3 grudnia 2018

28-29.11.2018 - II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”

W dniach 28 – 29 listopada 2018 roku w Lublinie na Wydziale Budownictwa i Architektury PL odbyła się II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.

Głównymi organizatorami byli: Polski Kongres Drogowy, Cement Ożarów oraz Katedra Dróg i Mostów WBiA PL z dużym wsparciem studentów Koła Naukowego Drogowców i Mostowców, a także studentów Specjalności Drogi, Mosty i Ekoinfrastruktura.

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe” była zorganizowana pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Lubelskiej Pana Prof. dr hab. inż. Piotra Kacejki i ze szczególnym udziałem Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Pani Prof. dr hab. inż. Anny Halickiej oraz  Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Pana Prof. dr hab. inż. Bogusława Szmygina.

Głównym celem II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej było przedstawienie zagadnień związanych z szerokim zakresem tematycznym: od podbudowy, stabilizacji i wzmocnienia gruntu dróg o nawierzchni betonowej po monitoring jakości w budownictwie drogowym. Drugiemu tematowi poświęcony był drugi dzień konferencji, organizowany we współpracy z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

 

Pracownicy Katedry Dróg i Mostów przedstawili referaty dotyczące ich wyników prowadzonych badań prowadzonych badań:

  • Wpływ badań hałaśliwości nawierzchni drogowych na ich wybór w rozwiązaniach drogowych - dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz
  • Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne modyfikowane miałem gumowym 0/1 mm – dr inż. Jerzy Kukiełka
  • Badanie modułu sprężystości betonu jako komplementarne uzupełnienie badań na ściskanie – dr inż. Sławomir Karaś
  • Badania hałaśliwości nawierzchni drogowych na przykładzie dróg wykonanych w technologii betonu wałowanego – mgr inż. Marcin Dębiński
  • Możliwości oceny stanu konstrukcji betonowych i zespolonych na podstawie badań dynamicznych obiektów mostowych – mgr inż. Michał Jukowski

 

Referatom i prezentacjom ekspertów ze świata nauki, jednostek administracji drogowej: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz firm branży drogowej i betonowej mogli wysłuchać nasi studenci Wydziału Budownictwa i Architektury.

Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie dostarczy cennej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań technicznych służących poprawie stanu sieci drogowej, zwiększaniu trwałości dróg oraz większej efektywności nakładów na budowy i modernizacje dróg.

Niewątpliwym sukcesem II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe” jest wysoki poziom merytoryczny oraz nawiązanie współpracy z poszczególnymi jednostkami administracji drogowej, środowiskiem akademickim, przedsiębiorcami, firmami projektowymi i wykonawczymi zainteresowanymi efektywną budową dróg. Konferencja stała się platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń a jej efekty spowodują niewątpliwy postęp w zakresie rozwoju technologii drogowych.