Dla autorów

"Budownictwo i Architektura"

ISSN 1899-0665

Artykuł naukowy należy przygotować zgodnie z kryteriami zawartymi w Załączniku (formatka). Artykuły mogą być przygotowywane w języku polskim oraz angielskim. Każda praca w języku polskim musi zawierać co najmniej tytuł i streszczenie w języku angielskim. Aby zgłosić artykuł należy wypełnić elektroniczny formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Artykuły należy wysyłać w wersji elektronicznej na adres wb.bia@pollub.pl.

Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również głosy lub komentarze prawnicze.

Każda praca jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora/autorów. Obowiązuje tzw. double-blind review process - autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
Po procesie recenzji, autorzy otrzymują wniosek na piśmie odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku ewentualnych uwag i zastrzeżeń we wniosku, autorzy zobligowani są do naniesienia poprawek w swojej pracy zgodnie z sugestiami recenzenta. 
Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, autorzy publikacji zobowiązani są podpisać deklarację o przekazaniu praw autorskich (Załącznik). Jest to procedura niezbędna do procesu publikacji artykułu.

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja prosi Autorów o ujawnienie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Redakcja zobowiązuje się walczyć ze zjawiskiem "GHOSTWRITING". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj: PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA ORYGINALNOŚĆ PUBLIKACJI