Ćwiczenia terenowe z geologii i geotechniki

aktualizacja 07.05.2019

Ćwiczenia terenowe z Geologii i Geotechniki obowiązują studentów :

- II rok IBS  kierunek budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, po 4 semestrze

- III rok IBN, kierunek budownictwo, studia niestacjonarne I stopnia, po 6 semestrze

-----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o Terminie zajęć terenowych 2018/ 2019

IBS -  ................................. -  (max 12 osób w grupie)

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 8 – 20.

 1. 5 grup  - dr Lucjan Gazda
 2. 3 grupy  - dr inż. Małgorzata Franus
 3. 2 grupy  - dr inż. Jolanta Słoma

IBN - ...................................-  (max 12 osób w grupie)

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 8 – 20.

 1. 1 grupa  - dr inż. Jolanta Słoma
 2. 1 grupa  - dr Lucjan Gazda

-------------------------------------------------------------------------------------

Stały Program ćwiczeń terenowych z geologii i geotechniki

1. Organizacja ćwiczeń terenowych. Ćwiczenia terenowe organizowane są przez Katedrę Geotechniki

 2.   Ćwiczenia terenowe z geologii obejmują:

2.1   Analizę regionalnej budowy geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem terenów badań,

2.2   Wybrane zagadnienia mineralogii, petrografii i geologii inżynierskiej dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

3.   Ćwiczenia terenowe z Geotechniki obejmują:

3.1   Geotechniczne badania podłoża gruntowego dla celów budownictwa i drogownictwa, w tym:

 • wykopy badawcze,
 • wiercenia geotechniczne,
 • sondowania dynamiczne podłoża,
 • badania wytrzymałościowe gruntów sondą obrotową,
 • pomiary zwierciadła wody gruntowej,
 • badania makroskopowe gruntów,
 • oznaczanie parametrów fizyko – mechanicznych badanych gruntów,
 • zastosowanie metod geofizycznych (georadarowych) w geotechnice.

3.2   Prace geodezyjne, w tym:

 • wyznaczenie granic obszaru badań,
 • lokalizacja punktów badawczych,
 • niwelacja punktów badawczych.

3.3   Badania laboratoryjne cech gruntów, w tym:

 • wskaźnik osiadania zapadowego gruntów makroporowatych,
 • ściśliwość gruntów organicznych,
 • parametry wytrzymałościowe gruntów,
 • wyznaczenie parametrów geotechnicznych gruntów w oparciu o wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych.

Na podstawie w/w czynności opracowana zostanie – przez każdą grupę studentów – dokumentacja geotechniczna wraz z oceną przydatności badanego obszaru dla potrzeb budownictwa. 
W dniu zaliczenia odbędzie się komisyjny odbiór dokumentacji z przeprowadzonych badań.
Wszystkim studentom poszczególne etapy realizacji programu ćwiczeń terenowych będą wpisane do dzienniczka praktyk.

Kierownik ćwiczeń terenowych, dr Lucjan Gazda