20 maja 2020

Komunikat Dziekana WBIA nr 11 z dnia 20.05.2020

KOMUNIKAT DZIEKANA nr 11


w sprawie funkcjonowania
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
z dnia 20 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2020 r. zasady funkcjonowania Uczelni zostały określone w Komunikacie Rektora nr 8/2020 i są one obowiązujące.

W związku z tym na Wydziale Budownictwa i Architektury;

  1. Zgodnie z Komunikatem Rektora - zajęcia realizowane zdalnie nadal prowadzone są w tej samej formie.
  2. Osoby, które zgłosiły brak możliwości realizacji zajęć w trybie zdalnym, proszone są o zaplanowanie terminów ich realizacji na wydziale, w uzgodnieniu z dziekanatem wydziału.
  3. Egzaminy dyplomowe oraz zajęcia laboratoryjne rozpoczną się w określonych w Komunikacie Rektora terminach i będą realizowane wg opracowanych w najbliższym czasie – w uzgodnieniu z kierownikami jednostek - harmonogramów,  które będą Państwu podane do wiadomości.
  4. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi od dnia 25 maja 2020 r. świadczą pracę na terenie Wydziału, zgodnie z obowiązującym, regulaminowym czasem pracy (z wyjątkiem osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach i zasiłkach opiekuńczych).
  5. W normalnym trybie rozpoczyna działalność  Laboratorium Budownictwa.
  6. Pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne przystosowane zostaną do obowiązujących przepisów sanitarnych.
  7. Nadal obowiązują zasady ochrony sanitarnej. Kierowników poszczególnych jednostek zobowiązuję do zapewnienia odpowiednich środków umożliwiających przestrzegania zasad zachowania dystansu i ochrony osobistej pracowników.

 

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

Lublin, dnia 20 maja 2020 r.