16 października 2020

Komunikat Dziekana WBIA z dnia 16.10.2020

Pracownicy i Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury PL,

 

Szanowni Państwo

Ze względu na wciąż rosnącą liczbę zakażonych koronawirusem, rząd podjął decyzję o zaostrzeniu przepisów, od dnia 17 października 2020 r. Lublin znalazł się w tzw. czerwonej strefie. W związku z tym od 17 października przechodzimy wyłącznie na nauczanie w formie zdalnej ( również studia niestacjonarne). Zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie pobytu na terenie Wydziału do niezbędnego minimum i rygorystyczne przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych. Zdalne prowadzenie zajęć może być realizowane z domu lub z terenu wydziału, który pozostaje dostępny dla pracowników. Kierowników jednostek wydziału proszę o zorganizowanie pracy w sposób zapewniający funkcjonowanie jednostki przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom. Zasady pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickim określa Pismo okólne nr 8/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uczelni podczas pandemii koronawirusa od dnia 19 października 2020 r.

Kierowników poszczególnych jednostek proszę o złożenie do wtorku w Sekretariacie Wydziału informacji na temat harmonogramu pracy jednostki oraz pracy zdalnej podległych pracowników administracyjnych. Kierowników Katedr proszę  o zebranie na koniec każdego miesiąca sprawozdań z realizacji zajęć dydaktycznych. (Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r.) 

W zależności od rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco reagować i podejmować decyzje.

 

 W imieniu Zespołu Dziekańskiego

Prof. dr hab. inż.  B.Szmygin