Projekty

Realizacja projektu RID Rozwój Innowacji Drogowych przez Katedrę Dróg i Mostów

W wyniku podpisania porozumienia pomiędzy NCBR a GDDKiA powstało Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie RID (Rozwój Innowacji Drogowych), polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce.

Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnieniu procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA, którą to zgodnie z ustawą o drogach publicznych jest m.in. rozwój sieci drogowej oraz utrzymanie i rozbudowa istniejących dróg krajowych.

Realizacja proponowanego Wspólnego Przedsięwzięcia RID przyczyni się do rozwoju modeli oraz technologii przydatnych w projektowaniu konstrukcji nawierzchni i metod prognozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu. W konsekwencji, wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach wyłonionych w konkursach projektów spowoduje, że w procesie planowania, przygotowania, budowy i utrzymania dróg i infrastruktury drogowej dostępne będą nowoczesne i bardziej efektywne i ekonomiczne modele. Powstająca i istniejąca sieć drogowa będzie budowana i utrzymywana w oparciu o przejrzyste, nowoczesne i ekonomiczne technologie i modele.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące obszary tematyczne wskazane przez GDDKiA i dotyczące dróg publicznych, dla których nie ma dostępnych analitycznych opracowań omawiających kompleksowo prezentowaną problematykę:

Technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich

  • Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze
  • Wyposażenie dróg i otoczenia
  • Metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową

Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych, zostaną wdrożone poprzez wprowadzenie jako wytyczne –instrukcje do stosowania przy budowie, przebudowie, rozbudowach, remontach oraz wzmocnieniach dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Głównym celem ww. obszarów jest wypracowanie modeli, rozwiązań lub opracowań, które przyczynią się do efektywniejszego zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową.