! Rekrutacja !

Harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja prowadzona jest od 05.11.2018r. do 21.11.2018r.==>Przedłużenie do 30.11.2018r.
Planowane uruchomienie studiów 08.12.2018r.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia - studia inżynierskie, ewentualnie dowolne kwalifikacje drugiego stopnia i posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy przy rusztowaniach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów:
- ankieta osobowa [ankieta]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji [RODO]
- skan dyplomu/odpisu potwierdzający ukończenie studiów wyższych
- w przypadku braku tytułu inżyniera- potwierdzenie pracy przy rusztowaniach [potwierdzenie]

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną (skany) na adres m.pienko@pollub.pl

Kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu na studia oraz o terminie dostarczenia oryginału dokumentów.

Warunkiem rozpoczęcia studiów jest podpisanie umowy i wypełnienie jej warunków łącznie z uiszczeniem opłaty.

Przewidywana liczba uczestników: 15/ edycję

Cena: 3980zł za dwa semestry.

Oferta została umieszczona w Bazie Usług Rozwojowych, tak wiec możliwe jest pozyskanie dofinansowania- informacje na stronie [BUR]

Załączniki: