Laboratorium Budownictwa

Laboratorium Budownictwa jest samodzielną, ogólnowydziałową jednostką organizacyjną Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej o blisko trzydziestoletniej tradycji. W bieżącej formie organizacyjnej funkcjonuje od 2003 roku tj. od powołania Laboratorium Budownictwa w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej zarządzeniem Rektora z dnia 10 października 2003. Aktualnie Laboratorium zatrudnia 13 pracowników.

Zakres działalności Laboratorium obejmuje:
- prowadzenie prac badawczych związanych rozwojem naukowym pracowników Wydziału i Politechniki Lubelskiej,
- badania wewnętrzne prowadzące do zdobywania przez pracowników WBiA stopni naukowych (realizacja prac doktorskich i habilitacyjnych);
- wspomaganie procesu dydaktycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (obsługa ćwiczeń laboratoryjnych, realizacja prac dyplomowych, rozwijanie zainteresowań studentów);
- badawczą działalność komercyjną skierowaną do wszystkich, którym możemy służyć bazą sprzętową i doświadczeniem.

W czerwcu 2017 Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji Laboratorium Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Akredytacja potwierdzona została Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1650 z dnia 20 czerwca 2017. Akredytacja oznacza, że Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej posiada kompetencje zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", będącej odpowiednikiem EN ISO/IEC 17025:2017E. Akredytacja laboratoriów służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań, wzorcowań i inspekcji certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Dla osób korzystających z usług Laboratorium Budownictwa akredytacja oznacza to:
- uzyskiwanie miarodajnych i precyzyjnych wyników badań,
- dostarczanie wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podejmowane kluczowe decyzje,
- wysokie kompetencje personelu.

Laboratorium Budownictwa posiada, wymienione niżej akredytowane procedury badawcze:
- Statyczna próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia oparta na normie PN-EN 6892-1:2020-05 (metoda B),
- Oznaczenie procentowej zawartości jonów chlorkowych w betonie oparta na normie PN-EN 14629:2008 (metoda Volharda),
- Oznaczenie powierzchni właściwej ciał stałych metodą adsorpcji azotu w temperaturze ciekłego azotu oparta na normie ISO 9277:2010,
- Badania betonu - Wytrzymałość na ściskanie oparta na normie PN-EN 12390-3:2019-07,
- Badania betonu - Wytrzymałość na rozciąganie oparta na normie PN-EN 12390-6:2011,
- Badania betonu - Nasiąkliwość oparta na normie PN-88/B-06250,
- Badania betonu - Gęstość betonu oparta na normie PN-EN 12390-7:2019-08.

Informacje szczegółowe na temat zakresu akredytacji można uzyskać w witrynie Polskiego Centrum Akredytacji:
- informacje o Laboratorium Budownictwa,
- zakres akredytacji.

Kontakt:
- poczta elektroniczna: wb.lb@pollub.pl;
- tel. komórkowy: +48 501-853-296;
- tel. stacjonarny: +48 81 538-4650.

W skład Laboratorium Budownictwa wchodzą następujące pracownie specjalistyczne:
- Pracownia Geodezji,
- Pracownia Geotechniki,
- Pracownia Mechaniki Ciała Stałego,
- Pracownia Fizyki Budowli,
- Pracownia Chemii i Analiz Fazowych,
- Pracownia Instalacji Sanitarnych,
- Pracownia Konstrukcji Budowlanych,
- Pracownia Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów,
- Pracownia Remontów i Konserwacji Zabytków,
- Pracownia Badań Terenowych,
- Pracownia Drogowa.