18 lipca 2017

2017-06-20 - Akredytacja Laboratorium Budownictwa Politechniki Lubelskiej

W czerwcu Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji Laboratorium Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Akredytacja potwierdzona została Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1650 z dnia 20 czerwca 2017. Akredytacja oznacza, że Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej posiada kompetencje zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", będącej odpowiednikiem EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytacja laboratoriów służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań, wzorcowań i inspekcji certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

 

Dla osób korzystających z usług Laboratorium Budownictwa akredytacja oznacza to:
- uzyskiwanie miarodajnych i precyzyjnych wyników badań,
- dostarczanie wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podejmowane kluczowe decyzje,
- wysokie kompetencje personelu.

Laboratorium Budownictwa posiada, wymienione niżej akredytowane procedury badawcze:
- Statyczna próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia oparta na normie PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (metoda B),
- Oznaczenie procentowej zawartości jonów chlorkowych w betonie oparta na normie PN-EN 14629:2008 (metoda Volharda),
- Oznaczenie powierzchni właściwej ciał stałych metodą adsorpcji azotu w temperaturze ciekłego azotu oparta na normie ISO 9277:2010,
- Badania betonu - Wytrzymałość na ściskanie oparta na normie PN-EN 12390-3:2011/AC:2012,
- Badania betonu - Wytrzymałość na rozciąganie oparta na normie PN-EN 12390-6:2011,
- Badania betonu - Nasiąkliwość oparta na normie PN-88/B-06250,
- Badania betonu - Gęstość betonu oparta na normie PN-EN 12390-7:2011.

Informacje szczegółowe na temat zakresu akredytacji można uzyskać w witrynie Polskiego Centrum Akredytacji:
- informacje o Laboratorium Budownictwa,
- zakres akredytacji.

W skład Laboratorium Budownictwa wchodzą następujące pracownie specjalistyczne:
- Geodezji,
- Geotechniki,
- Mechaniki Ciała Stałego:
- Fizyki Budowli,
- Chemii i Analiz Fazowych,
- Instalacji Sanitarnych,
- Konstrukcji Budowlanych:
- Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów,
- Remontów i Konserwacji Zabytków,
- Badań Terenowych,
- Drogowa.

Informacje szczegółowe na temat zakresu badań Laboratorium można uzyskać w witrynie Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (http://www.lb.pollub.pl/).