Publikacje

2012

artykuły

E. Błazik-Borowa, A. Robak, M.Pieńko, Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część IV, Kwartalnik Rusztowania, 1/2012 (27), s.16-18.

E. Błazik-Borowa, A. Robak, M. Pieńko, Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych – część I, Inżynier Budownictwa, 1 (91), 2012, s.60-63.

E. Błazik-Borowa, A. Robak, M. Pieńko, Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych – część II, Inżynier Budownictwa, 2 (92), 2012.

referaty wygłoszone

E. Błazik-Borowa, A. Robak, Przykłady nietypowych rusztowań budowlanych wykorzystywanych do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych, Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno – Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych” organizowanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniach 10-11 Stycznia 2012, s.235-239

E. Błazik-Borowa, M. Pieńko, Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac na wysokości podczas remontów obiektów przemysłowych, Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno – Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych” organizowanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniach 10-11 Stycznia 2012, s.181-186

2011

artykuły

E. Błazik-Borowa, A. Robak, M. Pieńko, Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 58 (3/11/II), s.333-340

E. Błazik-Borowa, The influence of boundary condition functions on the quality of the solution and its sensitivity to coefficients of k-ε turbulence models, Budownictwo i Architektura, 8, 2011, s. 15-26.

M. Słowik, E. Błazik-Borowa, Numerical study of fracture process zone width In concrete members, Architecture Civil Engineering Environment, Vol. 4, No 2/2011, s.73-78

E. Błazik-Borowa, J. Bęc, T. Nowicki, T. Lipecki, J. Szulej, The measurements of parameters for 2-D flow around square and rectangular cylinders at the ground, Archives of Mechanics and Civil Engineering,

vol.XI, 2011, s. 533-551

E. Błazik-Borowa, A. Robak, M.Pieńko, Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I, Kwartalnik Rusztowania, 1/2011 (24), s.15-17

E. Błazik-Borowa, A. Robak, M.Pieńko, Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II, Kwartalnik Rusztowania, 2/2011 (25), s.16-19

E. Błazik-Borowa, A. Robak, M.Pieńko, Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III, Kwartalnik Rusztowania, 3/2011 (26), s.16-19

Rozdziały w monografii

E. Błazik-Borowa, Rozdział: Wykorzystanie prezentacji interaktywnych w nauczaniu mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów na kierunku Budownictwo, monografia Nowoczesne technologie w dydaktyce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011, s.58-67.

E. Błazik-Borowa, J. Podgórski, J. Bęc System Aerodynbud i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej: Rodział „Symulacja numeryczna turbulentnego pola prędkości wiatru programem Windsym”, Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, Lublin, 2011,s. 9-30.

referaty wygłoszone i opublikowane w czasopismach

E. Błazik-Borowa, J. Bęc, T.Lipecki, J. Szulej, Badania struktury przepływu w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskie, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź-Słok, maj 2011, s.17-18/

T.Lipecki, J. Bęc, E. Błazik-Borowa, J. Szulej, Badania rozkładu ciśnienia na powierzchni walca w zależności od struktury wiatru, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź-Słok, maj 2011, s.89-90

T.Lipecki, J. Bęc, E. Błazik-Borowa, J. Szulej, Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź-Słok, maj 2011, s. 87-88

E. Błazik-Borowa, T.Lipecki, J. Bęc, J. Szulej, Zastosowania termoanemometrów dwuwłókowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnych, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź-Słok, maj 2011, s.19-20

T.Lipecki, E. Błazik-Borowa, , J. Bęc, The analysis of wind stucture influence on the pressure distribution on the surface of a circular cylinder, 13th International Conference on Wind Engineering, July 10-15, Amsterdam, Holandia, 2011

T.Lipecki, E. Błazik-Borowa, J. Bęc, Wind structure influence on surface pressures of rectangular cylinder at various angles of wind attack, 13th International Conference on Wind Engineering, July 10-15, Amsterdam, Holandia, 2011

J. Bęc, T.Lipecki, E. Błazik-Borowa, Research on wind structure In the wind tunel of Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology, Journal of Physics: Conference Series 318, 2011, 072003, doi: 10.1088/1742-6596/318/7/072003 (13th European Turbulence Conference, Warszawa, 12-15 września, 2011)

referat wygłoszony

M. Pieńko, E. Błazik-Borowa, Analiza numeryczna nośności węzła budowlanego rusztowania modułowego, Zebranie Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów PAN, Lublina kwiecień 2011.

2010

Rozdziały w monografii

E. Błazik-Borowa, rozdział: The research of the solution quality for the k-e turbulence method with using sensitivity analysis of flow properties to model coefficients,  monografia “Atmospheric Turbulence, Meteorological Modeling and Aerodynamics”, Novapublisher, Nowy Jork 2010

E. Błazik-Borowa, rozdziały Instrukcja obsługi prezentacji interaktywnych, Instrukcja szczegółowa do prezentacji z zakresu wyznaczania naprężeń w przekrojach układów prętowych, Metodyka nauczania wybranych przedmiotów za pomocą narzędzi multimedialnych na kierunku budownictwo, Podręczniki Akademickie Nr 29 , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2010

E. Błazik-Borowa, A. Robak Rozdział: Nieliniowa analiza statyczna pracy płyt pomostowych w rusztowaniach budowlany, monografia Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2010, s. 7-20.

E. Błazik-Borowa, M. Pieńko Rozdział: Analiza nośności wybranego węzła w rusztowaniu budowlanym z uwzględnieniem nieliniowości materiału, monografia Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2010, s. 21-34.

artykuły

E. Błazik-Borowa ,J. Podgórski ,Dobór warunków brzegowych ciśnienia w metodzie k-e, Fizyka Budowli w teorii i praktyce, V (1), s.5-10, 2010

referaty wygłoszone i opublikowane

E. Błazik-Borowa, The influence of boundary condition functions on the quality of solution and its sensitivity to coefficients of the k-e turbulence models, The Fifth International Symposium on Computational Wind Engineering (CWE2010), Chapel Hill, North Carolina, USA May 23-27, 2010

E. Błazik-Borowa, The Choice of the FVM Mesh Based on The Sensitivity Analysis of the Solution to Coefficients of the k-e Model, XIX Polish National Fluid Dynamics Conference, str. 49, Poznań 2010

2009

artykuły

E. Błazik-Borowa, The quality of numerical solutions for the flow around two buildings with different heights, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 16, s.309-319, 2009 (referat wygłoszony na 18th Int. Conference on Computer Methods In mechanics, Zielona Góra 2009)

E. Błazik-Borowa, J. Bęc, T. Nowicki, T. Lipecki, J. Szulej, Pomiary parametrów przepływu wokół układu dwóch prostokątów, Fizyka Budowli w teorii i praktyce, tom IV, s.11-18, 2009 (referat wygłoszony na XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w teorii i praktyce”, Łódź 2009)

referaty wygłoszone i opublikowane

E. Błazik-Borowa,Bęc, T. Nowicki, T. Lipecki, J. Szulej: Field measurements of pressure and wind velocity around square and rectangular cylinders, 5th European&African Conference on wind Engineering, Florencja 2009, s.185-188.

M. Słowik, E. Błazik-Borowa, The influence of aggregate size on the width of fracture process zone in concrete members, Int. Symp. „Brittle Matrix Composites 9”, Warszawa 2009, s. 429-438

 2008

artykuły

E. Błazik-Borowa, Error Estimation of Wind Velocity Field Simulation, Archiwum Inżynierii Lądowej, LIV, 4, 2008, s. 669-691

E. Błazik-Borowa, Analysis of the channel flow sensitivity to the parameters of the k‑e method, International Journal for Numerical Methods in Fluids, John Wiley&Sons, 58, 2008, s. 1257-1286

E. Błazik-Borowa, Pomiary parametrów przepływów dwuwymiarowych wokół modeli o przekrojach czworokątnych ustawionych na podłożu, Budownictwo i architektura, Wyd. Politechniki Lubelskiej, vol. 3 (2), 2008, s. 33-52

Monografia

E. Błazik-Borowa, Problemy związane ze stosowaniem modelu turbulencji k‑e  wyznaczania parametrów opływu budynków, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2008.

Rozdział w monografii

M. słowik, E. Błazik-Borowa, Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów kruchych, rozdział: Wpływ uziarnienia kruszywa na parametry pękania betonu, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2008.

Referat wygłoszony

E. Błazik-Borowa, Problemy związane ze stosowaniem modelu turbulencji k‑e do wyznaczania parametrów opływu budynków, Zebranie Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów PAN, Warszawa kwiecień 2008,

 2007

artykuły

E. Błazik-Borowa, Computational Fluid Dynamic Simulation of the Pressure Distribution on the Natural Draught Cooling Tower Shell, Archiwum Inżynierii Lądowej, LIII, 2, 2007, s.225-241.

E. Błazik-Borowa, Drgania typu galopowania interferencyjnego dwóch walców o przekroju kołowym o tej samej średnicy, Budownictwo i architektura, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2007, vol. 1. s. 87-102.

referaty wygłoszone i opublikowane

E. Błazik-Borowa, The sensitivity analysis of the flow around a square cylinder to parameters of the k‑e method, Proc. of  the 12th International Conference on Wind Engineering, Vol. II, 2007 s.1919-1926.

E. Błazik-Borowa, The application of the sensitivity analysis of flow properties to parameters of the k- e method, The Proc. of  the 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2007, s.91-92.

M. Pańtak, A. Flaga, E. Błazik-Borowa, Wind comfort criteria for pedestrians on footbridges, The Proc. of  the 12th International Conference on Wind Engineering, Vol. II, 2007 s. 2623-2630.

E. Błazik-Borowa, The sensitivity analysis of the flow around a square cylinder to parameters of the k-e method, Proc. of  the 12th International Conference on Wind Engineering, Vol. II, Cairns, Australia, 2007 s.1919-1926

E. Błazik-Borowa, The influence of input flow properties on the quality of the solution obtained with using the k- e turbulence model, Environmental Effects on Buildings, Structures, Materials and People, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007, s.141-150.

J.Bęc, E. Błazik-Borowa, P. Wielgos, Calculating aerodynamic coefficients for shafts of guyed masts, Environmental Effects on Buildings, Structures, Materials and People, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007, s.151-160.

A.Flaga, T. Lipecki, J. Bęc, J. Szulej, E. Błazik-Borowa, Numerical analysis of wind action on arch bridge over Vistula River in Puławy, Environmental Effects on Buildings, Structures, Materials and People, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007, s.23-34.

 2006

artykuły

E. Błazik-Borowa, Interference Loads of Two Cylinders in a Side-by-Side Arrangement, Wind & Structure, Vol.9, 1, 2006, s.75-93.

E. Błazik-Borowa, Analiza wrażliwości rozwiązań CFD z użyciem modelu k- e na “stałe” modelu turbulencji, Systems, Journal of Transdisciplinary Systems Science, Vol.11. No 1 (Appendix), 2006,s.145-152.

 2005

artykuły

E. Błazik-Borowa, A.Flaga, J.Podgórski, G. Bosak, J. Bęc, A Comparative Aerodynamic Analysis of Two Different Cable-Stayed Bridges in Poland, Archiwum Inżynierii Lądowej, 2, 2005, s.155-177.

E. Błazik-Borowa, J. Szulej, Interferencja aerodynamiczna walców w ustawieniu bocznym do kierunku wiatru, Fizyka budowli w teorii i praktyce, tom I, Vol. I, 2005, s.31-38.

E. Błazik-Borowa, The numerical analysis of wind pressure distribution on the cooling tower shell, Fracture Mechanics and Physics of Building Materials and Structures, The National Academy of Sciences of Ukraine, 6, 2005, s.259-267.

referaty wygłoszone i opublikowane

J. Podgórski, T Nowicki, E. Błazik-Borowa, Application of the Discrete Vortex Method to Determining Parameters of Fluid Flow Around Bluff Body, The Proc. of IVth European & African Conference on Wind Engineering, Praga, Czechy 2005, s. 268-269.

 2004

monografia

A. Flaga, E. Błazik-Borowa, J.Podgórski, Aerodynamika smukłych budowli i konstrukcji prętowo-cięgnowych, Wydawnictwo Politechniki Lubelskie, 2004.

artykuły

M. Słowik, E. Błazik-Borowa, Wyznaczanie momentu rysującego w betonowych elementach zginanych, Eksploatacja i Niezawodność, 4 (24), 2004, s.50-53.

A. Flaga, E. Błazik-Borowa, J.Podgórski, G.Bosak, Kompleksowe obliczenia aerodynamiczne mostu Siekierkowskiego w Warszawie, Inżynieria i Budownictwo, 1‑2/2004, s.89-93.

referaty wygłoszone i opublikowane

E. Błazik-Borowa, J. Szulej, The Estimation of  Errors for Simulation of Wind Velocity Fields, The Proc. of  IV Symp. Environmental Effects on Buildings and People, Lublin University of Technology, 2004, s.51-54.

J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, Zastosowanie metody wirów dyskretnych w zagadnieniu opływu powietrza wokół budynków, Mat. konf. XVI Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Waplewo 2004, s.56.

 2003

artykuł

E. Błazik-Borowa, J.Podgórski, T.Lipecki, Analiza współczynników aerodynamicznych pylonów mostowych z wykorzystaniem metod CFD, Kwartalnik Drogi i Mosty, 4, 2003, s.5‑31.

referaty wygłoszone i opublikowane

E. Błazik-Borowa, J.Podgórski, Przykład zastosowania metod CFD do wyznaczania współczynników aerodynamicznych pylonów mostowych, XLIX Konferencja Naukowa-Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, tom 2, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Krynica 2003, s.9-16.

E. Błazik-Borowa, J.Podgórski, Numeryczna analiza rozkładu ciśnień wiatru na powłoce chłodni kominowej, Mat. konf. IX  Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „ Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2003, s.48-55.

2002

artykuły

A.Flaga, E. Błazik-Borowa, J.Podgórski, G. Bosak, J. Bęc, Analiza aerodynamiczna mostu podwieszonego III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku, Drogi i Mosty, 4, 2002, s.5-39.

A.Flaga, E. Błazik-Borowa, J.Podgórski, G. Bosak, J. Bęc, A Comparative Aerodynamic Analysis of Two Cable-Stayed Bridges Built in Poland, Int. Journal of Fluid Mechanics Research, Bimonthly by Begell House, vol.29, No 3-4, 2002, s.377-380.

referaty wygłoszone i opublikowane

E. Błazik-Borowa, J.Podgórski, Numeryczne badania rozkładu ciśnienia wiatru na powłoce chłodni kominowej, Mat. konf. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Oficyna Wydawnicza PW, Augustów 2002, s.16

A.Flaga, E. Błazik-Borowa, J.Podgórski, J. Bęc, Porównawcza analiza aerodynamiczna dwóch największych mostów podwieszonych w Polsce, Mat. konf. XLVIII Konferencja Naukowa-Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, tom 2, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Krynica 2002, s.45-52.

2001

artykuł

M. Słowik, E. Błazik-Borowa, Wpływ doboru prętów zbrojeniowych na rozkład naprężeń w elemencie betonowym, Eksploatacja i niezawodność, 5 (12)/2001, PAN Oddział Lublin, s.43‑46.

monografia

J.Podgórski, E. Błazik-Borowa, Wprowadzenie do metody elementów skończonych w statyce konstrukcji inżynierskich, Wydawnictwo IZT, 2001, praca w ramach projektu Nr S-JEP 12242/97.

referaty wygłoszone i opublikowane

M. Słowik, E. Błazik-Borowa, The influence of the width of the fracture process zone on numerical calculations concerning concrete beams, The Proc. of 33nd Solid Mechanics Conference SOLMECH'2000, Zakopane, September 2000, s.361-362.

J.Bęc, E. Błazik-Borowa, G.Bosak, A.Flaga, T.Michałowski, J.Podgórski , Aerodynamika mostu im. H.Sucharskiego w Gdańsku, Mat. konf. III Ogólnopolskie Sympozjum "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi ",  Lublin-Zwierzyniec 2001, s.13-20.

E.Błazik-Borowa, Model quasi-ustalony obciążenia wiatrem walców o przekroju kołowym ustawionych prostopadle do kierunku wiatru, Mat. konf. III Ogólnopolskie Sympozjum "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi ",  Lublin 2001, s.21-28.

E.Błazik-Borowa, J.Bęc, J.Podgórski, Metody generowania procesów losowych opisujących wiatr, Mat. konf. III Ogólnopolskie Sympozjum "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi ",  Lublin-Zwierzyniec 2001, s.183-190.

E.Błazik-Borowa, Porównanie obciążeń aerodynamicznych otrzymanych w tunelu aerodynamicznym i z obliczeń programem FLUENT, Mat. konf. III Ogólnopolskie Sympozjum "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi ",  Lublin-Zwierzyniec 2001, s.207-214.

J.Bęc, J.Podgórski, A. Flaga, Symulacja pola przepływu wiatru dla mostu im. H.Sucharskiego w Gdańsku, Mat. konf. VIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „ Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2001, s.23-30.

A.Flaga, J.Podgórski, E.Błazik-Borowa, J.Bęc, G.Bosak  T.Michałowski, Analiza aerodynamiczna mostu im. H.Sucharskiego w Gdańsku, Mat. konf. XLVII Konf. Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, tom 2, Krynica 2001, s.35-42.

 2000

monografia

E.Błazik-Borowa, J.Podgórski, P.Sulik, Przykłady rozwiązywania zadań mechaniki konstrukcji za pomocą systemu ALGOR, Wydawnictwo IZT, 2000, praca w ramach projektu Nr S-JEP 12242/97.

 1999

referaty wygłoszone i opublikowane

J. Podgórski, E.Błazik-Borowa, Frame Structures with Beam Finite Element Containing Helical Fibres, The Proc. of  the XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów 1999, s.297-298.

E.Błazik-Borowa, Quasi-steady Models of Aerodynamic Loads on Two Circular Cylinders in Side-by-side Arrangement, The Proc. of 10th International Conference on Wind Engineering, Kopenhaga 1999, s.1605-1610.

M. Słowik, E.Błazik-Borowa, Weryfikacja doświadczalna wybranych modeli betonu rozciąganego, Mat. konf. XLV Konferencja Naukowa - Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, vol. 4, Krynica 1999, s.59-66.

 1998

artykuły

E.Błazik-Borowa, A.Flaga, Numerical Analysis of Interference Galloping of Two Identical Circular Cylinders, Wind & Structures, Vol.1, 3, 1998, s.243-253.

E.Błazik-Borowa, A.Flaga, Interference Galloping of Two Identical Circular Cylinders, Archiwum Inżynierii Lądowej, XLIV, 4, 1998, s.371-389.

 1997

monografia

E.Błazik-Borowa, A.Flaga, M.I.Kazakiewicz, Problemy interferencji aerodynamicznej dwóch walców kołowych, Archiwum Inżynierii Lądowej, Studia z Zakresu Inżynierii Lądowej, 42, 1997

artykuł

E.Błazik-Borowa, A.Flaga, Modeling of Aerodynamic Loads on a Downstream Cylinder Caused by Bistable Flow between Two Circular Cylinders, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 65, 1997, s.361-370.

referaty wygłoszone i opublikowane

E.Błazik-Borowa, A.Flaga, interference galloping of two Identical Circular Cylinders at Unsteady Air Onflow, The Proc. of 2nd European & African Conference on Wind Engineering, Part 1, Genua 1997, s.1815-1822.

E.Błazik-Borowa, Analiza numeryczna warunków występowania galopowania interferencyjnego dwóch walców kołowych o tej samej średnicy, Mat. konf. II Ogólnopolskie Sympozjum "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi ", Kazimierz Dolny, 26-28 października 1997, s.159-168.

1995

referaty wygłoszone i opublikowane

E.Błazik-Borowa, A.Flaga, Quasisteady Models of Aerodynamic Loads on Two Circular Cylinders in Staggered Arrangement, The Proc. of 9th International Conference on Wind Engineering, "Retrospect and Prospect", vol.1, New Delhi, 1995, s.95-107.

1994

referaty wygłoszone i opublikowane

E.Błazik-Borowa, A.Flaga, Modeling of Aerodynamic Loads on a Downstream Cylinder Caused by Bistable Flow Between Two Circular Cylinders, The Proc. of East European Conference on Wind Engineering '94, part 1,vol.1, Warszawa, 1994, s. 49-59.

E.Błazik-Borowa, A.Flaga, Możliwości kształtowania wpływu wiatru na wymianę powietrza wewnątrz budynku, Mat. konf. I Ogólnopolskie Sympozjum "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi " , Lublin, 1994, s.147-159