11 sierpnia 2016

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

Politechnika Lubelska
na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
– konkursu 4/SK2.0/POWER/3.1/2016, na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej.Cel partnerstwa: 
Działania mające na celu rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, które określane są w oparciu o:

 • analizy i prognozy wskazujące na potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach,
 • zapotrzebowanie zgłaszane przez studentów kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,
 • zapotrzebowanie zgłaszane przez organizacje pozarządowe, jednostka samorządu terytorialnego lub związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • doświadczenie własne lidera.

 

Proponowana grupa docelowa projektu: ok. 50 osób, w tym 30 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury i 20 osób spoza Uczelni.Minimalny zakres tematyczny projektu:

 • rekrutacja uczestników;
 • przeprowadzenie bilansu kompetencji posiadanych przez każdego uczestnika przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu;
 • organizacja warsztatów i zajęć realizowanych w formie projektowej które mają na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.


Partnerami projektu mogą być organizacje pozarządowe, jednostka samorządu terytorialnego lub związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, dzięki którym we współpracy z liderem powstanie efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy  oraz wspólnie uczestniczyć będą z Politechniką Lubelską w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wymagania wobec partnerów:

 • Angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania naukowe lub
 • Aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.
 • Doświadczenie adekwatne do realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności prowadzonej: w obszarze wsparcia projektu; na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt; na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu; wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny partnera.
 • Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.
 • Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

 • Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 • Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów o podobnym charakterze i projektów realizowanych dla i przy współpracy z uczelniami.
 • Opis koncepcji realizacji poszczególnych zadań przez Partnera w ramach projektu.
 • Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, finansowego i kadrowego.
 • Szacunkowy koszt działań w ramach projektu po stronie partnera uwzględniający kategorie wydatków zgodne z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego).

Z ofertą należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do 5 września 2016 roku do godz. 15.00 na adres: Wydział Budownictwa i Architektury ul. Nadbystrzycka 40 pok. 331 z dopiskiem: „Oferta partnerstwa – konkurs nr „4/SK2.0/POWER/3.1/2016” (rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie). Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 509923021. 

Kryteria wyboru Partnerów:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów z uczelniami wyższymi.
 4. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu.
 5. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146)
 1. Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 4 dni kalendarzowych od zakończenia naboru na stronie internetowej www.pollub.pl, bip.pollub.pl.
 2. Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.