Projekty

Projekty dydaktyczne:

 

Lp.

Tytuł projektu / program

Kierownik projektu

Lata realizacji

Źródło finansowania

WWW

  Ochrona i zarządzanie dziedzictwem o największej wartości – System Światowego Dziedzictwa UNESCO Bogusław Szmygin   NAWA  
1 Projektowanie uniwersalne na                Politechnice Lubelskiej Bartłomiej Kwiatkowski 2020-2022 NCBiR  
2 „Heritage BIM - enhancing digital competences of students of Architecture” Bogusław Szmygin 2020-2023 ERASMUS+  
3 University Network for Cultural Heritage – Integrated Protection, Management and Use Bogusław Szmygin 2018-2021 ERASMUS+

 

4 Innovative Educational Tools for Management in Heritage Protection –  gamification in didactic process Bogusław Szmygin 2019-2022 ERASMUS+

 

5 Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami        
6 Budujemy ekologiczną Europę – programy studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Budownictwo        
7 Politechnika przyszłości – dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW        

 

Projekty Naukowo-Badawcze:

Projekty w trakcie realizacji

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Lata realizacji

Źródło finansowania

Strona www

1

Nowe rozwiązanie podkładki podpodkładowej i tłumika szynowego do ochrony otoczenia drogi szynowej przed drganiami i hałasem

Janusz Bohatkiewicz

2018-2021

NCBiR-POIR

 

2

Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu

Agnieszka Woszuk

2019-2021

NCBiR-LIDER

 

3

Otrzymywanie ultraczystych zeolitów i mezoporowatych materiałów krzemionkowych z popiołów lotnych do wybranych zastosowań środowiskowych

Rafał Panek

2019-2021

NCBiR-LIDER

 

4

Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inzynierii  srodowiska, budownictwie i rolnictwie

Wojciech Franus

2019-2023

NCBiR-POIR

 

5

Wykorzystanie surowców odpadowych w mikrofalowej technologii otrzymywania kruszyw ceramicznych

Małgorzata Franus

2021-2023

NCBiR

 

6

Opis dynamicznej fragmentacji metalowo-ceramicznych kompozytów o strukturze infiltrowanej poddanych działaniu dużych prędkości odkształceń wywołanych uderzeniem. Badania doświadczalne i modelowanie wieloskalowe.

Tomasz Sadowski

2020-2023

NCN

 

7

Badania wpływu koncentracji naprężeń w obszarze kotwienia elementów wzmacniających typu laminatowego na nośność obciążanych statycznie i zmęczeniowo wzmocnionych elementów z karbem

Maciej Kowal

2020-2021

NCN

 


 

 

Projekty zrealizowane

Lp.

Tytuł projektu / program

Kierownik projektu

Lata realizacji

Źródło finansowania

WWW

1 Badania struktury i parametrów mechanicznych kompozytów betonowych wykonanych na spoiwach czteroskładnikowych Grzegorz Golewski 2019-2020 NCN  
2 Hydrofobizacja zapraw lekkich polisiloksanami modyfikowanymi bionanopolimerami Danuta Barnat-Hunek 2019-2020 NCN  
3 Mechanizmy rozwoju zniszczenia i zmiany nośności cienkościennych środników o profilu sinusoidalnym w belkach dwuteowych poddanych obciążeniom dynamicznym Krzysztof Śledziewski 2019-2020 NCN  
4 Modyfikowane właściwości kompozytu wapienno-konopnego domieszkami biopolimerów na bazie protein i polisacharydów Przemysław Brzyski 2019-2020 NCN  
5 Szybka metoda otrzymywania kruszyw keramzytowych z surowców odpadowych przy użyciu ogrzewania mikrofalowego Małgorzata Franus 2018-2019 NCN  
6 Synteza i właściwości sorpcyjne kompozytów zeolitowo-węglowych Lidia Bandura 2018-2019 NCN  
7 Badania eksperymentalne odpowiedzi dynamicznej struktur TBC ( thermal barrier coating) - PMC ( polymer matrix composite ) z uwagi na oddziaływanie wysokich prędkości uderzenia Przemysław Golewski 2018-2019 NCN  
8 Badania odpowiedzi na zadane obciążenia mechaniczne zaawansowanych struktur kompozytowych honeycomb- pianka poliuretanowa-płatki grafenu w warunkach wysokich prędkości odkształceń Daniel Pietras 2018-2019 NCN  
9 Wpływ efektu skali i kształtu próbki na geometrie spękań termicznych zaczynów cementowych. Maciej Szeląg 2017-2018 NCN  
10 Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences Bogusław Szmygin 2017-2020   www
11 Wyznaczanie dynamicznej odpowiedzi nowoczesnych ceramicznych materiałów kompozytowych - modelowanie teoretyczne i weryfikacja doświadczalna Tomasz Sadowski 2017-2020 NCN  
12 Rozbudowa potencjału badawczego Laboratorium Katedry Mechaniki Ciała Stałego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w zakresie badań mikrostruktury i stanu powierzchni zaawansowanych materiałów kompozytowych   2018 MNiSW  
13 Badania wpływu struktury zeolitów na efekt spieniania asfaltów Agnieszka Woszuk 2017-2018 NCN  
14 Ochrona przed hałasem drogowym Janusz Bohatkiewicz 2016-2018 NCBiR-RID  
15 Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru Wojciech Franus 2016-2019 NCBiR-RPA  
16 Badania i modelowanie mechanizmu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających Jerzy Podgórski 2016-2019 NCN  
17 Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych Ewa Błazik-Borowa 2016-2018

NCBiR – PBS3

 

18 Opracowanie Innowacyjnych Połączeń Mechanicznych Celem Zastąpienia Konwencjonalnych Połączeń w Strukturach Lotniczych

Tomasz Sadowski

2013 – 2018

NCBiR – INNOLOT

 

19 Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych Wojciech Franus 2014-2017 NCBiR – PBS2  
20 Badania i rozwój technologii produkcji nowych rodzajów materiałów uzyskanych na bazie popiołu lotnego Wojciech Franus 2015-2016 NCBiR – Gekon  
21 CO2 poost-combustion capture using amine impregnated synthetic zeolite Wojciech Franus 2013-2016 NCBiR  
22 Smart Value - Wartości i wartościowanie jako kluczowe czynniki w ochronie, konserwacji i współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa - wspólne badania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nowoczesna analiza naukowa tematu badawczego Bogusław Szmygin 2013-2016 NCN www
23

Developing an innovative model of cross-border use of zeolitic tuff

Wojciech Franus

2013-2015

MRR –
PL-BY-UA

 

24

Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych

Wojciech Franus

2012-2015

NCBiR – PBS1

www

25

Centre of Excellence for Modern Composites Applied in Aerospace and Surface Transport

Tomasz Sadowski

2010 – 2013

7 Program Ramowy UE

www

26

Wytwarzanie sorbentu zeolitowego na bazie popiołow lotnych i jego zastosowanie w

inżynierii i ochronie środowiska

Wojciech Franus

2009 - 2012

NCBiR – Projekt Rozwojowy

 

27

Modyfikacja właściwości fizykochemicznych wybranych surowcow mineralnych

Lubelszczyzny w celu uzyskania sorbentow ditlenku węgla

Wojciech Franus

2009 -2012

NCN

 

28

Wpływ struktury wiatru na obciążenie budowli oraz weryfikacja modeli matematycznych

wybranych zjawisk dynamicznego oddziaływania wiatru na konstrukcje smukłe i prętowo-cięgnowe

Tomasz Lipecki

2009 - 2011

NCN

 

29

Wytwarzanie sorbentu zeolitowego na bazie popiołów lotnych i jego zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska

Wojciech Franus

2009-2011

 

 

30

Modyfikacja właściwości fizykochemicznych wybranych surowców mineralnych Lubelszczyzny w celu uzyskania sorbentów ditlenku węgla

Wojciech Franus

2009-2011

 

 

31

Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych

Wojciech Franus

2009-2011

 

 

32

Analiza pracy mostowych dźwigarow stalowych ze środnikami z blach falistych

Grażna

Łagoda

2009 - 2011

 

 

33

Wpływ sposobu realizacji warunkow brzegowych w metodzie wirow dyskretnych na

odpowiedź aerodynamiczną pomostow

Andrzej Flaga

2009 - 2011

 

 

34

Projektowanie odpornych harmonogramow budowlanych w oparciu o wieloatrybutową

ocenę wpływu warunkow realizacyjnych

Piotr Jaśkowski

2009 - 2011

 

 

35

Nowoczesne Technologie Materiałowe Stosowane w Przemyśle Lotniczym

Tomasz Sadowski

2008 - 2015

 

 

36

Nowe materiały kompozytowe stosowane w produkcji helikoptera PZL W – 3A Sokół

Tomasz Sadowski

2008 – 2010

 

 

37

Problemy związane ze stosowaniem modelu turbulencji k-epsilon do wyznaczania parametrów opływu budynków

Ewa Błazik-Borowa

2007-2008

 

 

38

Analiza pracy statycznej styku i stref przypodporowych żelbetowych elementów zespolonych kształtowanych z udziałem betonów skurczowych i ekspansywnych

Anna Halicka

2007-2008

 

 

39

Modyfikacja właściwości powierzchniowych iłów glaukonitowo-smektytowych w celu uzyskania sorbentów

Zdzisław Krzowski

2006-2009

 

 

40

Wsparcie projektu europejskiego MCMACM

Tomasz Sadowski

2005 – 2009

 

 

41

Nowa metoda oceny rozwoju pęknięć podczas szoków termicznych w gradientowych materiałach ceramicznych zbudowanych na bazie matrycy Al2O3

Tomasz Sadowski

2005 - 2007

 

 

 

42

Uzyskanie zeolitów z popiołów lotnych oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania

Wojciech Franus

2005-2007

 

 

43

Właściwości sorpcyjno–filtracyjne mieszanek kwarcowo-glaukonitowych wytworzonych na bazie piasków glaukonitowych Lubelszczyzny

Małgorzata Franus

2005- 2006

 

 

44

A New Generalised Model for Engineering Materials including Internal Structure Modelling

Tomasz

Sadowski

2003 – 2005

 

 

45

Ocena możliwości praktycznego wykorzystania w ochronie środowiska trzeciorzędowych skał piaszczysto–ilastych Lubelszczyzny

Zdzisław Krzowski

2002-2003

 

 

46      

 

 

47

Paleośrodowisko sedymentacji horyzontów tufitowych w jednostce skolskiej (Karpaty fliszowe) w oparciu o badania mineralogiczne i radiometryczne oznaczenie wieku

Wojciech Franus

2001- 2002

 

 

48

Usprawnienie rotora w celu poprawy własności mechanicznych i jakości lotu w helikopterze PZL V – 3 Sokół

Tomasz

Sadowski

2001 – 2004

 

 

 

49

Zastosowanie koncepcji organizacji wirtualnej do projektowania systemu zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym

Anna Sobotka

1999-2000

 

 

50

Aerodynamika ustrojów cięgnowo-prętowych

Andrzej Flaga

2000-2003

 

 

51

Mineralogia, petrografia i geochemia pstrych łupków (fm) jednostki skolskiej Karpat fliszowych

Andrzej Manecki

1999 - 2001

 

 

52

Analiza statyczno-wytrzymałościowa żelbetowych przekryć kryształowych

Andrzej Flaga

1998-2000

 

 

53

Badanie przydatności dynamicznego modelu geodezyjnej sieci kontrolnej w monitorowaniu deformacji wybranych obiektów budownictwa drogowego

Jacek Zyga

 

1997-1997

 

 

54

Badanie i optymalizacja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym. I etap

Anna Sobotka

1996-1997

 

 

55

Modelowanie obciążenia wiatrem dwóch walców kołowych w warunkach interferencji aerodynamicznej

Andrzej Flaga

1996- 1997

 

 

56

Symulacyjny system planowania i prognozowania efektywnej działalności w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym

Anna Sobotka

1994-1995

 

 

57

Systemy komputerowe sterowania zapasami zasobów w przedsiębiorstwie budowlanym

Anna Sobotka

1990-

1991