwie, a także kierowania procesem inwestycyjnym. Studia umożliwiają zapoznanie się z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie oraz badaniami laboratoryjnymi. Jednocześnie rozwiniesz swoje umiejętności językowe. Zostaniesz przygotowany do pracy na budowie, w przedsiębiorstwach produkcji budowlanej, w pracowniach projektowych, jednostkach administracyjnych, a także w placówkach naukowo-badawczych i instytucjach doradczych związanych z budownictwem. Możesz zostać specjalistą z zakresu dróg i mostów, konstrukcji budowlanych, remontów i konserwacji zabytków, technologii i organizacji w budownictwie lub budownictwa ekologicznego. Dodatkowo, po ukończeniu studiów i odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, możesz uzyskać pełne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Rozwiń swoje zainteresowania techniczne  i zbuduj swoją przyszłość z nami.

 

ARCHITEKTURA

Studia stacjonarne I stopnia: *

 •  Bez specjalności

Architektura to piękno, estetyka, ale również funkcjonalność, konstrukcja i technologia wykonania obiektu.

Jeśli lubisz tworzyć bryły budynków, planować ich funkcje, projektować przestrzeń, w której będą zlokalizowane, a dodatkowo lubisz rysować i masz talent twórczy, to architektura jest idealnym kierunkiem dla Ciebie. Realizując program studiów na tym kierunku, zdobędziesz, między innymi, wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, konserwacji zabytków, budownictwa, a także kierowania procesem inwestycyjnym i przepisów techniczno-budowlanych. Zdobędziesz umiejętności kształtowania przestrzeni i środowiska człowieka, a przede wszystkim projektowania architektonicznego i urbanistycznego z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa  użytkowania obiektów. Studia umożliwią Ci zapoznanie się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w budownictwie, organizacją procesu budowlanego oraz z technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie. Zostaniesz przygotowany do pracy w pracowniach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także w zespołach prowadzących badania naukowe z zakresu architektury oraz jednostkach doradztwa technicznego. Dzięki specjalistycznemu wykształceniu i umiejętnościom językowym będziesz mógł podjąć pracę w zawodzie architekta w kraju i za granicą. Dodatkowo, po ukończeniu studiów i odbyciu odpowiedniej praktyki, możesz uzyskać pełne uprawnienia zawodowe, które umożliwią Ci pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. A więc… zaprojektuj swoją karierę już dziś.

 • Plany studiów

Studia I stopnia (inżynierskie) rozpoczynają się od semestru zimowego (w październiku)i trwają:
- na kierunku architektura - 8 semestrów w systemie stacjonarnym,
- na kierunku budownictwo - 7 semestrów w systemie stacjonarnym oraz 9 semestrów w systemie niestacjonarnym.

Architektura :

Budownictwo:

 

Studia II stopnia

 • Kierunki kształcenia

Budownictwo
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Drogi, mosty i ekoinfrastruktura
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Remonty i konserwacja zabytków
 • Budownictwo ekologiczne

Specjalności w j. angielskim:

 • Konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne (Civil Engineering Structures and Ecological Engineering)
 • Ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym (Ecological Engineering in Transport Infrastructure)

Absolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych, zastosowania nowoczesnych technologii oraz technik komputerowych. Uzyskana wiedza umożliwia pracę w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych, w ośrodkach badawczych, w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej także innych związanych z budownictwem i architekturą. Po ukończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o ograniczone uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, drogowej, architektonicznej i sanitarnej, a po ukończeniu studiów II stopnia, o uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 


Architektura
Studia stacjonarne II stopnia

 •  Bez specjalności

Specjalności w j. angielskim:

 • Diagnostyka i remonty obiektów (Diagnosis and Repair of Buildings)

Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania architektoniczno-urbanistycznego,konserwatorskiego, przestrzennego, stosowania procedur opracowania projektów, ekonomiki projektowania i organizacji procesu budowlanego. Jest także przygotowany do wykonywania zawodu architekta, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, podjęcia prac badawczych. Może podjąć zatrudnienie w pracowniach projektowych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz doradczych. Po ukończeniu studiów II stopnia ma możliwość uzyskania pełnych uprawnień umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • Plany studiów

Studia II stopnia (magisterskie) rozpoczynają się od semestru letniego (w lutym) i trwają:
- na kierunku architektura - - 3 semestry w systemie stacjonarnym,
- na kierunku budownictwo - 3 semestry w systemie stacjonarnym oraz 4 semestry w systemie niestacjonarnym.

Architektura :

Budownictwo: