23 marca 2020

Komunikat Dziekana WBIA nr 5 z dnia 23.03.2020


KOMUNIKAT DZIEKANA nr 5

w sprawie zasad rozliczania zrealizowanych godzin dydaktycznych zleconych

na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

z dnia 23 marca 2020 r.

 

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Wydział Budownictwa i Architektury


Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych (w formie zdalnej) w ramach zawartych umów cywilno – prawnych przez osoby spoza uczelni.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 26/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Politechnice Lubelskiej przeprowadzone zajęcia wymagają udokumentowania. Dlatego też proszę o przesyłanie przez pracowników realizujących zajęcia „zlecone” - do sekretariatów swoich jednostek materiałów dydaktycznych, odrębnych dla każdych zajęć. Materiały będą przechowywane w dokumentacji katedry.

Rachunek wraz z ewidencją czasu pracy powinien być po zakończeniu miesiąca  przekazywany do podpisu kierownikowi jednostki, a następnie kierowany do sekretariatu wydziału, w celu przekazania do dalszej realizacji do Działu Nauczania i Toku Studiów i do Kwestury.

 


Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

Lublin, dnia 23 marca 2020 r.