Wymagane dokumenty – cudzoziemcy z Kartą Polaka

Wymagane dokumenty – cudzoziemcy z Kartą Polaka, Kartą Stałego Pobytu

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w białej wiązanej teczce opisanej według wzoru.

 1. Cudzoziemiec podejmujący studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich po zakwalifikowaniu na studia składa w miejscu 1 terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną następujące dokumenty:
  • wydrukowaną z systemu ERK 1 podpisaną ankietę osobową;
  • klauzula informacyjna dla kandydata przy złożeniu dokumentów (RODO) - do pobrania w ERK w dziale "Druki";
  • kopię ważnej Karty Polaka, jeżeli kandydat posiada taki dokument, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
  • kopię strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
  • kopię dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument, poświadczoną jak w pkt 2;
  •  poświadczoną (w sposób wskazany w pkt 2) kopię świadectwa lub innego dokumentu uznanego za potwierdzające w RP uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; przy czym dokument wydany poza granicami Polski musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na j. polski;
  • kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski: wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej;
  • kopię dowodu ubezpieczenia: polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
  • dokument potwierdzający znajomość języka, w jakim prowadzone będą studia;
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów zgodnie z wymaganiami rekrutacji na ten kierunek
  • 2 jednakowe fotografie (w tym jedna w formie elektronicznej), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ustalonej przez rektora za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
  • oryginalne pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie lub przez członka komisji rekrutacyjnej) oraz klauzulę pełnomocnika, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.
 2. Dokumenty będące podstawą do przyjęcia na studia, sporządzone w języku innym niż język polski, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Niepełnoletni kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć zgodę opiekunów prawnych sprawujących władzę rodzicielską na:
  • dokonanie rejestracji na studia,
  • złożenie dokumentów na studia w Politechnice Lubelskiej,
  • odbiór decyzji dotyczącej wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
  • przeniesienie dokumentów na inny kierunek,
  • odbiór dokumentów.

Pełnoletniość kandydata ocenia się według prawa kraju, którego obywatelem jest kandydat na studia 1 według stanu na dzień złożenia wniosku o przyjęcie na studia.