14 listopada 2018

Stanowisko pracownika technicznego w Laboratorium Budownictwa

DZIEKAN
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza nabór


na stanowisku pracownika technicznego
w Laboratorium Budownictwa

Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

 

 

Ogólny opis zadań na stanowisku:

‑ przygotowanie stanowisk i materiałów do zajęć laboratoryjnych i prac badawczych w Pracowni Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów oraz Pracowni Konstrukcji Budowlanych;

‑ asystowanie i nadzór nad zajęciami laboratoryjnymi studentów oraz pracami badawczymi studentów oraz pracowników Wydziału;

‑ przeładunek materiałów i aparatury pomiarowej;

‑ obsługa wybranych urządzeń i sprzętu badawczego (w tym maszyny wytrzymałościowe
(Zwick, MTS, Advantest, Walter+bai), zagęszczarki, betoniarki, suszarki, …);

‑ wykonywanie zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w laboratorium akredytowanym;

‑ utrzymanie porządku w wyznaczonych pracowniach i na terenie Laboratorium;

‑ udział w pracach badawczych pracowników Wydziału i Laboratorium Budownictwa;

‑ praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

Wymagane kwalifikacje:

‑ wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) w kierunku Budownictwo (opcjonalnie będą rozpatrywane kandydatury absolwentów techników o profilu budowlanym);

‑ znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

‑ umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (pakiet biurowy, poczta elektroniczna, komunikatory, podstawy funkcjonowania sieci lokalnej i rozległej). Dodatkowym atutem będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego;

‑ wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikatywność;

‑ umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;

‑ umiejętność organizacji pracy własnej.


Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

‑ szczegółowe CV,

‑ podanie o zatrudnienie

‑ kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,

‑ inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

‑ podpisane oświadczenie o treści „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Lubelską do celów rekrutacji zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.”  /data i podpis/.

 

 

Informacje dodatkowe:

Politechnika Lubelska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia oferty bez rozstrzygnięcia.

Politechnika Lubelska nie zwraca nadesłanych dokumentów.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dokumenty kandydata/kandydatki do pracy w Laboratorium Budownictwa WBiA", w sekretariacie Wydziału (I piętro) w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 listopada 2018 r. (do godz. 14:30).

 

 

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej