25 września 2019

Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia NAUKOWE i SPORTOWE

 

Uwaga!

Studenci ubiegający się o

 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia NAUKOWE i SPORTOWE

 na rok akademicki 2019/2020.

Informacje dotyczące przyznania w/w stypendium na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Wniosek wraz z plikiem dokumentacji o przyznanie stypendium należy złożyć do 7 października 2019 r. do dziekanatu do Pana Prodziekana ds. Studenckich dr inż. Marka Grabiasa w formie papierowej i elektronicznej (e-mail: m.grabias@pollub.pl).

Jako wniosek rozumie się:

- wniosek o stypendium (aktywny formularz wraz z opisem jego wypełnienia znajduje się na stronie Ministerstwa). Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie wolno skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF), plik PDF powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię.pdf” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin PL Kowalski Jan.pdf”.

Ważne: Wniosek o przyznanie stypendium ministra składa się z trzech części: CZĘŚĆ A, B i C. Dane do wypełnienia CZĘŚCI A wniosku, które stanowią część wspólną dla Uczelni, zostały określone w załączniku do n/w Zarządzenia Rektora PL. Pozostałe części wniosku tj. CZĘŚĆ B i CZĘŚĆ C przedstawiają indywidualne dane o studencie i jego znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

- dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej lub artystycznej związanej ze studiami lub znaczących osiągnięć sportowych. Dokumenty te powinny stanowić osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c – skan stron publikacji X”. W celu zmniejszenia objętości pliku PDF zawierającego ww. załączniki, należy stosować się do zaleceń udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa.

-oświadczenie potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – podpisane przez studenta (osobny plik PDF-skan) opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie.PDF”)

Zarządzenie Nr R-41/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2019 r. w sprawie trybu składania przez studentów Politechniki Lubelskiej wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.