Wymagane dokumenty – cudzoziemcy

Cudzoziemiec po zakwalifikowaniu na studia przekazuje w formie, miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną następujące dokumenty lub ich treści:

  1. wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
  2. kopię ważnej Karty Polaka, jeżeli kandydat posiada taki dokument – oryginał do wglądu;
  3. kopię strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata – oryginał do wglądu;
  4.  świadectwo lub inny dokumentu uznawany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, przy czym dokument wydany poza granicami Polski musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język polski;
  5. kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski: wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski – oryginał do wglądu;
  6. kopię dowodu ubezpieczenia: polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
  7. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
  8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ustalonej przez rektora za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

Dokumenty będące podstawą do przyjęcia na studia, sporządzone w języku innym niż język polski, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Forma i miejsce dostarczenia dokumentów

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty lub ich treści w formie, miejscu i terminie wskazanym przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Cudzoziemiec, kandydat na studia prowadzone w j. polskim – zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty określone w załącznikach do Uchwały lub ich treści w:

 formie: elektronicznej oraz pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42,
Dom Studenta 1, p. 1103,
z dopiskiem REKRUTACJA,

·        treści dokumentów w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu ERK –instrukcja zostanie podana w dniu ogłoszenia list zakwalifikowanych.

c) termin dostarczenia – w dniach 10.08.2020 – 16.08.2020 r.,

przy czym termin uważa się za dotrzymany jeżeli:

a)      dla dokumentów dostarczanych elektronicznie – pliki zostaną wgrane do końca dnia 16.08.2020 r.,

b)     dla dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną lub kurierem* – przesyłka dotrze do biura podawczego najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 16.08.2020 r.,

c)      dla dokumentów składanych osobiście* – dokumenty zostaną złożone w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego PL najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 16.08.2020 r.

Aby wydrukować ankietę osobową należy wybrać
Dane kandydata > Drukuj formularz

Aby załadować pliki  do systemu  ERK należy wybrać :
Dane Kandydata > załączone dokumenty.

*UWAGA! W przypadku dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną lub kurierem oraz dokumentów składanych osobiście komplet dokumentów należy przesłać/złożyć w białej wiązanej teczce  opisanej według wzoru.